√È ¯ÒÚ˜ ÙˆÓ… ∞∞∞ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È

Kerdos - - £∂ª∞ 2 -

√ È Êfi‚ ÔÈ fiùè Ë ‰ ‡ ÙÂÚË ÌÂÁ· χ ÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌ› · ÙË ˜  ˘ Ú ˆ ˙ ÒÓË ˜ Ì  · › ÓÂÈ ÛÙ· ‰ È· Î ¿ Î · È · ˘ Ù‹ ÛÙË ‰› ÓË ÙÔ ˘ ¯ Ú¤ Ô ˘ ˜ ¤ ¯ ÂÈ ‰ ÒÛÂÈ Ó¤ · ÙÚÔ  ‹ ÛÙËÓ ÎÚ› ÛË. Π °· ÏÏ›·  ‹ Ú ÁÚ‹ÁÔÚ · ÙË ı¤ ÛË ÙË ˜ πù· Ï›· ˜ ÙËÓ  ÂÚ · Ṳ̂ ÓË Â‚‰ ÔÌ ¿ ‰ · ˆ ˜ Ô ÌÂÁ¿ ÏÔ ˜ Ûùfi ¯ Ô ˜ ÙÔ ˘ Êfi‚ Ô ˘ Ù ˆ Ó Â  ÂÓ‰ ˘ - ÙÒÓ Û fi, ÙÈ · ÊÔÚ ¿ ÙË ÌË Â  › Ù ˘ ÍË Ì› · ˜ · Íèfi ÈÛÙË ˜ χ ÛË ˜ , Ì ¿ ÏÏ ˜ ¯ ÒÚ ˜  Ô ˘ ¤ ¯ Ô ˘ Ó Â  › - ÛË ˜ ˘ „ ËÏ‹  ÈÛÙÔÏË  ÙÈ΋ · ÍÈÔÏFIÁËÛË, fi  ˆ ˜ Ë √ ÏÏ · Ó‰› · Î · È Ë ∞ ˘ ÛÙÚ› · , Ó· Ì  · › ÓÔ ˘ Ó Î · È · ˘ Ù¤ ˜ ÛÙË Ï› ÛÙ· ÙÔ ˘ « ÙÚFIÌÔ ˘ » . Π °· ÏÏ› · ·  fi ÙËÓ Ï ˘ Ú ¿ ÙË ˜ ˙ ËÙ› Î · È · ˘ Ù‹ ÙË ‰ ˘ Ó· ÌÈÎFIÙÂÚË Û ˘ ÌÌÂÙÔ ¯ ‹ ÙË ˜ ∂∫ Δ ÛÙËÓ · ÓÙÈÌÂÙÒ  ÈÛË ÙË ˜ ÎÚ› ÛË ˜ , Î · ıò ˜ ÙÔ ÎFIÛÙÔ ˜ ‰ · ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙË ˜ · ˘ Í ¿ ÓÂÙ· È Û ˘ Ó ¯ Ò ˜ , ·  ÂÈÏÒÓÙ· ˜ ÙËÓ · ÍÈÔÏFIÁËÛË ∞∞∞ Ù ˆ Ó ÎÚ · ÙÈÎÒÓ ÙË ˜ Ù› ÙÏ ˆ Ó, · ÏÏ ¿ ÙÔ ΜÂÚÔÏ› ÓÔ Û ˘ Ó ¯ › ˙ ÂÈ Ó· · ÓÙÈÛÙ¤ ÎÂÙ· È, Ϥ ÁÔÓÙ· ˜ fiùè ÔÈ Î · ÓFIÓ ˜ ÙË ˜ ∂∂ ·  · - ÁÔÚ‡ Ô ˘ Ó Ì› · Ù¤ ÙÔÈ· Λ ÓËÛË. √  ˆ ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ¡ ÈÎ ™ Ù · ̤ ÓÎÔ‚ ÈÙ ˜ , ÛÙÚ · ÙËÁÈÎFI ˜ · Ó· Ï ˘ Ù‹ ˜ ÙË ˜ RIA Capital Markets, ÙÔ ÁÂÁÔÓFI ˜ ÙÔ ˘ fiùè Ë °· ÏÏ› · ·  ÂÈÏ›ٷ È ¿ ÌÂÛ · Î · È Ë √ ÏÏ · Ó‰› · Î · È Ë ∞ ˘ ÛÙÚ› · ¤ ¯ Ô ˘ Ó · Ú ¯ › ÛÂÈ Î · È · ˘ Ù¤ ˜ Ó· Ì  · › ÓÔ ˘ Ó ÛÙÔ ÛÎËÓÈÎFI ÙË ˜ ÎÚ› ÛË ˜ , ¯ ÒÚ ˜  Ô ˘ ÛÙÔ  · ÚÂÏIFIÓ ıâ ˆ ÚÔ‡ ÓÙ· Ó « ÛÙÚ · ÙÈ ˆ Ù¿ ÎÈ· » Ù ˆ Ó ÁÂÚÌ · ÓÈÎÒÓ bunds, › Ó· È Ì› · ȉ È· › ÙÂÚ · · ÓËÛ ˘ ¯ËÙÈ΋ Âͤ ÏÈÍË. √ È Â  ÂÓ‰ ˘ Ù¤ ˜ ‰ ÂÓ · ÓËÛ ˘ ¯ Ô‡ Ó Ϥ ÔÓ ÌFIÓÔ ÁÈ· ÙËÓ πù· Ï› · Î · È ÙËÓ πû  · Ó› · , · ÏÏ ¿ ÁÈ· ÙËÓ ∂ ˘ ÚÒ  Ë Û ˘ ÓÔÏÈÎ ¿ Î · È · ˘ Ùfi › Ó· È  ¤ Ú · ·  fi  ÚÔÊ · Ó¤ ˜ . ™ ‡ ÌÊ ˆ Ó· Ì ÙÔÓ ÛÙÚ · ÙËÁÈÎFI · Ó· Ï ˘ Ù‹ ÙË ˜ ING Î. ¶ ¿ ÙÚÈÎ ° Î ¿ Ú‚  ˚ , · ˘ Ùfi  Ô ˘ ‰ › ¯ ÓÂÈ Ë ÂÈÎFIÓ· Ù ˆ Ó ·ÁÔÚÒÓ Â› Ó· È  ˆ ˜ Ë  Èı · ÓFIÙËÙ· Ó· ˘  ¿ ÚÍÂÈ ¤ Ó· IÂÙÈÎFI ·  ÔÙ¤ ÏÂÛÌ · Û fi, ÙÈ · ÊÔÚ ¿ ÙËÓ · ÓÙÈÌÂÙÒ  ÈÛË ÙË ˜ ÎÚ› ÛË ˜ , › Ó· È ÂÍ · ÈÚÂÙÈÎ ¿ ¯ · ÌËϤ ˜ . ∂› Ó· È ˙ ˆ ÙÈ΋ ˜ ÛËÌ · Û› · ˜ Ó·   ÈÛ   ˘ ÛIÔ‡ Ó ÔÈ  ÔÏÈÙÈΤ ˜ ÙFIÛÔ ÛÙËÓ ∂ ÏÏ ¿ ‰ · fiûô Î · È ÙËÓ πù· Ï› · . ¶ · Ú ¿ ÙÔ ÚÈÌ  ¿ Ô ˘ ÓÙ ÙË ˜   ÂÓ‰ ˘ ÙÈ΋ ˜ ÂÌ  ÈÛÙÔÛ‡ ÓË ˜ ÙËÓ  ÂÚ · Ṳ̂ ÓË Â‚‰ ÔÌ ¿ ‰ · , Ë Â  ȉ › Óˆ - ÛË Ù ˆ Ó ·ÁÔÚÒÓ ÎÚ · ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏFIÁ ˆ Ó · ÎFIÌË Î· È Ù ˆ Ó ÌÂÁ· χ ÙÂÚ ˆ Ó ¯ ˆ ÚÒÓ ÛÙËÓ ∂ ˘ ÚÒ  Ë ‰ › ¯ ÓÂÈ fiùè ˘  ¿ Ú ¯ ÂÈ Ϥ ÔÓ ÌÂÁ· χ ÙÂÚÔ ˜ Λ Ó‰ ˘ ÓÔ ˜ ÂÍ ¿ Ï ˆ ÛË ˜ ÙFIÛÔ ÛÙÈ ˜ Π ¶ ∞ fiûô Î · È Û ¿ ÏÏ ˜  ÂÚÈÔ ¯ ¤ ˜ , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ‰ È ˘ ı ˘ ÓÙ‹ ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˜ · Ó ¿ Ï ˘ ÛË ˜ η È · Ó ¿ Ï ˘ ÛË ˜ ·ÁÔÚ ¿ ˜ ÙË ˜ Citigroup Î. ™ Ù›‚ ÂÓ ∫. ° Ô ˘ › ÙÈÓÁÎ. √ · ÓÙ› ÎÙ ˘  Ô ˜ ÙË ˜ ∂ ˘ ÚÒ  Ë ˜ ‰ ÂÓ ·  ÔÙÂÏ› Ϥ ÔÓ ı¤ Ì ·  ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙË ˜ · ‰ ˘ Ó· Ì› · ˜ ÛÙÈ ˜ ¯ ÒÚ ˜ ÙË ˜  ÂÚÈʤ ÚÂÈ· ˜ , · ÏÏ ¿ ÙÔ  Ò ˜ Ë ÌË ÛÙ· IÂÚFIÙËÙ· Î · È Ë ÏÈÙFIÙËÙ· ÙË ˜ ∂ ˘ ÚÒ  Ë ˜ ı · Ì  ÔÚ¤ ÛÔ ˘ Ó ÙÂÏÈÎ ¿ Ó· Ô‰ ËÁ‹ ÛÔ ˘ Ó Û  ÂÚÈÔÚÈÛÌFI ·  fi ÙÔÓ ˘  FIÏÔÈ  Ô ÎFIÛÌÔ. Π « ÌÈÎÚ‹ » ∂ ÏÏ ¿ ‰ · ÙÂÏÈÎ ¿ ‰ ÂÓ Â› Ó· È ÌFIÓË ÙË ˜ Û · ˘ Ùfi ÙÔ ÙÂÚ ¿ ÛÙÈÔ  Úfi‚ ÏËÌ · ¯ Ú¤ Ô ˘ ˜  Ô ˘ ¤ ¯ ÂÈ Î · È · ˘ Ùfi · ÎÚÈ‚ Ò ˜ Û ˘ ÓÂȉ ËÙÔ  ÔÈÔ‡ Ó Ϥ ÔÓ ÔÈ ·ÁÔÚ¤ ˜ , ‚ Ϥ  ÔÓÙ· ˜  ˆ ˜ Ë ÌÂÙ¿ ‰ ÔÛË ¤ ¯ ÂÈ ÂÍ · Ï ˆ ıâ› Â  ÈΛ Ó‰ ˘ Ó·  Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ · .

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.