™¯¤‰È· ÁÈ· Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÛοÊË ·Ó·„˘¯‹˜

Kerdos - - ¡∞ÀΔΠ§Π∞ -

√ ˘Ê˘Ô˘ÚÁFI˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· „ËÊÈÛIÔ‡Ó ·fi ÙË ΜÔ˘Ï‹ ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ I·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ·ÚÌFI‰ÈÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ›. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌFI ı· IÂÛÌÔIÂÙËI› ªËÙÚÒÔ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ™Î·ÊÒÓ Î·È ¿‰ÂÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÏÔ›ˆÓ ·Ó·„˘¯‹˜ Ì ‰È¿ÚÎÂÈ· ¤ÓÙ ÂÙÒÓ, ÂÓÒ Ù· ÛοÊË ı· ¤¯Ô˘Ó ÂȉÈÎFI Û‹Ì·, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È Ó· ʤÚÔ˘Ó ÂÌÊ·ÓÒ˜ ÛÙ· ÏÔ›· ·Ó·„˘¯‹˜, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ‰È·ÎÚÈÙ¿ ·fi Ù· ȉȈÙÈο ÏÔ›· ·Ó·„˘¯‹˜. ∂›Û˘, Ë ‰È·‰Èηۛ· ·fiïô˘ ÙˆÓ ÛηÊÒÓ ·Ó·„˘¯‹˜ ı· ÂÁÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ÙË ÏÈÌÂÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ÏÈ̤ӷ ·ÊÂÙËÚ›·˜ Î·È ÌFIÓÔ Î·È fi¯è Î·È ·fi Ù· ÂӉȿÌÂÛ· ÏÈÌÂӷگ›·. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ì ¿ÏÏË ‰È¿Ù·ÍË, ÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎFI ÛοÊÔ˜ ·Ó·„˘¯‹˜, ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÛοÊÔ˜, Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Î·ÙÒÙ·ÙÔ, ·Ó¿ ÂÓÙ·ÂÙ›· FIÚÈÔ ËÌÂÚÒÓ Ó·‡ÏˆÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÚ›˙ÂÙ·È Û 300 Ë̤Ú˜, fiù·ó ÂÎÓ·˘ÏÒÓÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÏÔ›·Ú¯Ô Î·È ϋڈ̷ Î·È Û 200 Ë̤Ú˜ fiù·ó ÂÎÓ·˘ÏÒÓÂÙ·È Ì ÏÔ›·Ú¯Ô Î·È ϋڈ̷ Î·È Û 75 Ë̤Ú˜ fiù·ó ÚFIÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¯·Ú·- ÎÙËÚÈṲ̂ÓÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎFI Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎFI ÏÔ›Ô ·Ó·„˘¯‹˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·Ó ¤¯ÂÈ ÏÔ›·Ú¯Ô ‹ ϋڈ̷. ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÛηÊÒÓ ·Ó·„˘¯‹˜ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È Ù· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ËÌÂÚFIÏÔÈ·, ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋˜ ÈηÓFIÙËÙ·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 20 ÂÈ‚·ÙÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÙÂÏ› ËÌÂÚ‹ÛȘ ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ, Ì ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ‹ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÂÈ‚·ÙÒÓ, Ì ·ÊÂÙËÚ›· Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏÈ̤ӷ ¯ˆÚ›˜ ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË, ‰È·ÚΛ·˜ 12 ˆÚÒÓ. ∂›Û˘, Ì›ÓÈ - ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚFIÏÔÈ· ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÂΛӷ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Î·È Ì¤¯ÚÈ 99 ÂÈ‚¿Ù˜, ·fi 49 ÂÈ‚¿Ù˜ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·. ∂›Û˘ ÚÔˆIÂ›Ù·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ··ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ ÂÊԉȷÛÌÔ‡ η˘Û›ÌˆÓ, ηIÒ˜ Î·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ‰·ÛÌÒÓ ÂχIÂÚÔ˘ η˘Û›ÌÔ˘ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÏÔ›· ·Ó·„˘¯‹˜ ̤¯ÚÈ 20 ̤ÙÚˆÓ ¯ˆÚ›˜ ϋڈ̷. ¢È·ÙËÚÂ›Ù·È fi수 Ë ··ÏÏ·Á‹ ηٿ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÏÏÈÌÂÓÈÛÌÔ‡, ÁÈ· fiïë ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÛοÊÔ˘˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÛÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Âófi˜ ÛοÊÔ˘˜ ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛÙ›IÂÙ·È ·ÎFIÌË Î·È ‚‚·›ˆÛË ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ÏÔÈÔÎÙ‹ÙË Û ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎFI ۈ̷ÙÂ›Ô Ô˘ ·ÚÈIÌ› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 150 ̤ÏË. ¶ÚԂϤÂÙ·È Â›Û˘ fiùè Ù· ÛοÊË Ì ÛËÌ·›· ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó Ó·‡ÏÔ˘˜ ·fi ÂÏÏËÓÈÎFI ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È Ó· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂÈ‚¿Ù˜ ÂÓÙFI˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÂÊFIÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ¿‰ÂÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÛοÊÔ˘˜. ∂›Û˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiùè ÙÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ÙÔ˘ Ó·‡ÏÔ˘ ı· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Ó·˘ÏˆÙ‹ Î·È ı· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÂÎÓ·˘ÏˆÙ‹, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ fiúô˘˜ ÙÔ˘ Ó·˘ÏÔÛ˘ÌÊÒÓÔ˘, ̤ۈ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ‹ ̤ۈ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ οÚÙ·˜. ∫¿ıâ ¿ÏÏÔ˜ ÙÚFIÔ˜ ÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ Ó·‡ÏÔ˘, ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË ÌË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ Ó·˘ÏÔÛ˘ÌÊÒÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ Ó·˘ÏÔÛ˘ÌÊÒÓÔ˘, fiù·ó ÔÈ Ó·˘ÏˆÙ¤˜ Â›Ó·È ∂ÏÏËÓ˜ ÎÔÈÓÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙ· ·ÚÌFI‰È· ÚÔ˜ ÊÔÚÔÏFIÁËÛË ÂÊÔÚ›· ÙÔ˘ Ó·˘ÏˆÙ‹.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.