ΔÔ ÚÔÊ›Ï Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜

Kerdos - - MADE IN GREECE ∂¶ΠÃ∂ΠƑΠ™∂Π™ -

∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË º·ÚÌ·Û¤Ú‚ §›ÏÏ˘, Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiùè ̤¯ÚÈ ÙÔ 1993 ‹Ù·Ó I˘Á·ÙÚÈ΋ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ Lilly Î·È ·fi ÙÔ 1994 ‡ÛÙÂÚ· ·fi Úfiù·ÛË ÙˆÓ ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ, Ô Î. ºÈÏÈÒÙ˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔÈ‹IËΠ̠·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û‹ÌÂÚ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ joint venture Ì ÔÛÔÛÙFI 50%-50%. Π ÂÙ·ÈÚ›· ··Û¯ÔÏ› 390 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Î·È Â›Ó·È 7Ë Ê·ÚÌ·ÎÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿, Ì ‚¿ÛË ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ IMS. ¢È·I¤ÙÂÈ ¤Ó· ÏÔ‡ÛÈÔ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ ·fi Û΢¿ÛÌ·Ù· - Á‡Úˆ ÛÙ· 100- Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎFI ÚFIÏÔ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎFI Ó¢ÚÈÎFI Û‡ÛÙËÌ· (∫¡™) ÛÙÔÓ ‰È·‚‹ÙË ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ÛÙ˘ÙÈ΋ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ΔÔ 2010 Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤ÎÏÂÈÛ Ì Ù˙›ÚÔ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 192 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ 2011 ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiùè ı· ÌÂȈI› ÛÙ· 160 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ì›·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Î·È ˘ÔÎÔÛÙÔÏÔÁ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚFIÓÈ· ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘. ÀÛÙÂÚ· ·fi 40 ¯ÚFIÓÈ· Û˘Ó¯ԇ˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘, Ô Î. ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ºÈÏÈÒÙ˘ - Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Î·È ÚFI‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (™º∂∂) - ÂÍ·ÎÔÏÔ˘I› Ó· ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ÚÒÙË ÊÏFIÁ· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, fiˆ˜ ÙFIÙ Ô˘ ·ÔÊÔÈÙÔ‡Û ·fi ÙË º·Ú̷΢ÙÈ΋, ˆÛÙFIÛÔ ˆ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Ô˘ ·ÔʇÁÂÈ ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÛÌFI, ¤‰ˆÛ ‹‰Ë ˙ˆÙÈÎFI ¯ÒÚÔ ÛÙÔÓ ÚˆÙFIÙÔÎÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ™‡ÚÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È fiïô Î·È ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.