¶Ò˜ ı· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎFI Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ·

Kerdos - - ∞¶√Æ∂Π™ -

√È Û˘ÓI‹Î˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÛÙȘ Ê˘Ï· Τ˜ Ì›·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú· ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ ‰Â›ÎÙ˘ ÙÔ˘ Â È¤‰Ô˘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘. °È· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ë Ê˘Ï· ΋ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈI› ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ Ùfiô˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ Â·Ó¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Ù˘ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈ΋˜ Ì·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜.

∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË, ‰ËÏ·‰‹, Ë ÌÂÙ·ÚÚ‡IÌÈÛË ÙÔ˘ IÂÛÌÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ë ÛÙ·‰È· ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ȉÂÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘, ·fi ̤ÛÔ ¿ÛÎËÛ˘ ÂÍÔ˘Û›·˜, Û ̤ÛÔ ÛˆÊÚÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È Â·Ó·ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ.

ª›· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡IÌÈÛË ÙÔ˘ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ · ÎFIÏÔ˘IÔ˘˜ ˘ÏÒÓ˜:

™ÙËÓ Î·Ù¿ ÚÁËÛË Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ Ù˘ ÂÍ·ÙÔÌ›Î¢Û˘ Ù˘ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È fiïˆó ÙˆÓ Û˘Ó·ÊÒÓ IÂÛÌÒÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Î·È ·ÓÈÛFIÙËÙ˜, ÂÓ fi„âè Ì›·˜ ‰‹IÂÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ÔÈÓ‹˜ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘.

™ÙËÓ Ù·ÍÈÓFIÌËÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·- Ù¿ ÔÌÔÂȉ›˜ ηÙËÁÔڛ˜, fi¯è ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ›‰È·˜ Ê˘Ï· ΋˜, ·ÏÏ¿ Ì ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ·˘ÙÒÓ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎFI ÁÈ· οI ̛· ηٿ ÛÙËÌ·. ÛÙËÌ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÛʷϛۈÓ, ˘fi ÙÔ˘˜ fiúô˘˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· οI ÂÚÁ·˙FIÌÂÓÔ.

™ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆ ÈÎÔ‡ Ù˘ Ê˘Ï· ΋˜ ·fi ÙÔÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎFI ÚFIÏÔ ÙÔ˘ ·Ó·ÌÔÚÊ ˆÙ‹ ÚÔÛˆ ÈÎÔًوÓ, Û ¤Ó·Ó  ÈÔ ·IËÙÈÎFI ÚFIÏÔ Ô˘ ı· Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙÔ Ó· ‰È¢IÂÙ› Î·È Ó· ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙË Ê˘Ï· ΋ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ Û˘ÓI‹Î˜ Ô˘ ı· Â ÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙË ‰È›ۉ˘ÛË Ì¤Û· Û’ ·˘Ù‹ Î·È ÙË ‰Ú¿ÛË ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÔÊ›ÌÔ˘˜ Ù˘ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛ˘.

¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â ÈÙ¢¯I› Ô ÛÙFI¯Ô˜ Ù˘ ÔÌ·Ï‹˜ Â·Ó¤ÓÙ·Í˘ ÙˆÓ ·ÔÊ˘Ï· ÎÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ - ·ÓÂÓÂÚÁÒÓ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· - ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ™ˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ∫Ò‰Èη ÂÚ› Â ÈÙÚÔÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ·ÔÊ˘Ï· ÎÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ (¿ÚIÚÔ 81), ËÌÈÂχIÂÚ˘ ‰È·‚›ˆÛ˘ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ (¿ÚIÚÔ 59), ÔÚÁ¿ ÓˆÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ¤Íˆ ·fi Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÎÚ¿ÙËÛ˘ (¿ÚIÚÔ 42), ÙÌËÌ·ÙÈ΋˜ ¤ÎÙÈÛ˘ ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ (¿ÚIÚÔ 63) Î·È ·ÚÔ¯‹˜ ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ÂÚÁ·Û›·˜ (¿ÚIÚÔ 64).

ªâ ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ·ÏÏ·Á¤˜, ·Ó ÔÈ Ê˘Ï·Î¤˜ ‰ÂÓ Á›ÓÔ˘Ó ÎÔÈÓˆÓÈο ˆÊ¤ÏÈ̘, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ı· ¿„Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È ‚Ï·ÙÈΤ˜ ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ‹Ù·Ó ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.