Π ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ º¶∞

Kerdos - - £∂ª∞ 1 -

√ ÊFIÚÔ˜ ÚÔÛÙÈI¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜ ÚˆÙÔÂÊ·ÚÌFIÛÙËΠÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 1987, ˆ˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÛÙȘ ∫ÔÈÓÔÙÈΤ˜ ÂÈÙ·Á¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ (ÙFIÙÂ) ·ÁÔÚ¿˜. ∞Ú¯Èο ÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÙÔ˘ º¶∞ ‹Ù·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ, Ì ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘˜ Ó· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 3% ¤ˆ˜ 36%. ∞fi ÙFIÙ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·IˆÚËI› ¤ÓÙ ÊÔÚ¤˜ (·Úèıìfi˜ ÌÈÎÚFI˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ·Ó·IˆڋÛÂȘ ¿ÏÏˆÓ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ) Î·È Û‹ÌÂÚ· Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¤Ó· ·fi Ù· ˘„ËÏFIÙÂÚ· Â›‰· Ù˘ ∂∂ (13% Î·È 23%) Π Û˘˙‹ÙËÛË ˆÛÙFIÛÔ ÁÈ· Ì›· ÂӉ¯FIÌÂÓË Î·È ˘fi fiúô˘˜ Ì›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ, ηIÒ˜ ·Ú¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·‡ÍËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÔÓ º¶∞ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiùè ı· ÌÂȈIÔ‡Ó ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜ ηٿ 2,7% ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÂFIÌÂÓÔ Î·Ù¿ 2%, ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiùè Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ ‰ÂÓ Ê¤ÚÓÂÈ ¿ÓÙ· Î·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÛFI‰ˆÓ. ∞Í›˙ÂÈ ¿ÓÙˆ˜ Ó· ÛËÌÂȈI› fiùè ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ‘70, Ô˘ ÚˆÙÔÂÊ·ÚÌFIÛÙËÎÂ, Ô º¶∞ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÂÚÈÛÛFIÙÂÚÔ ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¿ÛÎËÛ˘ ÂIÓÈÎÒÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¿ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ı· ‰È¢ÎFIÏ˘Ó ÙËÓ ·ÚFIÛÎÔÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ·ÁÔÚ¿˜, Ú¿ÁÌ· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È IÂÛÌÔIÂÙ‹IËÎÂ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎFIÙÂÚÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚFIÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¯ÂÈÚ›ÛÙËÎ·Ó Ù· ÎÚ¿ÙË̤ÏË ÙÔÓ ÊFIÚÔ ·˘Ùfi, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢FIÌÂÓ· Ù· ÂÈÛÚ·ÎÙÈο ÙÔ˘ ÔʤÏË, Â›Ó·È Ë ΠÚÏ·Ó‰›·, Ë ÔÔ›· ·fi ÙÔ 1972 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ÚԂ› Û 30 (!) ·Ó·IˆڋÛÂȘ, Ë ΠÙ·Ï›· Û 19 ·Ó·IˆڋÛÂȘ ·fi ÙÔ 1973 Î·È Ë °·ÏÏ›· Û 18 ·Ó·IˆڋÛÂȘ ·fi ÙÔ 1968. ¶ÈÔ «·ÍÈÔÚÂ‹» ÛÙ¿ÛË ¤¯ÂÈ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ∂ÏÏ¿‰·, Ì ÌFIÏȘ ¤ÍÈ ·Ó·IˆڋÛÂȘ ·fi ÙÔ 1987 Ô˘ ÂÊ¿ÚÌÔÛ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ º¶∞. ™Ù·ÙÈÛÙÈο ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiùè ¤¯Ô˘Ì ̛· ·Ó·IÂÒÚËÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ Î¿I ÂÚ›Ô˘ Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚFIÓÈ·. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈıâ› fiùè Û ̛· ÂÍ ·˘ÙÒÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ 1988, ˘‹ÚÍ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÎÔ‡ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ηٿ ‰‡Ô ÌÔÓ¿‰Â˜ (·fi 18% Û 16%). ¡· ‰Ô‡ÌÂ Â¿Ó ·˘Ù‹ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË IÂÛÌÔIÂÙ‹ÛÂÈ Ì›· ‰Â‡ÙÂÚË Ì›ˆÛË...

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.