™Â ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· Ë ˙‹ÙËÛË

Kerdos - - ∂ÌÔÚ‡̷ٷ -

¶ · Ú · ̤ ÓÂÈ Û  Ôχ ¯ · ÌËÏ ¿   ›  ‰ · Ë ˙ ‹ ÙËÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ ¿ ÎÚ¤ · ÙÔ ˜ . ™  fi, ÙÈ · ÊÔÚ ¿ ÙÈ ˜ ÙÈ̤ ˜ , ÎÈÓÔ‡ ÓÙ· È · ÓÔ‰ ÈÎ ¿ Û fiï · Û ¯ ‰ fió Ù· ›‰ Ë,  Ú ¿ÁÌ ·  Ô ˘ ıâ ˆ Ú› Ù· È Ê ˘ ÛÈÔÏÔÁÈÎFI ÁÈ· ÙË Û ˘ ÁÎÂÎÚÈ̤ ÓË Â  Ô ¯ ‹ . √ È ÙÈ̤ ˜ ÛÙ· ¯ ÔÓ‰ Ú ¿ ÌÔÛ ¯ ¿ ÚÈ· ÎÈÓÔ‡ÓÙ· È · ÓÔ‰ ÈÎ ¿ Û fiï · Ù· ÙÂÌ ¿ ¯ È· Î · È ÙÔ ›‰ ÈÔ ÈÛ ¯ ‡ ÂÈ Î · È ÁÈ· Ù· ¯ ÔÈÚÈÓ ¿ . ™ Ù· ÌÔÛ ¯ · Ú ¿ ÎÈ· Á¿ Ï · ÎÙÔ ˜ ÔÈ ÙÈ̤ ˜  · Ú · ̤ ÓÔ ˘ Ó Û ¯ · ÌËÏ ¿   › -  ‰ · , Ì ÂÍ · › ÚÂÛË Ù· ÏÂÁFIÌÂÓ· specials ÙÂÌ ¿ ¯ È· Î · È Ù·  · Ú ·  ÚÔ ˚ - fióù· , Ù· Ô  Ô› ·  ÚÔÔÚ› ˙ ÔÓÙ· È ÁÈ· ÙÈ ˜ Ë̤ Ú ˜ Ù ˆ Ó ÃÚÈÛÙÔ ˘ Á¤ ÓÓˆ Ó Î · È  · ÚÔ ˘ ÛÈ ¿ ˙ Ô ˘ Ó ‹‰ Ë · ˘ ÍË̤ ÓË ˙ ‹ ÙËÛË.

À„ ËÏ‹  · Ú · ̤ ÓÂÈ Ë ˙ ‹ ÙËÛË ÛÙ· ÎÔÙFI  Ô ˘ Ï · , ˆ ˜  ÈÔ Êıëófi ›‰ Ô ˜ Î · È ÁÈ· ÙÔÓ ÏFIÁÔ · ˘ Ùfi ¿ ÏÏ ˆ ÛÙÂ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ ˘ ˜  · Ú¤ ÌÂÓ ˘ „ ËÏ‹. ∂  ÈÛËÌ · › ÓÂÙ· È fiùè Ïfiá ˆ ÙË ˜ ÌÂÁ¿ ÏË ˜ ¤ ÏÏÂÈ„ Ë ˜ Ú ˘ ÛÙFIÙËÙ· ˜ · ÏÏ ¿ Î · È ÙË ˜ ÌÂÈ ˆ ̤ ÓË ˜ Î · Ù· Ó ¿ Ï ˆ ÛË ˜ , ÔÈ ÂÈÛ · - Á ˆÁ¤ ˜ ¤ ¯ Ô ˘ Ó  ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ‰ Ú · ÛÙÈÎ ¿ . √  ˆ ˜ · Ó· ʤ ÚÔ ˘ Ó ÂÈÛ ·Á ˆÁ› ˜ , Ϥ ÔÓ  Ú ·ÁÌ · ÙÔ  ÔÈÔ‡ ÓÙ· È  ÂÚÈÔÚÈṲ̂ Ó ˜ ÊÔÚÙÒÛÂÈ ˜ Î · È ÌFIÓÔ ÁÈ· ÂÈÛ ·Á ˆÁ› ˜ , ÔÈ Ô  Ô› ÔÈ ¤ ¯ Ô ˘ Ó ÙË ‰ ˘ - Ó· ÙFIÙËÙ· Ó·  ÚÔ ÏËÚÒÓÔ ˘ Ó ÙÈ ˜  · Ú ·ÁÁÂÏ›  ˜ ÙÔ ˘ ˜ .

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.