ª¿¯ë ÂÍÔ˘Û›·˜ ÛÙË Metro

Kerdos - - FRONT PAGE -

™Â ·‰È¤ÍÔ‰Ô ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁËI› Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË Ó¤Ô˘ ‰È¢I‡ÓÔÓÙÔ˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ·Ï˘Û›‰· ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ Metro, ηIÒ˜ Ô˘‰Â›˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Â·Ú΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙÔ ÂÔÙÈÎFI Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.