ΔÔ Topino... ¤ÛÙÂÈÏ ‰‡Ô Ù˘¯ÂÚÔ‡˜ ÛÙÔ °Ô˘¤ÌÏÂ˚

Kerdos - - ¶∂ƑΠº∂Ƒ∂Π∞ Μ√Ƒ∂Π∞ ∂§§∞¢∞ -

ΔÔ Topino Ù˘ ªÂ‚Á¿Ï ¤ÛÙÂÈÏ ÙË ÓÈ΋ÙÚÈ· ΢ڛ· ™Ù¤ÏÏ· ΔFIÙÙË ÛÙË Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ Britney Spears ÛÙÔ Wembley Arena ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘. ªâ ¤Ó· like ÛÙË ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Topino Ù˘ ªÂ‚Á¿Ï ÛÙÔ facebook Î·È ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ηIËÌÂÚÈÓ¿ Star FM 97.1, New Generation, ηٿÊÂÚÂ Ë ÓÈ΋ÙÚÈ· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Topino Concert, Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÛÙȘ 31 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙË ÌÔÓ·‰È΋ Britney Spears ÛÙÔ Wembley Arena ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘.

ªâ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙËÓ Orange, ÙÔ Topino ̤ۈ ÙÔ˘ Star FM 97,1, New Generation, ¯¿ÚÈÛ Û ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ¤Ó· ˘ÂÚI¤·Ì· Â› ÛÎËÓ‹˜, ÛÙËÓ ÚÒÙË Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ ÂÚÈԉ›·˜ Ù˘ ÛÙÔ Î·Ù¿ÌÂÛÙÔ ·fi I·˘Ì·ÛÙ¤˜ Wembley Arena.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.