™·Ó οÙÈ Ó· ÎÈÓ›ٷÈ

Kerdos - - FRONT PAGE -

¢ÂÈÏ¿ ÌËӇ̷ٷ Ì›·˜ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·Ó¿Î·Ì„˘ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÚ›· ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÒÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ, ηIÒ˜ Ô ÌÂÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎFI˜ Ù˙›ÚÔ˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ·‡ÍËÛË 18,7%, ÂÓÒ ÔÈ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÛÙ·IÂÚÔÔÈËÙÈ΋ Ù¿ÛË Ì ÌÈÎÚ‹ ·‡ÍËÛË 0,4%.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.