∂Í·ÏÏÔ˜ Ô ¡ÙÚ¿ÁÎÈ Ì ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ËÁ¤Ù˜

Kerdos - - FRONT PAGE - ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ù˘ 26˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ηÈ, ΢ڛˆ˜, ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ™Ù‹ÚÈ͢.

√ ÚFI‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∫Δ ¿ÛÎËÛ ¤ÓÙÔÓË ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÁÈ· ÙËÓ

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.