√ÚıÔÏÔÁÈο ·ÔÙÚÂÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜

Kerdos - - ∞¶√Æ∂Π™ -

Ú ˆ  · ˚ ΋ ∫ ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ ¿   ˙· .

Π ÎÚ› ÛË ¯ Ú¤ Ô ˘ ˜ › Ó· È Ϥ ÔÓ · ÓÂͤÏÂÁÎÙË. Δ· ÎÂÚ‰ ÔÛÎÔ  ÈÎ ¿ ÎÂÊ ¿ Ï · È· , ÁÓˆ Ú› ˙ ÔÓÙ· ˜ ÂÎ Ù ˆ Ó  ÚFIÙÂÚ ˆ Ó ÙÔ Ï · › ÛÈÔ ‰ Ú ¿ ÛË ˜ ÙË ˜ ∂∫ Δ · ÏÏ ¿ η È ÂΛ Ó· Ù ˆ Ó Ì˯ · ÓÈÛÌÒÓ  Ô ˘ ‰ ËÌÈÔ‡ ÚÁËÛ · Ó ÔÈ ·  ÔÊ ¿ ÛÂÈ ˜ Ù ˆ Ó ™ ˘Ófi‰ ˆ Ó ∫ ÔÚ ˘ Ê‹ ˜ , Ì  ÔÚÔ‡ Ó Î ¿ ÏÏÈÛÙ· Ì ÙËÓ Â˘ ¯¤ ÚÂÈ· ÙË ˜ ‰ ˘Ó· ÌÈ΋ ˜ η È ÙÔ ˘  ÚÔÁÚ · ÌÌ · ÙÈÛÌÔ‡  Ô ˘ Ù· η χ  ÙÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ ˘ ÚÁÔ‡ Ó Ì Ùúfi  Ô  Ô ˘ ‚ ¿ ˙ ÂÈ Û Λ Ó‰ ˘ÓÔ ÔÏFIÎÏËÚÔ ÙÔ ÔÈÎÔ‰ FIÌËÌ · ÙË ˜ ¢ Ú ˆ  · ˚ ΋ ˜ ÂÓÔ  Ô› ËÛË ˜ .

√ Ù· Ó ÁÈ·  ·Ú ¿ ‰ ÂÈÁÌ · Ë ∂∫ Δ ‰ È· ÎËÚ‡ ÛÛÂÈ Ì ÙÔÓ  ÈÔ Î· ÙËÁÔÚËÌ · ÙÈÎFI Ùúfi  Ô fiùè ‰ ÂÓ  ÚFIÎÂÈÙ· È Û η Ì›·  ÂÚ›  Ù ˆ ÛË Ó·  ÚÔ¯ ˆ Ú‹ ÛÂÈ Û Îfi„ ÈÌÔ Ó¤ Ô ˘ ¯ Ú‹Ì · ÙÔ ˜ , ÙFIÙ › Ó· È Û · Ó Ó· ·  Ô‰¤¯ÂÙ· È ÙÔ Ï · › ÛÈÔ ‰ Ú · ÛÙËÚÈÔ  Ô›ËÛË ˜ Ù ˆ Ó ÎÂÚ‰ ÔÛÎÔ  ÈÎÒÓ ÎÂÊ · Ï · › ˆ Ó.

√ Ù· Ó ÔÈ  ¿ ÓÙ ˜ ÁÓˆ Ú› ˙ Ô ˘Ó fiùè Ë · Ó· ¯ ÚËÌ · ÙÔ‰ FIÙËÛË ÙÔ ˘ ÈÙ· ÏÈÎÔ‡ ‰ ËÌÔÛ› Ô ˘ ¯ Ú¤ Ô ˘ ˜ ‰ ÂÓ Ì  ÔÚ› Ó·  Ú ·ÁÌ · ÙÔ  ÔÈËI› Ì   ÈÙFIÎÈÔ  Ô ˘ ˘  ÂÚ‚ · › ÓÂÈ ÙÔ Â  ›  ‰ Ô ÙÔ ˘ 4% - 5% η È  ·Ú ¿ ÏÏËÏ · ·  Ô‰¤ ¯ ÔÓÙ· È fiùè Ô  ÚÔÛ ˆ ÚÈÓFI ˜ Ì˯ · ÓÈÛÌFI ˜ ∂ FSF ‰ ÂÓ Â  ·Ú΋ ÁÈ· Ó·  ÚÔÛÙÚ¤ ÍÂÈ Û ÛÙ‹ ÚÈÍË ÙË ˜ πù· Ï›· ˜ ÙFIÙ ÙÔ Ì‹ Ó ˘ Ì ·  Ô ˘  · › ÚÓÔ ˘Ó Ù· · ÓÂͤÏÂÁÎÙ· ÎÂÚ‰ ÔÛÎÔ  ÈÎ ¿ ÎÂÊ ¿ Ï · È· › Ó· È fiùè η Ó¤ Ó· ˜ ‰ ÂÓ ¤ ¯ÂÈ ÙÈ ˜ ‰ ˘Ó· ÙFIÙËÙ ˜ Ó· Ù· · ÓÙÈÌÂÙ ˆ  › ÛÂÈ.

ΔÔ Â  ÈÙFIÎÈÔ ÙÔ ˘ 10ÂÙÔ‡ ˜ ÈÙ· - ÏÈÎÔ‡ ÔÌFIÏÔÁÔ ˘ ¤ ¯ÂÈ  ÂÚ ¿ ÛÂÈ ÙÔÓ ƒô ˘ ‚ › Έ Ó· ÙË ˜ ÔÌ · Ï‹ ˜ η È ‰ ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎ ¿   ÈÙÚ  Ù‹ ˜ · Ó· - ¯ ÚËÌ · ÙÔ‰ FIÙËÛË ˜ ÙÔ ˘ ÈÙ· ÏÈÎÔ‡ ¯ Ú¤ Ô ˘ ˜ .

ª  ¯ Ú¤ Ô ˜ 1,9 ÙÚÈÛ. ¢ ÚÒ Î· È ÔÌÔÏÔÁÈ· Τ ˜ · Ó ¿ÁΠ˜ ÙË ˜ Ù¿ ͈ ˜ Ù ˆ Ó 330 ‰ ÈÛ. ¢ ÚÒ ÁÈ· ÙÔ Â  FIÌÂÓÔ ‰ ˆ ‰ ÂÎ ¿ ÌËÓÔ Ë πù· Ï›· › Ó· È Â‡ ÎÔÏÔ ˜ Ûùfi ¯ Ô ˜ η È Ì · ˙ › ÙË ˜ ÔÏFIÎÏËÚÔ ÙÔ Â˘ Ú ˆ  · ˚ Îfi ÔÈÎÔ‰ FIÌËÌ · . Π Ì¤ ¯ ÚÈ Û‹ ÌÂÚ · ·  Ô‰ ÂÎÙ‹ ·  fi ÙÔ ˘ ˜ Ȥ Ú · Π˜ ÙË ˜ ÓÔÌÈÛÌ · ÙÈ΋ ˜ ÔÚIÔ‰ ÔÍ›· ˜  Ú · - ÎÙÈ΋ ÙË ˜ ∂ ˘ Ú ˆ  · ˚ ΋ ˜ ∫ ÂÓÙÚÈ΋ ˜ ΔÚ ¿   ˙· ˜ › Ó· È Ë ·ÁÔÚ ¿ ÎÚ · ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏFIÁˆ Ó Ì¤ Û ˆ ÙË ˜ ‰ ¢ ÙÂÚÔÁÂÓÔ‡ ˜ ·ÁÔÚ ¿ ˜ Ì ·  · - Ú · › ÙËÙË fiì ˆ ˜ ‰ ÈÎÏ›‰ · · ÛÊ · - Ï›· ˜ ÙË ÏÂÁÔ̤ ÓË ·  ÔÛÙ› Ú ˆ ÛË ( sterilization). ¢ ËÏ · ‰ ‹ ÙË ˜ · Ê · › ÚÂÛË ˜ ·  fi ÙË ‰ È· ÙÚ ·   ˙ È΋ Ù ˆ Ó ÎÂÊ · Ï · › ˆ Ó  Ô ˘ ‰›‰ ÔÓÙ· È Ì¤ Û ˆ ÙË ˜ ·ÁÔÚ ¿ ˜ ÔÌÔÏFIÁˆ Ó.

ª  ‰ ‰ Ô̤ Ó· , fiì ˆ ˜ , ÙË Ì¤ ¯ ÚÈ Û‹ ÌÂÚ · ·ÁÔÚ ¿ ÔÌÔÏFIÁˆ Ó ‡„ Ô ˘ ˜ 187,5 ‰ ÈÛ. ¢ ÚÒ, ÙËÓ Î· Ù·ÁÂÁÚ · Ì̤ ÓË Â  È Ϥ ÔÓ Ú¢ ÛÙFIÙËÙ· ÙË ˜ ‰ È· ÙÚ ·   ˙ È΋ ˜ ÛÙÔ ‡„ Ô ˜  ÂÚ›  Ô ˘ Ù ˆ Ó 300 ‰ ÈÛ. ¢ ÚÒ Ù·  ÂÚÈIÒÚÈ·   › Ï ˆ Ó ·  ÔÛÙ› Ú ˆ - ÛË ˜  ÂÚÈÔÚ› ˙ ÔÓÙ· È ÛÙ· 112,5 ‰ ÈÛ. ¢ ÚÒ. ª ÂÙ¿ ÙÈ ı · Á› ÓÂÈ;

£ · ÛÙ· Ì · Ù‹ ÛÂÈ Ë ∂∫ Δ Ó· ·ÁÔÚ ¿ ˙ ÂÈ ÔÌFIÏÔÁ· ‹ ı · · Ó· ıâ ˆ Ú‹ÛÂÈ · Ó·Áη ÛÙÈÎ ¿ ÙÔ Ï · › ÛÈÔ Ù ˆ Ó  ·ÚÂÌ‚ ¿ ÛÂÒÓ ÙË ˜ ;

¶ ÚÔÛ ˆ  ÈÎ ¿  ÈÛÙ‡ Ô ˘ Ì fiùè fi ¯ È ÌFIÓÔ ‰ ÂÓ  Ú¤  ÂÈ Ó· ÛÙ· Ì · - Ù‹ ÛÂÈ, · ÏÏ ¿ ·  fi ÙÒÚ · Ó· ‰ È· ÎËÚ‡ ÍÂÈ Û ÂÓÙFIÓÔ ˘ ˜ ÙFIÓÔ ˘ ˜ fiùè ›ӷ È ‰ È· ÙÂIÂÈ̤ ÓË ÁÈ· ÙÔ Î· Ïfi fiï ˆ Ó Ó· ¯ ÚËÛÈÌÔ  ÔÈ‹ ÛÂÈ Î ¿ ıâ ̤ ÛÔ,  ÚÔΛ ÌÂÓÔ ˘ Ó· ·  ÔʇÁÂÈ · ÓÂͤÏÂÁÎÙË Î· Ù¿ ÚÚ¢ ÛË ÙË ˜ ¡ ÔÌÈÛÌ · ÙÈ΋ ˜ ∂ Óˆ ÛË ˜ .

∂ ¿ Ó ‰ È· ÎËÚ‡ ÍÂÈ Ì ÙÔÓ  ÈÔ Î· ÙËÁÔÚËÌ · ÙÈÎFI Ùúfi  Ô ÙÈ ˜  ÚÔI¤ ÛÂÈ ˜ ÙË ˜ · ÎFIÌË Î· È  ÚÔ ˜ ÙËÓ Î· Ù‡ ı ˘ÓÛË ÙÔ ˘ ÎÔ„› Ì · ÙÔ ˜ ¯ Ú‹Ì · ÙÔ ˜ ÙFIÙ ˘  ¿ Ú ¯ Ô ˘Ó ÂÏ  › ‰  ˜ Ó· · Ó· ıâ ˆ Ú‹ ÛÔ ˘Ó Ù· ÎÂÚ‰ ÔÛÎÔ ÈÎ ¿ ÎÂÊ ¿ Ï · È· ÙÈ ˜  Ú · ÎÙÈΤ ˜ ÙÔ ˘ ˜ .

√ Êfi‚ Ô ˜ Ê ˘ Ï ¿ ÂÈ Ù· ¤ ÚËÌ · , fi  ˆ ˜  ÚÔ›  · Ì η È fi  ˆ ˜ ÔÈ  Ú ·ÁÌ · ÙÈΤ ˜ Û ˘Óı‹ Π˜ ¤ ¯ Ô ˘Ó · Ó· ‰ › ÍÂÈ.

¶ ÚÔÛ ˆ  ÈÎ ¿  ÈÛÙ‡ Ô ˘ Ì fiùè η È ÌFIÓÔ Ë ‰ È· ΋ Ú ˘ ÍË ÙË ˜  ÚFIIÂÛË ˜ ı · · ÏÏ ¿ ÍÂÈ Ù· ÛËÌÂÚÈÓ ¿ ‰ ‰ Ô̤ Ó· , ·  ÔÛ ˘ Ì  Ȥ ˙ ÔÓÙ· ˜ ÙÔ ÎÏ› Ì · η È ‰ ÈÔÚIÒÓÔÓÙ· ˜ ÙÈ ˜  Ú · ÎÙÈΤ ˜ ¿ ÏÏ ˆ Ó.

Π ∂∫ Δ Ì  ÔÚ› ÎÈÓÔ‡ ÌÂÓË Û Ï · › ÛÈÔ · Ó ¿ ÏÔÁÔ ÙË ˜ ÎÂÓÙÚÈ΋ ˜ ÙÚ ¿   ˙· ˜ ÙË ˜ ∂ Ï‚ ÂÙ›· ˜ · ÏÏ ¿ η È Ù ˆ Ó ˘  FIÏÔÈ  ˆ Ó ÌÂÁ¿ Ï ˆ Ó ÙÚ · -   ˙ ÒÓ ( Π ¶ ∞ - ΜÚÂÙ· Ó›· ˜ - π · -  ˆ Ó›· ˜ ) Ó· ‰ › ÍÂÈ  ÚÔ ˜ fiïâ ˜ ÙÈ ˜ η Ù¢ ı‡ ÓÛÂÈ ˜ fiùè › Ó· È  Ú ¿ÁÌ · ÙÈ Ë ÙÂÏ¢ Ù· ›· ÂÏ  › ‰ · . √ ÙÂÏ¢ Ù· › - Ô ˜  ·Ú ¿ÁÔÓÙ· ˜ ÛÙ· IÂÚFIÙËÙ· ˜ , Ô · ̇ ÓÙÔÚ · ˜ ÙË ˜ ¢ Ú ˆ  · ˚ ΋ ˜ ȉ¤· ˜ .

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.