ΔÔ ÚÔÊ›Ï Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜

Kerdos - - ∂¶Π∫∞ΠƑ√ΔΠΔ∞ -

Π ‰ÈÂIÓ‹˜ ¤Ú¢ӷ 2011 IBM Global Chief Marketing Officer Study Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ¤Ú¢ӷ Ù˘ IBM Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È¢I˘ÓÙÒÓ marketing - Î·È Ë ‰¤Î·ÙË ¤ÌÙË ÛÙË Û˘Ó¯‹ ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ C-suite (ÌÂٷ͇ ·ÓÒÙÂÚˆÓ ÛÙÂϯÒÓ) Ô˘ ·Ó·Ù‡¯IËÎ·Ó ·fi ÙÔ IBM Institute for Business Value. ªÂٷ͇ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ΠÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 2011, Ë IBM ‰ÈÂÍ‹Á·Á ÚÔÛˆÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì 1.734 ‰È¢I˘ÓÙ¤˜ marketing ·fi 19 ÎÏ¿‰Ô˘˜ Î·È 64 ¯ÒÚ˜ ÁÈ· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ÛÙFI¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó. √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÚÔ‹ÏI·Ó ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·Ó 48 ·fi ÙȘ 100 ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÂˆÓ˘Ì›Â˜ Ù˘ ηٿٷ͢ Interbrand ÁÈ· ÙÔ 2010 ¤ˆ˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÙÔÈÎFI ÚÔÊ›Ï.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.