™ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÙÔ ‰È·˙‡ÁÈÔ Suzuki-vw

Kerdos - - FRONT PAGE -

™Â ÌË Û˘Ó·ÈÓÂÙÈÎFI ‰È·˙‡ÁÈÔ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Î·Ù¿ Ù· Ê·ÈÓFIÌÂÓ· Ë È·ˆÓÈ΋ Suzuki Motor Î·È Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ Volkswagen, Ì ÙË Suzuki Ó· ··ÈÙ› ·fi ÙËÓ ÂÙ·›ÚÔ Ù˘ Ó· ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙË ‰È·ÈÙËÛ›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· χÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.