ªÂÁ¿Ï˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÛÙË ÛÎÈ¿ Ù˘ ÎÚ›Û˘

Kerdos - - ™Δ√¡ ∫√™ª√ -

√ Î. ∞ÏÂÛ¿ÓÙÚÔ ª¤ÓÂÙÔÓ ÁÓ ˆ Ú› ˙ ÂÈ  Ôχ Î · Ï ¿ ÙÈ ˜  ÚÔÎÏ‹ ÛÂÈ ˜  Ô ˘ ¤ ¯ ÂÈ Ó · · ÓÙÈÌÂÙ ˆ -  › ÛÂÈ Ë « · ˘ ÙÔÎÚ · ÙÔÚ› · » ÙË ˜ Benetton, ÛÙË ÛÎÈ ¿ ÙË ˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÎÚ›Û˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ˘ ÔÍ ˘ ÓFIÌÂÓÔ ˘ · ÓÙ · Á ˆ ÓÈÛÌÔ‡. ∞ ÏÏ ˆ ÛÙÂ Ë ÈÙ · ÏÈ΋ ‚ ÈÔÌË ¯ · Ó› · ¤ ¯ ÂÈ ‰  ¯ ıâ› ÌÂÁ ¿ Ï ˜  Ȥ ÛÂÈ ˜ ·  fi ÙÔÓ · ÓÙ · Á ˆ ÓÈÛÌFI ÔÌ› Ï ˆ Ó fi  ˆ ˜ Ë ÈÛ  · ÓÈ΋ Inditex ( ȉ ÈÔÎÙ‹ ÙÚÈ · ÙË ˜ Zara Î · È ÙË ˜ Bershka) Î · È Ë ÛÔ ˘ ˉ È΋ H&M Ù · ÙÂÏ ˘ Ù · › · ¯ ÚFIÓÈ · . √È ˆÏ‹ÛÂȘ Ù˘ Benetton ¤ ¯ Ô ˘ Ó · ˘ ÍËI› ÏÈÁFIÙÂÚÔ ·  fi 2% ÙËÓ ÙÂÏ ˘ Ù · › · ‰ ÂÎ · ÂÙ› · , ÙË ÛÙÈÁÌ‹  Ô ˘ ÔÈ  ˆ Ï‹ ÛÂÈ ˜ Ù˘ H&M ¤¯Ô˘Ó ÙÂÙÚ·Ï·ÛÈ·ÛÙ› Î · È Ô Ù ˙ › ÚÔ ˜ ÙË ˜ Inditex ¤ ¯ ÂÈ ÂÍ ·  Ï · ÛÈ · ÛI›! Π ¯ ÚËÌ · - ÙÈÛÙËÚÈ · ΋ · Í› · ÙË ˜ Benetton ¤ ¯ ÂÈ  ¤ ÛÂÈ ÛÙ · 690 ÂÎ · Ù.  ˘ ÚÒ, ·  fi 4,2 ‰ ÈÛ.  ˘ ÚÒ ÙÔ 2000. ΔÔ ÚFI‚ÏËÌ¿ Ù˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜, › Ó · È ‰ È  Ïfi: ΔÔ « ‰ ˘ ÛΛ ÓËÙÔ » Û‡ ÛÙËÌ · Û ¯ ‰ È · ÛÌÔ‡ Î · È ‰ È · - ÓÔÌ‹˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· · ÓÙ ·  ÔÎÚÈI› ÛÙËÓ · Ó ¿ ÁÎË Ù ˆ Ó Î · Ù · Ó · Ï ˆ ÙÒÓ ÁÈ · ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‡¯· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıô‡ Ó ÙËÓ ÙÂÏ ˘ Ù · › · . .. Ϥ ÍË ÙË ˜ Ìfi‰ · ˜ , · ÏÏ ¿ Î · È Ë ÂÍ ¿ ÚÙËÛË ÙÔ ˘ ÔÌ› ÏÔ ˘ ·  fi ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÙÔ˘ ·ÁÔÚ¿, ηIÒ˜ ÙÔ 48% ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ‰ÈÔ¯ ÂÙ‡ ÂÙ · È ÛÙËÓ πù · Ï› · , Ì› · ¯ ÒÚ ·  Ô ˘ ÎÏ ˘ ‰ ˆ Ó› ˙ ÂÙ · È ·  fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ› ÛË. ™ ÙÔ ÂÛ ˆ ÙÂÚÈÎFI ÙË ˜ Benetton  ÔÏÏÔ› ÌÈÏÔ‡ Ó ÁÈ · ÙËÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎFIÙËÙ · Î · È ÙÔÓ · ¤ Ú · · Ó · - Ó¤ ˆ ÛË ˜  Ô ˘ ¤ ¯ ÂÈ Ê¤ ÚÂÈ ÛÙÔÓ FIÌÈÏÔ Ô Î. ∞ ÏÂÛ ¿ ÓÙÚÔ ª  ¤ ÓÂÙÔÓ, ·  fi ÙFIÙ  Ô ˘ · Ó¤ Ï · ‚  ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎ ¿ Î · ı‹ ÎÔÓÙ · , ÙÔ 2007. √ ›‰ÈÔ˜, ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ ˘ ÛÙÔ ˘ ˜ « Financial Times » , · ÚÓ› Ù · È Ó · ·  ÔÎ · - χ„ ÂÈ Ù · ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ ¿ ÙÔ ˘ Û ¯ ¤ - ‰ È · , · ÏÏ ¿ · Ó · ÁÓ ˆ Ú› ˙ ÂÈ  ˆ ˜ Ô · ÓÙ · Á ˆ ÓÈÛÌFI ˜ › Ó · È  Ôχ ÛÎÏËÚFI ˜ . Π Benetton ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙË Ó¤ · ‰ È · ÊËÌÈÛÙÈ΋ ÙË ˜ ÂÎÛÙÚ · - Ù› · , Ì Ûùfi ¯ Ô ÙËÓ ÂÓ› Û ¯ ˘ ÛË ÙË ˜ · Ó · ÁÓ ˆ ÚÈÛÈÌFIÙËÙ ¿ ˜ ÙË ˜ ÛÙÔ Î · Ù · Ó · Ï ˆ ÙÈÎFI ÎÔÈÓFI. Π ÚFIÎÏËÛË ÁÈ· ÙÔÓ 47¯ÚÔÓÔ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎFI · ÓÙÈ  Úfi≠ÚÔ ÙÔ ˘ ÔÌ› ÏÔ ˘ › Ó · È ÌÂÁ ¿ ÏË, · Ó ÏËÊIÔ‡Ó ˘fi„èó Ù· ÂÈÙ‡ÁÌ · Ù · ÙÔ ˘  · Ù¤ Ú · ÙÔ ˘ Î · È ÙÔ ˘ Î. √ ÏÈ‚ Ȥ ÚÔ ΔÔÛÎ ¿ ÓÈ, ÙÔ ˘ πù · - ÏÔ‡ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ô˘ « ÛÊÚ ¿ ÁÈÛ » ÙÈ ˜ · ÌÊÈÏÂÁFIÌÂÓ ˜ ‰ È · ÊËÌÈÛÙÈΤ ˜ Î · Ì  ¿ ÓÈ ˜ Ù˘ Benetton οÓÔÓÙ·˜ ¢ڇÙÂÚ · ÁÓ ˆ ÛÙ‹ ÙËÓ ÂÙ · ÈÚ› · ÙÈ ˜ ‰ ÂÎ · ÂÙ›  ˜ ÙÔ ˘ ’ 80 Î · È ÙÔ ˘ ’ 90.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.