TÂÛÙ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ Â˘ÚÒ

Kerdos - - FRONT PAGE -

N·È, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ÈI·ÓÔ› ÏFIÁÔÈ ÁÈ·Ù› ÙÔ Â˘ÚÒ, ·Ú¿ ÙËÓ ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ÎÚ›ÛË ÙÔ˘, ¤¯ÂÈ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÈÛ¯‡ ÙÔ˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜. ªËÓ ÂÚÈ̤ÓÂÙ fi수 Ì›· ÛÙ·IÂÚ‹ ÈÛÔÙÈÌ›· ¢ÚÒ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ - ·Îfiì· ÏÈÁFIÙÂÚÔ ‰Â ¤Ó· ÈÔ ÈÛ¯˘ÚFI ¢ÚÒ - ÛÙÔ ¤ÙÔ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘I›.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.