ΔÔ ∂™¶∞ ‰›ÓÂÈ ÓÔ‹ Û 100 ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ·

£∞ ¢Π∞Δ∂£√À¡ 2 ¢π™. ∂Àƒø ø™ ∂°°ÀΠ™∂Π™ - ¶√π∂™ ∂π¡∞π √π ¶Ƒ√Δ∂Ƒ∞Π√ΔΠΔ∂™ ΔΠ™ TASK FORCE

Kerdos - - ∂¶Π∫∞ΠƑ√ΔΠΔ∞ - Ƒ∂¶√ƑΔAΣ | BIKY ™∞¡Δ√ƒπ¡∞π√à vksan@kerdos.gr

π‰ È· › ÙÂÚË ¤ ÌÊ · ÛË ‰› ÓÂÙ · È ·  fi ÙËÓ ¤ ÎIÂÛË ÛÙËÓ  Úfiô‰ Ô Ù ˆ Ó  ¤ ÓÙ ÌÂÁ¿ Ï ˆ Ó ¤ ÚÁ ˆ Ó  · Ú · - ¯ ÒÚËÛË ˜ · ˘ ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ Úfiì ˆ Ó, Ù¤ ÛÛÂÚ · ÂÎ Ù ˆ Ó Ô  Ô› ˆ Ó ¤ ¯ Ô ˘ Ó Â  › ÙÔ ˘  · ÚFIÓÙÔ ˜ ÙÂÏÌ · ÙÒÛÂÈ Î · È Î · Ù· - ‚ ¿ ÏÏÂÙ· È  ÚÔÛ  ¿ IÂÈ· ,  ÚÔÎÂÈ̤ ÓÔ ˘ Ó· ˘  ÂÚÎÂÚ · ÛÙ› ÙÔ · ‰ ȤÍÔ‰ Ô. ™ ‡ ÌÊ ˆ Ó· Ì ÙÔÓ Î. ƒ ¿ ȯ ÂÓÌ  · ¯ , Ë  Èı · Ó‹ Û ˘ Ó¤ ¯ ÈÛË Ù ˆ Ó · ˘ ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ Úfiì ˆ Ó, Û ˘ ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÎÙÈÌÒÌÂÓÔ ˘ ÎFIÛÙÔ ˘ ˜ 8,7 ‰ ÈÛ. ¢ ÚÒ, ı · Ì  ÔÚÔ‡ Û · Ó Ó· ‰ ËÌÈÔ ˘ ÚÁ‹ ÛÔ ˘ Ó 10.000 ı¤ ÛÂÈ ˜ ·  · Û ¯ FIÏËÛË ˜ Î · È Ó·   ȉ Ú ¿ - ÛÔ ˘ Ó IÂÙÈÎ ¿ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ› · Î · Ù ¿ 1,5% - 2% ÙÔ ˘ ∞∂ ¶ . ª ¿ ÏÈÛÙ· , Ë ∂ ˘ Ú ˆ  · ˚ ΋ ∂  ÈÙÚÔ ‹ ¤ ¯ ÂÈ  ÚÔÙ› ÓÂÈ Ó· Ì  ÔÚÔ‡ Ó ÔÈ  FIÚÔÈ ÙË ˜  ÔÏÈÙÈ΋ ˜ Û ˘ ÓÔ¯ ‹ ˜ , ˘  fi · ˘ ÛÙËÚ¤ ˜  ÚÔ ¸  Ôı¤ÛÂÈ ˜ , Ó· ¯ ÚËÛÈÌÔ  ÔÈËIÔ‡ Ó ˆ ˜ ‰ · ÓÂÈ· Î ¿ Î · È ÂÁÁ ˘ ËÙÈÎ ¿ ÎÂÊ ¿ - Ï · È· . ∞ ˘ Ùfi Ì  ÔÚ› Ó· Î · Ù· ÛÙ› ÂÊÈÎÙFI Ì ¤ Ó· ̤ ÛÔ Î · Ù· ÌÂÚÈÛÌFI Ù ˆ Ó ÎÈÓ‰‡ Óˆ Ó, ÙÔ Ô  Ô› Ô ı · ‰ È · ¯ ÂÈÚ› ˙ ÂÙ · È Ë ∂ ˘ Ú ˆ  · ˚ ΋ ΔÚ ¿   ˙· ∂  ÂÓ‰‡ Û ˆ Ó ‹ ¿ ÏÏÔ ¯ ÚËÌ · ÙÔ  ÈÛÙ ˆ ÙÈÎFI ›‰ Ú ˘ Ì · ‹ ÊÔÚ¤ · ˜  Ô ˘ ÏÂÈÙÔ ˘ ÚÁ› Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ ‰ ËÌFIÛÈÔ Û ˘ Ìʤ ÚÔÓ. ∂ Ï  › ˙ ÂÙ· È ÔÈ ÂÓ¤ ÚÁÂÈ ˜ · ˘ Ù¤ ˜ Ó· Ô‰ ËÁ‹ ÛÔ ˘ Ó Û · ‡ ÍËÛË ÙÔ ˘ ‰ · ÓÂÈÛÌÔ‡ η È Ó· Û ˘ Ì‚ ¿ ÏÔ ˘ Ó ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔ  Ô› ËÛË È‰ È ˆ ÙÈÎÒÓ ÙÚ ·   ˙ ÒÓ Î · È Â  ÂÓ‰ ˘ ÙÒÓ, ÒÛÙ ӷ Û ˘ ÌÌÂÙ¤ ¯ Ô ˘ Ó ÛÙË ¯ ÚËÌ · ÙÔ‰ FIÙËÛË ÌÂÁ¿ Ï ˆ Ó ¤ ÚÁ ˆ Ó ÛÙËÓ ∂ ÏÏ ¿ ‰ · .

√ π ∞ÀΔ√∫ π¡ ΠΔ√¢ ƒ√ ª √ π

ΔÔ  Úfi‚ ÏËÌ · Ì ÙÔ ˘ ˜ 4 ·  fi ÙÔ ˘ ˜  ¤ ÓÙ ԉ ÈÎÔ‡ ˜ ¿ ÍÔÓ ˜ ,  Ô ˘ Î · Ù· ÛΠ˘ ¿ ˙ ÔÓÙ· È Ì ÙË Ì¤ıô‰ Ô ÙË ˜  · Ú · ¯ ÒÚËÛË ˜ , ÔÊ›ÏÂÙ · È, Û‡ ÌÊ ˆ Ó· Ì ÙÔ ˘  Ô ˘ ÚÁ› Ô À Ô‰ ÔÌÒÓ, ª ÂÙ · ÊÔÚÒÓ Î · È ¢ ÈÎÙ‡ ˆ Ó ÛÙÈ ˜ ÙÚ ¿   ˙  ˜ ,  Ô ˘ ¤ ¯ Ô ˘ Ó ÛÙ· Ì · Ù‹ ÛÂÈ ÙË ¯ ÚËÌ · ÙÔ‰ FIÙËÛË Ù ˆ Ó ¤ ÚÁ ˆ Ó.

ª  ÌFIÓË ÂÍ · › ÚÂÛË ÙÔÓ ¿ ÍÔÓ· ∫ FIÚÈÓIÔ ˜ - ΔÚ›  ÔÏË - ∫ · Ï · Ì ¿ - Ù· ,  Ô ˘ ¤ ¯ ÂÈ  ÚÔ ¯ ˆ Ú‹ ÛÂÈ Î · Ù¿ ÌÂÁ¿ ÏÔ Ì¤ ÚÔ ˜ , ¤ ¯ Ô ˘ Ó ‰ È · ÎÔ  › ÔÈ ÂÚÁ · Û›  ˜ Î · Ù · ÛΠ˘ ‹ ˜ Ù ˆ Ó · ˘ ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ Úfiì ˆ Ó ª · ÏÈ· Îfi ˜ - ∫ ÏÂȉ›, ¿ ÍÔÓ · ˜ ∫ ÂÓÙÚÈ΋ ˜ ∂ ÏÏ ¿ ‰ · ˜ ∂ - 65, ΠÔÓ› · √‰ fi ˜ Î · È ∂ Ï ˘ Û› Ó· - ∫ FIÚÈÓIÔ ˜ - ¶ ¿ - ÙÚ · - ¶ ‡ ÚÁÔ ˜ . ™ ‡ ÌÊ ˆ Ó· Ì ‰ ËÏÒÛÂÈ ˜ ÙÔ ˘ ˘ Ê ˘  Ô ˘ ÚÁÔ‡ Î. π. ª · ÁÎÚÈÒÙË, « Ë ‰È·ÎÔ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ ¤ÁÈÓ ÂÂȉ‹ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ‰ÂÓ IˆÚÔ‡Ó ‚ÈÒÛÈÌ· Ù· ¤ÚÁ·, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›™ ÙÔ  ÚFIÁÚ · ÌÌ · ·  ÔÎÚ · ÙÈÎÔÔ˘ ÁÈ· Ù· ‰¿ÓÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ·  ÔÈ‹ Û ˆ Ó ¤ ¯ ÂÈ ÂÓÙ · - ÂÈÙFIÎÈ· ·fi ·˘Ù¿ ¯ ıâ› Î · È Ë ∂ ÁÓ · Ù› · Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙȘ Û˘Ì‚¿√ ‰ fi ˜ , Ë Ô  Ô› · ÛÂȘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ » . ¤ ¯ ÂÈ Î · Ù · -

√ È  · Ú · ¯ ˆ ÚËÛÈÔ‡ ¯ ÔÈ ÛÙËÚ›ÛΠ˘ · ÛÙ› ˙ Ô ˘ Ó ÙÈ ˜ ·  · ÈÙ‹ ÛÂÈ ˜ ÙÔ ˘ ˜ ÙFIÛÔ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ› ÛË, Ë Ô  Ô› · ¤ ¯ ÂÈ  ÚÔÎ · Ϥ ÛÂÈ Ì› ˆ ÛË Ù ˆ Ó Âûfi‰ ˆ Ó ·  fi Ù · ‰ Èfi‰ È · , fiûô Î · È ÛÙÈ ˜ Î · ı ˘ ÛÙÂÚ‹ ÛÂÈ ˜ ÂΠ̤ ÚÔ ˘ ˜ ÙÔ ˘ ¢ ËÌÔÛ› Ô ˘ Ù ˆ Ó ÂÎÙ¿ Û ˆ Ó,  Ô ˘ ¤  ÚÂ Â Ó · ·  · ÏÏÔÙÚÈ ˆ ıô‡ Ó ÁÈ · ÙËÓ ˘ ÏÔ  Ô› ËÛË Ù ˆ Ó · ˘ ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ Úfiì ˆ Ó.

™ ÙÈ ˜ Û ¯ ¤ ÛÂÈ ˜ ÙÔ ˘ ˘  Ô ˘ ÚÁ› Ô ˘ Î · È Ù ˆ Ó  · Ú · ¯ ˆ ÚËÛÈÔ‡¯ ˆ Ó ¤ ¯ ÂÈ ‰ ËÌÈÔ ˘ ÚÁËI› ÎÚ› ÛË, Î · ıò ˜ ‰ ÂÓ Ê · › ÓÂÙ · È Ê ˆ ˜ ÛÙÔÓ ÔÚ› ˙ ÔÓÙ · ÁÈ · ÙË Û ˘ Ó¤ ¯ ÈÛË Ù ˆ Ó ÂÚÁ · ÛÈÒÓ. ™ ‡ ÌÊ ˆ Ó· Ì  ËÁ¤ ˜ ÙÔ ˘ ˘  Ô ˘ ÚÁ› Ô ˘ , ÔÈ ÙÚ ¿   ˙  ˜ ‰ ÂÓ ÂÌÊ · Ó› ˙ ÔÓÙ · È ‰ È · ÙÂIÂÈ̤Ó ˜ Ó· Û ˘ Ó ¯ › ÛÔ ˘ Ó ÙË ¯ ÚËÌ · ÙÔ‰ FIÙËÛË, Î ˘ Ú› ˆ ˜ Ïfiá ˆ Ù ˆ Ó ¯ · - ÌËÏÒÓ Â  ÈÙÔΛ ˆ Ó ‡„ Ô ˘ ˜ 3,5%,  Ô ˘  ÚÔ‚ Ϥ  ÔÓÙ· È ÛÙÈ ˜ Û ˘ Ì‚ ¿ ÛÂÈ ˜  · Ú · ¯ ÒÚËÛË ˜ Î · È ˙ ËÙÔ‡ Ó Â  ÈÙFIÎÈ · 6% Î · È 7%, ÂÓÒ Î · È ÔÈ Î · Ù· ÛΠ˘ · ÛÙ¤ ˜ ˙ ËÙÔ‡ Ó ÙÔ Û‡ ÓÔÏÔ Ù ˆ Ó ÂÈÛ  Ú ¿ Í ˆ Ó ·  fi Ù · ‰ Èfi‰ È · ÁÈ · Ù · ÙÚÈ ¿ ÓÙ · ¯ ÚFIÓÈ · ÙË ˜  · Ú · ¯ ÒÚËÛË ˜ ,   ÈÎ · ÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙË Ì› ˆ ÛË ÙË ˜ ‰ Ȥ Ï ˘ ÛË ˜ Ù ˆ Ó · ˘ ÙÔÎÈÓ‹ Ù ˆ Ó Î · È Ù ˆ Ó Âûfi‰ ˆ Ó.

Π ∂°¡∞Δπ∞ √¢√ ™

ˆ ˜ ‰ ËÌFIÛÈÔ ¤ ÚÁÔ. Π‰ Ë ¤ ¯ ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ ÛÂÈ Ë ‰ È · ‰ ÈÎ · Û› · ÙÔ  Ôı¤ÙËÛË ˜ ‰ ÈÔ‰› ˆ Ó Ì ÙËÓ ¤ Ó· ÚÍË ÏÂÈÙÔ ˘ ÚÁ› · ˜ ÙÈ ˜  ÚÔËÁÔ‡ ÌÂÓ ˜ Ë̤ Ú ˜ Ù ˆ Ó ÛÙ· IÌÒÓ ÛÙË ı¤ ÛË π · ÛÌÔ ˜ ∫ ÔÌÔÙËÓ‹ ˜ η È ÛÙÔ ª · - Ï · Î ¿ ÛÈ, ÂÓÒ ˆ ˜ ÙÔ Ù¤ ÏÔ ˜ ÙÔ ˘ ¯ ÚFIÓÔ ˘ ı · ÙÂIÔ‡ Ó Û ÏÂÈÙÔ ˘ ÚÁ› · ÔÈ ÛÙ· IÌÔ› ÛÙË ı¤ ÛË Δ‡ ÚÈ· , ÛÙ · fiúè · £ ÂÛ  Ú ˆ Ù› · ˜ Î · È π ˆ · ÓÓ› Ó ˆ Ó Î · È ÛÙÔÓ Îfiì‚ Ô ª Ô ˘ Ûı¤ ÓË ˜ , ÛÙÔ ¶ · ÁÁ · › Ô. ™ ÙÔ ‰› ÎÙ ˘ Ô Ù ˆ Ó ‰ ÈÔ‰› ˆ Ó ÙË ˜ ∂ ÁÓ· Ù› · ˜ ı · ÂÓÙ · ¯ ıâ› Î · È Ô ÛÙ · ıìfi ˜ Ù ˆ Ó ª · ÏÁ ¿ Ú ˆ Ó, ÂÓÒ Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ Ú ˆ ÛË ÙÔ ˘ Û ˘ ÓÔÏÈÎÔ‡ ‰ ÈÎÙ‡Ô ˘ ÛÙÔÓ · ˘ ÙÔÎÈÓËÙFI‰ ÚÔÌÔ ÔÈ ÛÙ · IÌÔ› ı · ÊÙ ¿ ÛÔ ˘ Ó ÙÔ ˘ ˜ ‰ ÂÎ · ÙÚ› ˜ .

ª  ÙË ÏÂÈÙÔ ˘ ÚÁ› · Ù ˆ Ó ‰ ÈÔ‰› ˆ Ó ı · Î · Ï ˘ ÊI› ÙÔ ÎFIÛÙÔ ˜ ÏÂÈÙÔ ˘ ÚÁ› · ˜ ÙÔ ˘ · ˘ ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ ÚFIÌÔ ˘ ,  Ô ˘ ÊÙ¿ ÓÂÈ ÂÙËÛ› ˆ ˜ Ù· 70 ÂÎ · Ù.  ˘ ÚÒ, Î · ıò ˜ Î · È Ë ·  Ô  ÏËÚ ˆ Ì‹ Ù ˆ Ó ‰ · Ó› ˆ Ó ‡„ Ô ˘ ˜ 1 ‰ ÈÛ. ¢ ÚÒ,  Ô ˘ › ¯ · Ó Û ˘ Ó · ÊI› ÁÈ · Ó · ÔÏÔÎÏËÚ ˆ - ıô‡ Ó ÔÈ ÂÚÁ· Û›  ˜ Ì ˘  Ôı‹ÎË ÙÈ ˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ ˜ ÂÈÛ  Ú ¿ - ÍÂÈ ˜ Ù ˆ Ó ‰ ÈÔ

‰› ˆ Ó.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.