¢È·¯Â›ÚÈÛË ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ

Kerdos - - ∂¶Π∫∞ΠƑ√ΔΠΔ∞ -

∂ÈÛ‡‰ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿IÂÛË ÙÔ˘ ÙÔ̤· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Û ȉÈÒÙ˜. Π ·Ú¯‹ Á›ÓÂÙ·È Ì ٷ ¤ÚÁ· Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜, ηIÒ˜ ÂÓÙFI˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ËÌÔÛÈ¢IÔ‡Ó Ù· Ù‡¯Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ Î·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚFIÓÔ˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌFI˜, Ì ÛÙFI¯Ô ÙÔ 2014 Ó· ÙÂIÔ‡Ó Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÔÈ Ó¤Â˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ªâ ÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌFI ı· ÚÔÎËÚ˘¯I› Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· 4 ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙFI˜ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÈÏÂÁ› Û º˘ï‹, §ÈFIÛÈ·, ∫ÂÚ·Ù¤· Î·È °Ú·ÌÌ·ÙÈÎFI. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ı· ÚÔ¯ˆ- Ú‹ÛÂÈ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰‡Ô ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÛÙË º˘ï‹, ¯ˆÚËÙÈÎFIÙËÙ·˜ 1,3 ÂηÙ. ÙFIÓˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, Âófi˜ ÛÙÔ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎFI, ¯ˆÚËÙÈÎFIÙËÙ·˜ 127.500 ÙFIÓˆÓ Î·È Âófi˜ ÛÙËÓ ∫ÂÚ·Ù¤·, ¯ˆÚËÙÈÎFIÙËÙ·˜ 90.000 ÙFIÓˆÓ. √ Û˘ÓÔÏÈÎFI˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌFI˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ÂÚ›Ô˘ 430 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ 30% ı· ·ÔÙÂÏ› ÎÚ·ÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. Π Î·Ù·Û΢‹ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì ÙË Ì¤IÔ‰Ô ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ‰ËÌFIÛÈÔ˘ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, ÂÓÒ Ô ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÛÙÂÚÂÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÁÈ· 20 - 25 ¯ÚFIÓÈ· Î·È ı· ·Ì›‚ÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÂÈÛÂÚ¯FIÌÂÓ˜ ÔÛFIÙËÙ˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.