ΔÛÂÎÔ˘ÚȤ˜ ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌFIÛÈÔ

Kerdos - - FRONT PAGE -

¢Ú·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ 25%, Â¤Ú¯ÔÓÙ·È ·Ó·‰ÚÔÌÈο ·fi ÙËÓ 1Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 ÛÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ‰ËÌFIÛÈÔ˘ ÙÔ̤·, Û‡Ìʈӷ Ì ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ¢∂∫√ Î. °. ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡, Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.