00:30

ΝΙGHT PROMENADE

2board - - PARIS -

Walk at the fa­mous il­lu­mi­nated Champs El­y­sees av­enue. | Περπατήστε στη διάσημη και φωταγωγημένη λεωφόρο Champs El­y­sees.

EURO­PEAN GREEN CITY OVERAL SCORE

Newspapers in English

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.