Αποβλητα

2board - - PRESENTS -

The Lon­don Waste and Re­cy­cling Board has cre­ated a “dat­ing agency” to at­tract com­pa­nies in­ter­ested in us­ing dif­fer­ent kinds of waste. Vi­enna has cre­ated the Vi­enna Re­pair Net­work, a group of over 50 re­pair shops which peo­ple are en­cour­aged to visit rather than throw­ing away bro­ken goods. Η υπηρεσία dat­ing του Lon­don Waste and Re­cy­cling Board έχει σκοπό να προσελκύσει εταιρείες στη χρήση διαφορετικών ειδών αποβλήτων για καύσιμο ή ανακύκλωση. Η Βιέννη έχει δημιουργήσει το Vi­enna Re­pair Net­work, μια ομάδα με πάνω από 50 μαγαζιά επισκευών, προκειμένου να ελαττωθεί ο αριθμός των αγαθών και προϊόντων που καταλήγουν στους κάδους απορριμμάτων.

Newspapers in English

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.