¶ÚÔ¯ˆÚ› Ë Ô‰È΋ Û‡Ó‰ÂÛË ∫ÔÛFI‚Ô˘ - ∞Ï‚·Ó›·˜

Kerdos - - ¢Π∂£¡Π -

¢ fiıëî· Ó · ˘ Ù‹ Ó ÙËÓ Â‚‰ ÔÌ ¿ ‰ · ÛÙËÓ Î ˘ ÎÏÔÊÔÚ›· Ù·  ÚÒÙ· 38 ¯ ÈÏÈFIÌÂÙÚ · ÙÔ ˘ · ˘ ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ ÚFIÌÔ ˘ ΜÂÚÌ›ÙÛÂ- ª ÂÚÓÙ¿ ÚÂ, ÛÙÔ ∫ fiûô‚ Ô, ÁÈ· ÙËÓ Ô‰ È΋ Û‡ Ó‰ ÂÛË ∫ Ôûfi‚ Ô ˘ - ∞ Ï‚ · Ó› · ˜ .

™ ÙË Û ¯ ÂÙÈ΋ ÙÂÏÂÙ‹  Ô ˘ ¤ ÁÈÓ ÛÙ· Û‡ ÓÔÚ · ∫ Ôûfi‚ Ô ˘ - ∞ Ï‚ · Ó›· ˜  · Ú · ‚ Ú¤ IËÎ · Ó Ë  Úfi≠ÚÔ ˜ ÙÔ ˘ ∫ Ôûfi‚ Ô ˘ Î ˘ Ú› · ∞ ÙÈʤ Ù ° È · ¯ È ¿ - ÁÎ · Î · È ÔÈ  Ú ˆ ı ˘  Ô ˘ ÚÁÔ› ÙÔ ˘ ∫ Ôûfi‚ Ô ˘ ÎÎ. à · Û› Ì £ ¿ ÙÛÈ Î · È ÙË ˜ ∞ Ï‚ · Ó› · ˜ Î. ™ · Ï› ª  ÂÚ› Û · .

√ Î. £ ¿ ÙÛÈ · Ó¤ ÊÂÚ fiùè Ì ÙËÓ ·  Ô  ÂÚ ¿ Ù ˆ ÛË ÙÔ ˘ ¤ ÚÁÔ ˘ ı · ˘  ¿ ÚÍÔ ˘ Ó ÛËÌ · - ÓÙÈÎ ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ¿ Ôʤ ÏË ÁÈ· ÙËÓ ¶ Ú› ÛÙÈÓ· Î · È Ù· Δ›Ú · Ó· , ÂÓÒ Ô Î. ª  ÂÚ› Û ·   ÈÛ‹ Ì · Ó fiùè Ô Ó¤ Ô ˜ · ˘ - ÙÔÎÈÓËÙFI‰ ÚÔÌÔ ˜ ÛËÌ · ÙÔ‰ ÔÙ› ¤ Ó· Ó¤ Ô  ÔÏÈÙÈÎFI, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎFI Î · È ÎÔÈÓˆ ÓÈÎFI   › Ù ˘ ÁÌ · ÙÔ ˘ ∫ Ôûfi‚ Ô ˘ ,  Ô ˘ ı · Û ˘ Ì‚ ¿ ÏÂÈ  ÂÚ · ÈÙ¤Ú ˆ ÛÙË Û‡ ÛÊÈÁÍË Ù ˆ Ó ‰ ÂÛÌÒÓ ÌÂÙ· ͇ Ù ˆ Ó ∞ Ï‚ · - ÓÒÓ ÙË ˜  ÂÚÈÔ ¯‹ ˜ .

ΔÔ ¤ ÚÁÔ  Ô ˘ ÙÔ ÎFIÛÙÔ ˜ ÙÔ ˘ ˘  ÔÏÔÁ› ˙ ÂÙ· È Ó· · Ó¤ ÏIÂÈ Û 700- 800 ÂÎ · ÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ ÚÒ, ı · ÔÏÔÎÏËÚ ˆ ıâ› Û ÔÚ› ˙ ÔÓÙ· ÙÚÈÂÙ› · ˜ .

Π Î· Ù· Û΢ ‹ Ù ˆ Ó  ÚÒÙ ˆ Ó 38 ¯ ÈÏÈÔ̤ÙÚ ˆ Ó ÙÔ ˘ · ˘ ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ ÚFIÌÔ ˘ ÎFIÛÙÈÛ 310 Âη Ù. ¢ ÚÒ.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.