ª·ÓÙ¤„Ù ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜

Kerdos - - FRONT PAGE -

√È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ› ÚÔÔÚÈÛÌÔ› Ô˘ ı· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó Ù· ÂFIÌÂÓ· ¯ÚFIÓÈ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·I¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÈÎFIÓ·, ÙÔ image Î·È Ó· Â›Ó·È ÂÈI˘ÌËÙÔ› ÛÙÔ Ì˘·ïfi ÙÔ˘ ‰˘ÓËÙÈÎÔ‡ ÂÈÛΤÙË.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.