™Ù· ÂÙ·ÈÚÈο ‰ÒÚ· ηÈÓÔÙÔÌ› Ë Drinkworks

Kerdos - - ∂¶ΠÃ∂ΠƑΠ™∂Π™ FRANCHISING -

ΠDrinkworks ηÈÓÔÙÔÌ› ÛÙ· ÂÙ·ÈÚÈο ‰ÒÚ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ concept, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙˆÓ cocktail. ∫¿ıâ Cocktail Gift ΜÔÎ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ӷ brands, ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È Î·È Î·Ù·Û΢¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÈÙ·Á¤˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÙFIÛÔ ÁÈ· ÙËÓ Â˘ÎÔÏ›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÏÔÁÔÙ‡ˆÓ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘ fiûô Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÙÈÌ‹ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÔÈFIÙËÙ· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ. Δ· Cocktail Gift Boxes ·ÔÙÂÏÔ‡Ó È‰·ÓÈÎFI ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎFI ‰ÒÚÔ ‹ give away gift Û ÂÙ·ÈÚÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.