÷ÌËϤ˜ ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÔÚÙÔηÏÈÒÓ

Kerdos - - ∂ÌÔÚ‡̷ٷ -

ªâ ¯·ÌËÏÔ‡˜ Ú˘IÌÔ‡˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÔÚÙÔηÏÈÒÓ, ÏfiሠÙ˘ ÌÂȈ̤Ó˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÛÙȘ ηٷӷψÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜, Ë ÔÔ›· ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÙFIÛÔ ÛÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ˘„ËÏÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ IÂÚÌÔÎÚ·ÛÈÒÓ, fiûô Î·È ÛÙȘ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÈÛ·ÓÈο ÚÔ˚FIÓÙ·. ÀÔÙÔÓÈÎÔ› Â›Ó·È ÔÈ Ú˘IÌÔ› ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ì·ÓÙ·ÚÈÓÈÒÓ, Ì ÙÈ̤˜ ÛÙȘ ηٷӷψÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ οو ÙÔ˘ ÎFIÛÙÔ˘˜, Ïfiሠ˘„ËÏÒÓ ÙÈÌÒÓ ·ÁÔÚ¿˜ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, Û ۯ¤ÛË Ì ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ ΠÛ·ÓÒÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ.

√ˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÂÍ·ÁˆÁÈÎÔ› ÊÔÚ›˜, ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ·ÎÙÈÓȉ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó «ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ», ηıò˜ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÔÈ ΠÙ·ÏÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù· ÌÈÎÚFIηÚ· Û Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜, ÌË ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓFIÌÂÓ˜ ÛÙÔ ÎFIÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ. ™Â οI ÂÚ›ÙˆÛË, ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ›˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Ì·˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘IÔ‡Ó Ò˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ÛÙȘ ηٷӷψÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È Ó’ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÙÈ̤˜, ·ÏÏÈÒ˜ Ù· ÚÔ˚FIÓÙ· Ì·˜ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ‚ÚÂIÔ‡Ó ÂÎÙFI˜ ÙˆÓ Ú·ÊÈÒÓ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÛÔ˘ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ.

™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, ̤¯ÚÈ ÙȘ 18/11/2011 ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÂÈÙÚ·¤˙ÈˆÓ ÛÙ·Ê˘ÏÈÒÓ ‰È·ÌÔÚÊÒIËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ 57.041 ÙFIÓÔ˘˜, ¤Ó·ÓÙÈ 68.215 ÙFIÓˆÓ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ¤Ú˘ÛÈ. √È ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÔÚÙÔηÏÈÒÓ ¤ÊI·Û·Ó ÙÔ˘˜ 5.634 ÙFIÓÔ˘˜ ·fi 6.133 ÙFIÓÔ˘˜ ¤Ú˘ÛÈ, ÙˆÓ Ì·ÓÙ·ÚÈÓÈÒÓ ÙÔ˘˜ 1.013 ÙFIÓÔ˘˜ ¤Ó·ÓÙÈ 1.409 ÙFIÓÔ˘˜ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ¤Ú˘ÛÈ, ÙˆÓ ÏÂÌÔÓÈÒÓ ÙÔ˘˜ 38 ÙFIÓÔ˘˜ ·fi 21 ÙFIÓÔ˘˜ ¤Ú˘ÛÈ Î·È ÙˆÓ ·ÎÙÈÓȉ›ˆÓ ÙÔ˘˜ 7.840 ÙFIÓÔ˘˜ ·fi 4.532 ÙFIÓÔ˘˜ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ¤Ú˘ÛÈ.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.