ºÔ‚›˙ÂÈ ÙËÓ ∞Ó. ∂˘ÚÒË Ë Èı·Ó‹ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ

Kerdos - - ¢Π∂£¡Π -

ΔÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· Û˘Ì·Ú·Û˘ÚIÔ‡Ó ÛÙË ‰›ÓË Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ÎÏ˘‰ˆÓ›˙ÂÈ ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ Â¿Ó - fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Û ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì¿ Ù˘ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· «Financial Times» - ÔÈ ‰˘ÙÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ‰È·ÎFI„Ô˘Ó ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈFIÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ªÔÚ› οÔÈÔ˜ ‡ÎÔÏ· Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙȘ ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ì›·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ΛÓËÛ˘, ·Ó Ï¿‚ÂÈ ˘fi„èó fiùè ÔÈ ‰˘ÙÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó

ªÔÚ› Ë ¶Ôψӛ· Î·È Ë ΔÛ¯›· Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÏ΢ÛÙÈΤ˜, fi수 ÔÈ ˘FIÏÔÈ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ∞Ó. ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È Â˘¿ÏˆÙ˜ Û ÂӉ¯FIÌÂÓË ÈÛÙˆÙÈ΋ «·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛË»

Ù· 2/3 ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË.

Δ· ÚÒÙ· ·ÓËÛ˘¯ËÙÈο ÛËÌ¿‰È· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Ê·Ó›. ªfiïè ˜ · ˘ Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ ÔÌ ¿ ‰ · Ë Unicredit, Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÚ¿Â˙· Ù˘ ΠÙ·Ï›·˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¤ Ó· Û · Ú ˆ ÙÈÎFI  ÚFIÁÚ · ÌÌ · ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ ÓˆÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì·˙› Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË-Ì·ÌÔ‡I, ‡„Ô˘˜ 7,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ Ù˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È ÙȘ ·ÔχÛÂȘ 6.150 ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌFI Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË. ªâ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚFIÔ, Ô ‰È¢I‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Unicredit Î. ºÂÓÙÂÚ›ÎÔ °ÎÈÙÛFIÓÈ (ʈÙÔÁÚ·Ê›·) ÂÏ›˙ÂÈ Ó· «IˆÚ·Î›ÛÂÈ» ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÚ¿Â˙· ·fi ÙȘ ·Ó·Ù·Ú¿ÍÂȘ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È Ó· ÛÙ·IÂÚÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· Ù˘.

Π COMMERZBANK

§›Á˜ Ë̤Ú˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÚ¿Â˙· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, Ë Commerzbank, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Á’ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘, ¤ÛÙÂÈÏÂ Ì‹Ó˘Ì· fiùè ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙȘ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂȘ ‰·Ó›ˆÓ, ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Ó¤Ô ‰·ÓÂÈÛÌFI ÌFIÓÔ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÛÙËÓ ¶Ôψӛ· Î·È «ÎFI‚ÔÓÙ·˜» ÙȘ ÈÛÙÒÛÂȘ ÛÙȘ ˘FIÏÔÈ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô CEO Ù˘ Commerzbank Î. ª¿ÚÙÈÓ ªϤÛÈÓÁÎ ‰È·Ù‡ˆÛ ·ÓÔȯٿ ÙÔ˘˜ Êfi‚ô˘˜ ÙÔ˘, fiùè «Ë ·‚‚·ÈFIÙËÙ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ë ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜, ÛÂÛ˘Ó‰˘·ÛÌFIÌÂٷ̤ÙÚ·ÏÈÙFIÙËÙ

√È ÙÚ¿Â˙˜ Ù˘ ¢‡Û˘ ÂϤÁ¯Ô˘Ó ۯ‰FIÓ Ù· ‰‡Ô ÙÚ›Ù· ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ë ÂÚÈʤÚÂÈ· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÈ Ù· ÂÚÈÛÛFIÙÂÚ· ·fi ÈI·Ó‹ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ. ∫·È ÌÔÚ› Ë ¶Ôψӛ· Î·È Ë ΔÛ¯›·, Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÂÏ΢ÛÙÈΤ˜, fi수 fiï☠ÔÈ ˘FIÏÔÈ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ∞Ó. ∂˘ÚÒ˘, Â›Ó·È Â˘¿ÏˆÙ˜ Û ÂӉ¯FIÌÂÓË ÈÛÙˆÙÈ΋ «·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛË», ·Ó ÔÈ ‰˘ÙÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÛÙÚFIÊÈÁÁ˜ ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡. ΔÔ ÚFI‚ÏËÌ· ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓFI˜ fiùè ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÚÔ˘Û›· ÛÙËÓ ∞Ó. ∂˘ÚÒË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÎÈ ·˘Ù¤˜ Ì ٷ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÂÁ¯ÒÚÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∂Îùfi˜ ·fi ÙË Unicredit Î·È ÙËÓ Commerzbank, Ë Ï›ÛÙ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Erste Î·È ÙË Raiffeisen Ù˘ ∞˘ÛÙÚ›·˜ ηIÒ˜ Î·È ÙË Á·ÏÏÈ΋ Societe Generale.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.