Π £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ı· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û «fiïë ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ»

Π HELEXPO ºπ§√¢√•∂π ¡∞ ¶ƒ√™º∂ƒ∂π ∂¡∞ ∂√ƒδ∞™δπ∫√ ¶∂ƒπμ∞§§√¡

Kerdos - - ¶∂ƑΠº∂Ƒ∂Π∞ Μ√Ƒ∂Π∞ ∂§§∞¢∞ -

™Â «fiïë ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ» ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ë Helexpo ∞∂ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÂʤÙÔ˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· «¿ÚˆÌ·» ÁÈÔÚÙÒÓ Î·È ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎFI ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·fi 1 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 ¤ˆ˜ 8 Π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2012. √ ÚFI‰ÚÔ˜ Î·È ‰È¢I‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Helexpo Î. ¶¿ÚȘ ª·˘ú›‰Ë˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ «∫» ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·˘Ù‹ Ô˘ ÛÙԯ‡ÂÈ Ó· ·Ó·‰ÂȯI› Û ÌFIÓÈÌÔ ıâûìfi, ¢ÂÏÈÛÙ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ì›· ÁÈÔÚÙÈÓ‹ «fi·ûë», Ì›· Ófiù· „˘¯·ÁˆÁ›·˜ Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ÛÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·, Ô˘ ·ÔÛÎÔ› Ó· ÙÔÓÒÛÂÈ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ì ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÙÔ˘ ÎFIÛÌÔ˘ ÛÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÈÛÙ‡ÂÈ fiùè Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÌÔÚ› ÛÙ·‰È·Î¿ Ó· ·Ó·‰ÂȯI› Û ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ IÂÌ·ÙÈÎFI ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎFI ÚÔÔÚÈÛÌFI ̤۷ ·fi ÙÔÓ ıâûìfi Ô˘ ÍÂΛÓËÛÂ Ë Helexpo.

√È ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiùè ÂʤÙÔ˜ ‰ÂÓ ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Helexpo, fiˆ˜ ‹Ù·Ó ¤Ú˘ÛÈ, ·ÏÏ¿ ÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiïë˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÈ fiùè ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÂʤÙÔ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô IÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓFIÙËÙ˜ ‰Ú¿Û˘: ΔË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ «¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ˘ ¿ÚÎÔ˘» ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Helexpo ÛÙ· ÂÚ›ÙÂÚ· 14 Î·È 15 Î·È ÛÙÔÓ ˘·›IÚÈÔ ¯ÒÚÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÛÙÔÏÈÛÌFI ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎFIÙÂÚÔ˘

£· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ì›· ÌÂÁ¿ÏË Î¿ÚÙ· ¢¯ÒÓ ÙÔ˘ «¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ˘ ¿ÚÎÔ˘» Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Ì›· I¤ÛË ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ ÚÂÎFIÚ Guiness.

줂·è·, ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Â›ÛÔ‰Ô˜ 2,5 ¢ÚÒ ÁÈ· οI ·È‰› Î·È 3 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ı· Â›Ó·È ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎFI. √Ϙ ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ, Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤ˆÛË Ì ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÂÈÛFI‰Ô˘, ÂÎÙFI˜ ·fi ÙÔ fun parkùúâó¿îè,carouselÎ·È ÙÔ ·ÁÔ‰ÚFIÌÈÔ. √ Î. ª·˘Ú›‰Ë˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiùè ı· ÌÔÚ› Ô ÂÈÛΤÙ˘ Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó·Ó ηʤ ‹ ¤Ó· ·Ó·„˘ÎÙÈÎFI. ∂›Û˘, οI ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ı· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ·ÁÔÚ¤˜ ·fi ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ª·ÛÔ‡ÙË. ¶¤Ú· ·fi ÙÔÓ ÛÙÔÏÈÛÌFI Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙȘ ‰‡Ô Ï·Ù›˜ Carousel Î·È ÙÚ·ÈÓ¿ÎÈ. ™ÙËÓ Ï·Ù›· ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ·ÁÔ‰ÚFIÌÈÔ ˘·›IÚÈÔ.

∂ʤÙÔ˜ Ô ÚFI‰ÚÔ˜ Î·È ‰È¢I‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Helexpo ·Ú¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Â˘ÂÏÈÛÙ› Ë ÂÈÛ΄ÈÌFIÙËÙ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ˘ÛÈÓ‹, Ô˘ ·Ó‹ÏI Û 110.000 ¿ÙÔÌ·. ∞ӷʤÚÂÈ fiùè ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙFIÙËÙ· ÔÏÔ‹ÌÂÚ˘ ÛÙ¿IÌ¢Û˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÎIÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ì 2 ¢ÚÒ. O Î. ª·˘Ú›‰Ë˜ ·¢I‡ÓÂÈ ÚFIÛÎÏËÛË Û fiïô˘˜ Ó· ÂÈÛÎÂÊIÔ‡Ó ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, Ë ÔÔ›· ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èîfi Ù˘ ÁÈÔÚÙ·ÛÙÈÎFI ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ô˘ ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ fiïô ¤Ï͢. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Î·È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ Â›Ó·È Ô π·ófi˜, Ë Σ‡IÔ˜, Ë Playhouse, Ë Express Service, Î.¿.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.