Βusi­ness award

2board - - SUMMARY -

An in­ter­na­tional dis­tinc­tion for AIA’S CEO, Yian­nis Paraschis Διεθνής διάκριση για τον Γιάννη Παράσχη, CEO του ΔΑΑ

YIAN­NIS PARASCHIS, “AIR­PORT CHIEF EX­EC­U­TIVE OF THE YEAR”, ALONG WITH AIA IS PUTTING HIS OWN PER­SONAL STAMP ON THE DE­VEL­OP­MENT OF SUC­CESS­FUL IN­TER­NA­TIONAL AIR­PORTS. O Γιάννης Πάράςχης, “AIR­PORT CHIEF EX­EC­U­TIVE OF THE YEAR”, βάζει, μάζι με τον δάά, Προςωπικη «ςφράγιδά» ςτη διάδρομη των επιτυχημενων διεθνων άεροδρομιων.

What makes an air­port stand out in­ter­na­tion­ally? And who is the lead­ing fig­ure be­hind the ex­cep­tion­ally suc­cess­ful course of Athens In­ter­na­tional Air­port? The an­swers to th­ese ques­tions were pro­vided in the most em­phatic way by the award pre­sented to AIA Chief Ex­ec­u­tive Of­fi­cer Yian­nis Paraschis in Helsinki on 7 Oc­to­ber. In the frame­work of this year’s sum­mit of the lead­ing in­ter­na­tional avi­a­tion in­for­ma­tion and anal­y­sis con­sul­tancy “CAPA Cen­tre for Avi­a­tion”, he was the first air­port CEO to be named “CAPA Air­port Chief Ex­ec­u­tive of the Year”, a new award es­tab­lished for 2015, for his pi­o­neer­ing ap­proach and abil­ity to achieve ex­cel­lent re­sults for the air­port de­spite ex­tremely dif­fi­cult con­di­tions. Chair­man of Air­ports Coun­cil In­ter­na­tional (ACI World) for a num­ber of years and CEO of Athens In­ter­na­tional Air­port since 2007, Yian­nis Paraschis was se­lected by the in­de­pen­dent judg­ing panel, made up of dis­tin­guished fig­ures in the avi­a­tion sec­tor, as the most out­stand­ing air­port ex­ec­u­tive for 2015. Apart from his long­stand­ing con­tri­bu­tion to the avi­a­tion sec­tor and in­ter­na­tional air­ports in par­tic­u­lar, what “makes the dif­fer­ence”, as he him­self stated at the award cer­e­mony, is that “with the right gov­er­nance and the com­mit­ment of a ca­pa­ble and ded­i­cated team, a com­pany can achieve ex­cep­tional re­sults”. The sec­tor’s very sub­stan­tial recog­ni­tion for the Greek CEO’S work is based not only on the for­mu­la­tion, but also the im­ple­men­ta­tion of strate­gies that have opened new doors and serve as an ex­am­ple to be fol­lowed in the wider air­port sec­tor. The re­sult of a rig­or­ous as­sess­ment process, the award ac­knowl­edges the par­tic­u­lar char­ac­ter­is­tics and in­no­va­tive ap­proaches which have made Athens Air­port stand out in­ter­na­tion­ally, de­spite ex­tremely chal­leng­ing con­di­tions on both a global and lo­cal level. Se­lec­tion cri­te­ria in­cluded con­stant in­no­va­tion in the field of air­port tech­nol­ogy, high stan­dard of ser­vices cou­pled with con­tin­u­ously in­creas­ing pro­duc­tiv­ity and de­creas­ing op­er­at­ing costs, AIA’S par­tic­u­larly suc­cess­ful ef­forts to re­duce its car­bon foot­print, the ini­tia­tive to cre­ate the largest uni­fied pho­to­voltaic park at any air­port world­wide, as well as AIA’S dy­namism in the area of air­port mar­ket­ing, with a se­ries of tar­geted ini­tia­tives and ac­tions to sup­port the growth of air­line com­pa­nies which ul­ti­mately spell ben­e­fits for pas­sen­gers. At the same time, a par­tic­u­larly favourable as­sess­ment “rat­ing” was given de­riv­ing from the fact that, de­spite the tough chal­lenges de­riv­ing from the se­vere eco­nomic cri­sis, Athens In­ter­na­tional Air­port and its CEO have man­aged to achieve con­sis­tent and steady growth in pas­sen­ger num­bers.

“The suc­cess­ful han­dling of ma­jor chal­lenges is never the achieve­ment of just one per­son. This award be­longs to Athens In­ter­na­tional Air­port and its 13,000 employees, to the 300 state and pri­vate agen­cies and com­pa­nies which make up our air­port com­mu­nity,” the award re­cip­i­ent stated, be­fore adding: “It is ex­tremely grat­i­fy­ing for our work to be rec­og­nized abroad and for Athens Air­port to be sin­gled out as a model and ex­am­ple for the im­ple­men­ta­tion of in­no­va­tive ap­proaches and pi­o­neer­ing prac­tices at a global level.”

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που κάνουν ένα αεροδρόμιο να ξεχωρίζει διεθνώς και ποιος είναι ο επικεφαλής πίσω από την εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία του ΔΑΑ; Οι απαντήσεις επισφραγίστηκαν με το βραβείο που παρέλαβε στις 7 Οκτωβρίου, στο Ελσίνκι, ο CEO του ΔΑΑ, κ. Γιάννης Παράσχης. Στο πλαίσιο του φετινού συνεδρίου του κορυφαίου διεθνούς φορέα ανάλυσης και κλαδικής πληροφόρησης των παγκόσμιων αερομεταφορών “CAPA Cen­tre for Avi­a­tion”, ήταν ο πρώτος CEO αεροδρομίου που βραβεύτηκε με τη διάκριση “CAPA Air­port Chief Ex­ec­u­tive of the Year”, ξεχωρίζοντας στη 13χρονη ιστορία του θεσμού για την πρωτοποριακή προσέγγιση και την ικανότητα να προάγει και να οδηγεί το αεροδρόμιο σε εξαιρετικά αποτελέσματα, παρά τις εξόχως δυσμενείς συγκυρίες. Επί σειρά ετών, Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Αεροδρομίων (ACI World) και CEO του ΔΑΑ από το 2007, ο Γιάννης Παράσχης αναδείχθηκε από την ανεξάρτητη επιτροπή διαπρεπών εκπροσώπων του κλάδου των αερομεταφορών ως ο σημαντικότερος ηγέτης αεροδρομίου για το 2015. Εκτός όμως από τη διαχρονική συμβολή του στο χώρο των αερομεταφορών και στη διαδρομή των διεθνών αεροδρομίων, αυτό που «κάνει τη διαφορά», όπως δήλωσε ο ίδιος στη βράβευση, είναι ότι «μια εταιρεία με τη σωστή διακυβέρνηση και τη δέσμευση μιας ικανής και προσηλωμένης ομάδας ανθρώπων μπορεί να επιτύχει εξαιρετικά αποτελέσματα». Η πολύ ουσιαστική αναγνώριση του Έλληνα CEO από τον κλάδο δεν οφείλεται μόνο στη σύλληψη, αλλά και στην εφαρμογή στρατηγικών που άνοιξαν νέους δρόμους και αποτέλεσαν πρότυπο προς υιοθέτηση στον ευρύτερο αεροδρομιακό χώρο. Το περιεχόμενο της πολλαπλής αξιολόγησης «βαθμολόγησε» τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις καινοτόμες προσεγγίσεις, που κάνουν το αεροδρόμιο της Αθήνας να ξεχωρίζει στον διεθνή χώρο διαχρονικά, μέσα σε μια μακρόχρονη συγκυρία ανατροπών και δυσχερειών, σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο. Κριτήρια ήταν η διαρκής καινοτομία στον τομέα της αεροδρομιακής τεχνολογίας, το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών με συνεχή αύξηση παραγωγικότητας και μείωση του λειτουργικού κόστους, η ιδιαίτερα αποδοτική προσπάθεια του ΔΑΑ να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα στις εγκαταστάσεις του, η πρωτοβουλία δημιουργίας του μεγαλύτερου ενιαίου φωτοβολταϊκού πάρκου σε αεροδρόμιο και η εξαιρετικά σημαντική πρωτοπορία. Επίσης, ο δυναμισμός του ΔΑΑ στον τομέα του αεροδρομιακού μάρκετινγκ με μια σειρά στοχευμένων πρωτοβουλιών και ενεργειών για την υποστήριξη της ανάπτυξης των αεροπορικών εταιρειών και, εντέλει, του επιβάτη. Παράλληλα αξιολογήθηκε ιδιαίτερα θετικά ότι, παρά τις προκλήσεις μιας βαθύτατης οικονομικής κρίσης, το αεροδρόμιο της Αθήνας και ο CEO του έδωσαν επιπλέον ένα εξαιρετικό δείγμα βελτίωσης και σταθεροποίησης της κίνησης. Όπως δήλωσε το τιμώμενο πρόσωπο του βραβείου: «Η αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων δεν είναι ποτέ επίτευγμα ενός στελέχους. Το βραβείο αυτό ανήκει στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και στους 13.000 εργαζόμενους στους 300 δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και εταιρείες που συνυπάρχουν στην κοινότητα του αεροδρομίου μας». Και συνεχίζει τονίζοντας ο Γιάννης Παράσχης ότι «είναι πραγματικά μεγάλη ικανοποίηση να αναγνωρίζεται και στο εξωτερικό η δουλειά μας και να ξεχωρίζει το αεροδρόμιο της Αθήνας ως πρότυπο και υπόδειγμα για την εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων και πρωτοποριακών πρακτικών σε παγκόσμιο επίπεδο».

Newspapers in English

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.