∫Ï›ÓÂÈ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Ë Heinz

Kerdos - - FRONT PAGE -

H ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ H.j.heinz, ÁÓˆÛÙ‹ ·fi ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË Î¤ÙÛ·, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÎÏ›ÛÂÈ ÂÚÈÛÛFIÙÂÚ· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ¿ Ù˘ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎFIÛÌÔ.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.