ΧΙΤΛΕΡ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΗ, ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΗΠΑ:

Kathimerini Greek - - ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ -

Παρίσιοι, 30.- Τα σημερινά εκ Βερολίνου τηλεγραφήματα αναφέρουν ότι επί τη τετάρτη επετείω από της αναλήψεως της εξουσίας υπό του εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος [...] ο καγκελλάριος Χίτλερ ωμίλησεν προς το Ράιχσταγκ. [...] Ο περιορισμός των εξοπλισμών -είπεν ο Φύρερ- δεν επέτυχε διότι άλλοι [οι Βρετανοί] επροτίμησαν να συνδεθούν με την μεγαλυτέραν στρατιωτικήν Δύναμιν εν τω Κόσμω και να της ανοίξουν τοιουτοτρόπως την οδόν προς την δυτικήν Ευρώπην. Πάντως, καλόν θα ήτο όσοι ομιλούν περί εξοπλισμών [σ. «Φ»: εννοεί τον υπουργό των Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, Αντονυ Ηντεν] να μας ομιλήσουν και διά την Δύναμιν αυτήν, η οποία ρυθμίζει τους εξοπλισμούς και ακολουθούν τον ρυθμόν των όλα τα άλλα Κράτη. Η Γερμανία είναι ευτυχής διότι εύρεν εν τη Ιταλία και τη Ιαπωνία φίλους σκεπτομένους όπως αυτή. Θα ήτο ακόμη ευτυχεστέρα εάν η πεποίθησις αυτή ήτο δυνατόν να επεκταθή εις όλην την Ευρώπην. [...]. Διά τον κ. Ηντεν -είπεν- ο μπολσεβικισμός είναι ίσως κάτι του οποίου η έδρα ευρίσκεται εις Μόσχαν, αλλά δι’ ημάς ο μπολσεβικισμός αποτελεί κίνδυνον κατά του οποίου οφείλομεν ημείς οι εν Γερμανία ν’ αγωνισθώμεν αγώνα έστω και αιματηρόν. [...].» [Σημ. «Φ»: Τελικώς, ο Χίτλερ ενεπλάκη σε πόλεμο -όπως από τότε έδειχνε πως επιθυμεί, αλλά και γνώριζε εκ των προτέρων τα υλικά δεδομένα- «με την μεγαλυτέραν στρατιωτικήν δύναμιν εν τω Κόσμω»...]

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.