¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÛÙËÓ ÙÒÛË Ô FTSE 20

Kerdos - - PORTFOLIO - Ƒ∂¶√ƑΔAΣ | §π§π∞¡ ª∞ƒ°∞ƒπδπ lmargariti@kerdos.gr

ªâ ÙÔÓ ÁÂÓÈÎFI ‰Â›ÎÙË ÙÈÌÒÓ Ó· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Ó¤Ô ¯·ÌËÏFI ¤ÙÔ˘˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÔÏÔÎÏËÚÒIËÎÂ Ë ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ Ã∞. ™˘ÓÔÏÈο Ô ÁÂÓÈÎFI˜ ‰Â›ÎÙ˘ ÙÈÌÒÓ Î·Ù¤ÁÚ·„ ·ÒÏÂȘ 5,69%, ÂÓÒ ·‰‡Ó·ÌÔ˜ ÎÚ›ÎÔ˜ ·Ú¤ÌÂÈÓÂ Ô ÙÚ·Â˙ÈÎFI˜ ÎÏ¿‰Ô˜, Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ ‚‰ÔÌ·‰È·›· ÙÒÛË 15,72%. K‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎFI ηٿ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ¿ÓÔÈ· Ì ÙË Ì¤ÛË ËÌÂÚ‹ÛÈ· ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Ó· ˘Ô¯ˆÚ› ÛÙ· 37,1 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 20 ˘Ô¯ÒÚËÛ ηٿ 7,65%, Ô FTSE 40 ¤¯·Û ÔÛÔÛÙFI 4,70% Î·È Ô FTSE 80 η٤ÁÚ·„ ·ÒÏÂȘ 2,71%. ∞fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â‚‰ÔÌ·‰È·›· ˘Ô¯ÒÚËÛË Î·Ù¿ 24,07% ÛËÌ›ˆÛÂ Ë Alpha Bank, Ô˘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ÛÙ· 0,82 ¢ÚÒ. ∞ÎÔÏÔ‡IËÛ·Ó Ë Eurobank Ì ·ÒÏÂȘ 23,87%, ÛÙÔ 0,571 ¢ÚÒ, Ë ΔÚ¿Â˙· ∫‡ÚÔ˘ Ì ÙÒÛË 20,42%, ÛÙ· 0,6 ¢ÚÒ Î·È ÙÔ Δ·¯. Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ Ì ÙÒÛË 16,50%, ÛÙÔ 0,501 ¢ÚÒ. Π ∂IÓÈ΋ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ‚‰ÔÌ·‰È·›· ÙÒÛË 13,88%, ÛÙ· 1,8 ¢ÚÒ Î·È Ë ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ¤¯·Û ÔÛÔÛÙFI 12,40% Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒIËΠÛÙÔ 0,219 ¢ÚÒ. ªfióô Ë Marfin Popular Bank ÛËÌ›ˆÛ ‚‰ÔÌ·‰È·›· ¿ÓÔ‰Ô 2,42% Î·È ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙÔ 0,212 ¢ÚÒ. ∞fi ÙȘ ˘FIÏÔÈ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ FTSE 20, ÙȘ ÂÚÛÛFIÙÂÚ˜ ‚‰ÔÌ·‰È·›Â˜ ·ÒÏÂȘ ηٿ 12,25% η٤ÁÚ·„Â Ë ΔÈÙ¿Ó, Ë FF Group ¤¯·Û ÔÛÔÛÙFI 11,25%, Ë ¢∂Π ˘Ô¯ÒÚËÛ ηٿ 8,85% Î·È Ô √¶∞¶ ηٿ 5,62%. ™˘ÓÔÏÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ 3,23% η٤ÁÚ·„Â Ë Jumbo, ÙÒÛË 2,94% ÛËÌ›ˆÛÂ Ô √Δ∂ Î·È 2,46% Ë ªfiùôú √˚Ï. ∞ÎÔÏÔ‡IËÛ·Ó Ë ∂ÏÏ¿ÎÙˆÚ Ì ÙÒÛË 2,42%, Ù· ∂ÏÏËÓÈο ¶ÂÙڤϷȷ Ô˘ ˘Ô¯ÒÚËÛ·Ó Î·Ù¿ 1,70% Î·È Ë MIG Ì ·ÒÏÂȘ 1,11%. √Úȷ΋ ˘Ô¯ÒÚËÛË ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˜, ÂÓÒ ¿ÓÔ‰Ô 0,66% η٤ÁÚ·„Â Ë ΜÈÔ¯¿ÏÎÔ Î·È Î¤Ú‰Ë 0,86% ÂÌÊ¿ÓÈÛÂ Ë Coca-cola.

¶∂ƒπ√ƒπ™ª∂¡∞ ∫∂ƒ¢π

¶ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ ‹Ù·Ó Ù· Î¤Ú‰Ë ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, ηIÒ˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â‚‰ÔÌ·‰È·›· ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó Ë ΠÓÙڷο٠Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡IËΠηٿ 11,30% Î·È Ë Forthnet Ì ¿ÓÔ‰Ô 7,22%. ∞ÓÙ›IÂÙ·, ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÛÙËÓ ÙÒÛË ‹Ù·Ó ÔÈ ÌÈÎÚFIÙÂÚ˜ ÙÚ¿Â˙˜, Ì ÙËÓ T Bank Ó· ˘Ô¯ˆÚ› ηٿ 40,51%, ÙË °ÂÓÈ΋ Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÒÛË 24,91% Î·È ÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋ Ó· ¯¿ÓÂÈ ÔÛÔÛÙFI 24,28%.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.