∫ÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¯ˆÚ›˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ë ∂˘ÚÒË

Π ∫ƒπ™π ÃΔÀ¶∞ ΔΠ¡ ∫∞ƒ¢π∞ ΔΠ™ ∂∂ ∫∞π √π ∞°√ƒ∂™ ΣΠΔ√À¡ ¢À¡∞ªπ∫π ¶∞ƒ∂ªμ∞™π ΔΠ™ ∂∫Δ

Kerdos - - £∂ª∞ 2 - ∞¡∞§À™Π | ∂§∂À£∂ƒπ∞ ∫√ÀƑΔ∞§Π ekourt@kerdos.gr

√È ·ÁÔÚ¤ ˜ Ê ˆ Ó ¿ - ˙ Ô ˘Ó ÁÈ·  ÈÔ Â˘Ú›· Î·È ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ ˘ ÚFIÏÔ˘ ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÙ‹ Ù˘ ¤Û¯·Ù˘ χÛ˘ ·fi ÙËÓ ∂∫Δ, ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ϤÓ fi¯è, Ë Â˘Úˆ˙ÒÓË ‰¤¯ÂÙ·È ÛÊÔ‰Ú¤˜ ÂÈI¤ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰ ÔÛÎFI  Ô ˘ ˜ Ì ÙÈ ˜ ÌÂÙÔ ¯¤ ˜ Ó· ¯Ù˘O‡Ó ¯·ÌËÏ¿ ¤ÓÙ ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ, ÙȘ ·Ô‰FIÛÂȘ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏFIÁˆÓ - fi¯è ÌFIÓÔ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚFIÙÂÚˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ - Ó· ÂÎÙÔ͇ÔÓÙ·È ÛÙ· ‡„Ë Î·È Ù· ÂÌÔÚ‡̷ٷ Ó· ·Ú·Û‡ÚÔÓÙ·È Î·È ·˘Ù¿ ÛÙË ‰›ÓË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜.

Π ÎÚ› ÛË, ÏÔÈ  fió, Û ˘Ó ¯ › ˙ ÂÙ· È ·Î¿IÂÎÙË Î·È ¯Ù˘¿ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ϤÔÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ì ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ ÁÈ· ÓÙFIÌÈÓÔ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È, ÂÓÒ Ë ∂∫ Δ ÌÔÈ ¿ ˙ ÂÈ · Ó› η ÓË Ì ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÛÙ¿ÛË Ù˘, Ó· ÌÔÚ› Ó· ‚¿ÏÂÈ ÊÚ¤ÓÔ ÛÙÔÓ ÙÚFIÌÔ. ΔÔ Ù · Ì  Ô‡ ÙË ˜ ‰ È ¿ Ï ˘ ÛË ˜ ¤ ¯ ÂÈ Û¿ÛÂÈ, Î·È Ë È‰¤· ˆ˜ Ë Â˘Úˆ˙ÒÓË ı·… ˙‹ÛÂÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· ‚Ú›ÛÎÂÈ fiïô Î·È ÏÈÁFIÙÂÚÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤ ˜ , · ÊÔ‡ ÔÈ ÎÈÓ‹ ÛÂÈ ˜ Ù ˆ Ó ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ, Û‡ÌÊ ˆÓ· Ì ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiùè ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È ·ÔÙÈÌÔ‡Ó ‹‰Ë ÙËÓ Èı·ÓFIÙËÙ· ηٿÚÚ¢Û˘.

ª√¡√ Π ∂∫Δ ª¶√ƒ∂π

√ È · ÁÔÚ¤ ˜ ¤ ¯ Ô ˘ Ó  Ϥ ÔÓ Â  ÈÎÂÓÙÚˆI› ÁÈ· Ù· ηϿ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ÛÙÚ·ÙËÁÈÎFI ˜ · Ó· Ï ˘ Ù‹ ˜ ÙË ˜ Macquarie Î. ¡ Ù ¿ ÓÈÂÏ ª · Î∫ fiúì · Î. Π πù· Ï› · ¤ ¯ ÂÈ  ¿ ÚÂÈ Ù· ËÓ›· Ù ˆ Ó · ÓËÛ ˘ - ¯ ÈÒÓ Î· È Ë °· ÏÏ›· ¤ ¯ ÂÈ · Ú ¯ › ÛÂÈ Ó·… ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ ÂÈΛӉ˘Ó·. Π ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ÌÂÈ ϤÔÓ Û ̛· ¿ÏÏË, ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓË Ê¿ÛË.

Π Â˘Úˆ˙ÒÓË ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ Î¿ÙÈ ÁÈ· Ó· ËÚÂÌ‹ÛÂÈ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ·˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiùè ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÙ·È Ù›ÔÙ ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù‡I˘ÓÛË, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ª · ÚÎ √ ÛÁÔ ˘ · ÏÓÙ, ÛÙÚ · ÙËÁÈÎFI ˜ · Ó · Ï ˘ Ù‹ ˜ ÙË ˜ Monument Securities.

™‡ÌÊ ˆÓ· Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Î·È ÙÔ ˘ ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏFIÁÔ ˘ ˜ , Ë · ÏÏ ·Á‹ Ù˘ ηٿ ÛÙ·Û˘ ÌÔÚ› Ó· ¤ÏIÂÈ ÌFIÓÔÓ ·fi ÙËÓ ∂∫Δ, fiù·ó Î·È Â¿Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ‰Ú¿ÛÂÈ ÈÔ ÂÈIÂÙÈο ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÛFIÙËÙ˜ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏFIÁˆÓ ÙˆÓ ·‰‡Ó·ÌˆÓ ¯ˆÚÒÓ Î·È Ó· Ù˘ÒÛÂÈ ¯Ú‹Ì·. ∞˘Ùfi fi수 Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ I¤ÏÔ˘Ó Ì ٛÔÙ· ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ›, Ì ÙËÓ Î˘Ú›·

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏFIÁÔ˘˜, Ë ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÌÔÚ› Ó· ¤ÏIÂÈ ÌFIÓÔÓ ·fi ÙËÓ ∂∫Δ, fiù·ó Î·È Â¿Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ‰Ú¿ÛÂÈ ÈÔ ÂÈIÂÙÈο ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÛFIÙËÙ˜ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏFIÁˆÓ ÙˆÓ ·‰‡Ó·ÌˆÓ ¯ˆÚÒÓ Î·È Ó· Ù˘ÒÛÂÈ ¯Ú‹Ì·

ΛÓËÛË, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∂ ˘ Ú ˆ  · ˚ ΋ ˜ ∫ ÂÓÙÚÈ΋ ˜ ΔÚ¿Â˙·˜.

¶ÔÏÏÔ› ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiùè Ô ÌFIÓÔ˜ ÙÚFIÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌÂÈ ·Ó¿¯ˆÌ· ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Â›Ó·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ∂∫ Δ Ó· ·ÁÔÚ ¿ ˙ ÂÈ ÌÂÁ¿ ÏÔ FIÁÎÔ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏFIÁˆÓ, Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ·˘Ùfió Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, · ÓÙÈÁÚ ¿ ÊÔÓÙ· ˜ Ù·  ÚÔÁÚ ¿ ÌÌ · Ù· «  ÔÛÔÙÈ΋ ˜ ¯ · Ï ¿ Ú ˆ ÛË ˜ »  Ô ˘ ÂÊ·ÚÌFI˙Ô˘Ó ÔÈ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙  ˜ Û ΠÓˆ ̤ Ó ˜ ¶ ÔÏÈÙ›  ˜ η È ΜÚÂÙ·Ó›·.

Π °·ÏÏ›· Î·È Ë °ÂÚÌ·Ó›· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó, ˆÛÙFIÛÔ, ÙÔÓ FIÏÂÌÔ Ï¤ÍÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ  ÈÔ Â ÈIÂÙÈο Ë ∂∫Δ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiùè ÔÈ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏFIÁˆÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÚÔ¤‚Ë ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÙÚ¿Â˙· ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ËÚÂÌ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜.

∫π¡¢à¡√™ °π∞ ¶√§À∂Δ∂™ Ã∞√™

Π ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ıâˆÚÂ›Ù·È fiïô Î·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓ· ˆ˜ ı· Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË, fiˆ˜ Â ÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏFIÁÔÈ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ë Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ fiùè Ë ›‰È· Ë ÎÚ›ÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÛÙȘ Π ¶ ∞ ‰ ÂÓ ı · ¯ ÚÂÈ · ÛÙÔ‡ Ó · Ï ¿ ̤Ú˜, ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ‹ Ì‹Ó˜ ÁÈ· Ó· ͉ÈψIÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ ¯ÚFIÓÈ· ÔÏFIÎÏËÚ·.

√ Î. ªÂÓ ª¤è, ÔÈÎÔÓÔÌÔÏFIÁÔ˜ Ù˘ Capital Economics, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiùè ÙÔ ¯ ¿ Ô ˜ ÙÔ ˘ ¯ Ú¤ Ô ˘ ˜ ÙË ˜ ΠÙ·Ï›·˜ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ ÚÈ Î· È ‰‡ Ô ‰ Âη ÂÙ›  ˜ ̤ ¯ ÚÈ Ó· ηٷʤÚÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ʤÚÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÚÔ˜ ÙÔ ∞∂¶ οو ÙÔ˘ 100%. √  ˆ ˜ ÙÔÓ› ˙ ÂÈ, ÂÎÙFI ˜  ¿ Ó ÙÔ ˘FIÏÔÈÔ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÚÔÛʤ ÚÂÈ ÛÙËÓ πù · Ï› · ÛËÌ · ÓÙÈÎFI FIÁÎÔ ‚Ô‹IÂÈ·˜ ÁÈ· ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎFI ‰È¿ÛÙËÌ·, Ë ΠÙ·Ï›· ı· ηٷϋÍÂÈ Û default Ì ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÔÏFIÎÏËÚË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹.

Π ‰È¿Û·ÛË, fiˆ˜ ÎÈ ·Ó Á›ÓÂÈ, ı· Â›Ó·È ÙÔ ¯ÂÈÚFIÙÂÚÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ ˘ ÚÒ  Ë, ·  fi Î ¿ ıâ ¿  Ô„ Ë, ¯ ÚËÌ · ÙÔ  ÈÛÙ ˆ ÙÈ΋, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. § ¿ ÚÈ Ã ¿ IÁÔ ˘  ˚ ,   ÈÎÂÊ · Ï‹ ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏFIÁÔ˜ Ù˘ UBS. √ ‰ÈÔÚÈÛÌFI˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÒÓ Û ΠÙ·Ï›· Î·È ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ‰È·‚‚·ÈÒÛÂÈ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó · ÎFIÌË ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ˆ˜ Î·È ÔÈ Ó¤ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ‰ÂÓ

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.