È «··Ó‰ÚÂ˚ÎÔ›», ÔÈ ‰ÂÏÊ›ÓÔÈ Î·È ÔÈ «ÁÂÊ˘ÚÔÔÈÔ›»

Kerdos - - ¶√§ΠΔΠ∫Π & ∫√Π¡Ø¡Π∞ -

Î. ∂˘. ΜÂÓÈ˙¤ÏÔ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜! ¶Ï¤ÔÓ FIÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiùè Ú¤ÂÈ Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÔÌ·Ï¿ ÙËÓ ‰È·‰Ô¯‹ ÙÔ˘, ηIÒ˜ «ÙÂÏ›ˆÛ ÔÏÈÙÈο» Î·È Ó· ÌËÓ ¿ÚÂÈ « ÙÔ ÎFIÌÌ·Ì·˙›ÙÔ˘ÛÙÔÓÁÎÚÂÌFI ». √ Î. ΜÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ ÚFIÎÂÈÙ·È Ó· οÓÂÈ ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ ΛÓËÛË Ô˘ Ó· ÂÎI¤ÙÂÈ ÙÔÓ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÓÒ Û fiûô˘˜ ÙÔÓ ÚˆÙÔ‡Ó ‰ËÏÒÓÂÈ « ‰ÂÓ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Ì·˘Ù¿,Â̤ӷÌÂÂӉȷʤÚÂÈÓ·ÛˆI›˯ÒÚ· ». ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎFI fiùè ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ Îϛ̷ «ΜÂÓÈ˙¤ÏÔ˘» Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ §ÈÓÙ˙¤Ú˘ ¤IÂÛ ‹‰Ë ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ ı¤ì· ‰È·‰Ô¯‹˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ‰¤¯IËΠ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ Î. ΜÂÓÈ˙¤ÏÔ, ÂÂȉ‹ ‚È¿ÛÙËÎÂ. ØÛÙFIÛÔ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiùè ı· ·Û΋ÛÂÈ ·Ú·ÛÎËÓȷο fiïë ÙÔ˘ ÙËÓ ›ÂÛË ÁÈ· Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËI› ·˘Ù‹ Ë ÂͤÏÈÍË. ∂›Ó·È ¿ÓÙˆ˜ ÚÔÊ·Ó¤˜ fiùè Ô ·ÓÙÈÚFI‰ÚÔ˜ Î·È ˘Ô˘ÚÁFI˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚFIÎÂÈÙ·È Ó· I¤ÛÂÈ ˘Ô„ËÊÈFIÙËÙ· ÁÈ· ÚFI‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·™Ô∫ Î·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∫√ Ô„¤ÔÙ ÙÂI› ı¤ì·. ∂¯ÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ (°ÂÚ·Ó›‰Ë˜, ™·Ï·ÁÈ¿ÓÓ˘, ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓFIÔ˘ÏÔ˜, §ÈÓÙ˙¤Ú˘ Î.¿). ¶›Ûˆ ·fi ÙÔÓ Î. ΜÂÓÈ˙¤ÏÔ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiùè ı· ÛÙÔȯËIÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ fiˆ˜ ÔÈ ÎÎ. ∫ÒÛÙ·˜ ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜, ¢. ƒ¤·˜ Î.¿., ÂÓÒ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂÈ ·Ó·¿ÓÙÂ¯Ô ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹ ÛÙÔ ÚFIÛˆÔ ÙÔ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˘ ¶·Ó·ÁȈٷÎFIÔ˘ÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ FIÛÔÈ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiùè ÂÊFIÛÔÓ ÙÂI› ˙‹ÙËÌ· ¤Ó·˜ ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ı· Û‡ÛÔ˘Ó Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÚFIÏÔ ı· Â›Ó·È Ô Î. ªÈ¯¿Ï˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ‰ËÌÔÛ›ˆ˜, Ó· οÓÂÈ ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌFI ÙÔ˘. √È «3» (§Ô‚¤Ú‰Ô˜, ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, Ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ Ì ÙËÓ ÚÔÛI‹ÎË ÙÔ˘ Î. ΠÏ›· ªFIÛÈ·ÏÔ˘) Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiùè ı· ·›ÍÔ˘Ó ÂÓÂÚÁFI ÚFIÏÔ, ÂÓÒ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ô Î. ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜ - ›Ûˆ˜ Î·È Ë Î˘Ú›· ∞ÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ - ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiùè ı· I¤ÛÔ˘Ó ˘Ô„ËÊÈFIÙËÙ·. ¶ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiùè Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËIÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· (Î·È ¿ÓÙˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË Ù˘ 6˘ ‰fiûë˜) ·ÏÏ¿ ÔÌ·Ï¿, ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ‰È·‰Ô¯‹˜ ÙÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ‰È¿Û·Û˘ ÙÔ˘ ¶·™Ô∫. À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎFIÌË ÔÌ¿‰Â˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡I˘ÓÛË. ∂Û¯¿Ùˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËI› ¤Ó· «Ú‡̷» Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÂÚ›Ô˘ 20 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ΢ڛˆ˜ Ó¤Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·˘ÙÔ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·È «ÁÂÊ˘ÚÔÔÈÔ›». ∂›Ó·È Û ̛· ÏÔÁÈ΋ ˘¤Ú ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘IÌ›ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Ì ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. √ˆ˜ ϤÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο« ‰ÂÓ›̷ÛÙÂÔ‡ÙÂÌÂÙÔÓ∫·ÛÙ·Ó›‰ËÔ‡ÙÂÌÂÙÔÓªFIÛÈ·ÏÔ » I¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰‡Ô ÏÔÁÈΤ˜ ¿ÎÚˆÓ Ô˘ ÂÌÊÈÏÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÙÔ‡ÙË ÙËÓ ÒÚ· ÛÙÔ ¶·™Ô∫. ∂¯Ô˘Ó Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì fiïô˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ (¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ΜÂÓÈ˙¤ÏÔ, ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, §Ô‚¤Ú‰Ô, ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë) Î·È ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó fiùè « ·Ó‰ÂÓ¿ÌÂÛ ‰È·‰Èηۛ˜ÔÌ·Ï‹˜‰È·‰Ô¯‹˜,ÂÏÏԯ‡ÂÈÔΛӉ˘ÓÔ˜‰È¿Û·Û˘ÙÔ˘¶·™Ô∫ ». « ªÔÚ›ӷÎÂÚ‰›Û·ÌÂÏ›ÁÔ¯ÚFIÓÔÌÂÙËÓ΢‚¤ÚÓËÛË Ù·.√¯ÈFϘÌÂÙ¤ˆÚ· » ϤÓÂ. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ Ú‡̷ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ fiˆ˜ ÔÈ ÎÎ. £·Ó¿Û˘ √ÈÎÔÓFIÌÔ˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∞ˉFIÓ˘, ºÚ·ÁΛÛÎÔ˜ ¶·Ú·Û‡Ú˘ °È¿ÓÓ˘ ∞ÌÔÈÚ›‰Ë˜, ÔÈ Î˘Ú›Â˜ ∞ÊÚÔ‰›ÙË ¶··I·Ó¿ÛË, §›ÙÛ· ∫Ô˘ÚÔ˘¿ÎË Î.¿., ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó Î·È Ú›˙˜ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË (£. ªˆÚ·˝Ù˘) ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÎFIÌÌ·. ∞ÓÂÍ·Úًو˜ ·˘ÙÒÓ ·ÎFIÌË Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·Ôχو˜ ÔÌ·Ï‹˜ ‰È·‰Ô¯‹˜ ÚÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÈÙ¢¯I› ¤Ó· ÈηÓÔÔÈËÙÈÎFI ÂÎÏÔÁÈÎFI ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÁÂÁÔÓFI˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÛ‡ÛÂÈ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ˜ ‰È¿Û·Û˘ ÙÔ˘ ¶·™Ô∫ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.