¶·ÚÔ˘Û›· Û ‰ÈÂıÓ‹ ‰È·ÁˆÓÈÛÌFI

Kerdos - - FRONT PAGE -

ΔÚÂȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÔÈ Σ˘IÔÔÈ›· ª·Î‰ÔÓ›·˜ £Ú¿Î˘, Gaea Products Î·È Pharmathen, Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Ruban d’ Honneur ÛÙ· European Business Awards 2011, ı· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ 22 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙË Μ·ÚÎÂÏFIÓË ÁÈ· ÙË ‚Ú¿‚¢ÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÓÈÎËÙ‹.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.