™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ› Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ÌÂÙ·ÔÈËÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·ÎFIÌË Ù· Û·Ṳ̂ӷ ÙÔ˘ Lesvoshop

Kerdos - - §∂™Μ√™ ¶∂ƑΠº∂Ƒ∂Π∞ -

Π¶·Ú·Û΢‹ 20 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ 2010 ‹Ù·Ó Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ Lesvoshop. ∞Ó Î·È ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ÂÓ¿ÌÈÛ˘ ¯ÚFIÓÔ˜ ·fi ÙFIÙÂ, ÔÈ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ› Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ù˘ §¤Û‚Ô˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ «Î·ÓFIÓÈ» Ô˘ ‚¿ÚÂÛ·Ó Ù· ‰‡Ô ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÓÔ̷گȷ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘. ™ÙËÓ ›‰È· ÌÔ›Ú· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÔÏϤ˜ ÌÈÎÚ¤˜ ȉȈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ §¤Û‚Ô˘ Î·È Ù˘ §‹ÌÓÔ˘, Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó Î·È Ù˘ÔÔÈÔ‡Ó ÙÔÈο ÚÔ˚FIÓÙ·. °È· ÔÏϤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ù· ·ÓÂÍFIÊÏËÙ· ¯Ú¤Ë Ô˘ ÙÔ˘˜ ¿ÊËÛÂ Ë ∞∂¡∞§ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· Î¤Ú‰Ë Ô˘ ·ÔÎÔÌ›˙Ô˘Ó Û ¤Ó·Ó ÔÏFIÎÏËÚÔ ¯ÚFIÓÔ.

√º∂π§∂™ ∞¶√ 10.000 ∂ø™ 40.000 ∂Àƒø

√È ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ fiï☠·˘Ù¤˜ ÙȘ   È ¯ ÂÈÚ‹ ÛÂÈ ˜ Î ˘ Ì · › ÓÔÓÙ · È ·  fi 10.000 ¤ˆ˜ 40.000 ¢ÚÒ Û‡ÌÊ ˆÓ· Ì ٷ fiû· ÔÈ ›‰È˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó. ΔÔ FIÚÈÛÌ· ÙˆÓ ÔÚΈÙÒÓ ÏÔÁÈÛÙÒÓ ‰›ÓÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÔÛ¿. ∫·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ Ôχ ÌÈÎÚ¿ ÔÛ¿ ˆ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ˆ ÛÙFIÛÔ ÛÙË Û ˘ Ó‰ Ú› · ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ· ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ΠÔ‡ÏÈÔ ·Ó·Ê¤ÚIËΠfiùè ‰ÂÓ Â›¯·Ó ‰È·ÛÙ· ˘ Ú ˆ ıâ› ÔÈ ˘  Ô ¯ ÚÂÒÛÂÈ ˜ ÙÈ ˜ ∞ ∂¡∞ §  ÚÔ ˜ ÙÔ ˘ ˜ Û ˘ ÓÂÙ · ÈÚÈÛÌÔ‡˜ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÙËÚÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ›. ∫¿ÙÈ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· Á›ÓÂÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎFI ‡„ Ô ˜ Ù ˆ Ó ˘  Ô ¯ ÚÂÒÛ ˆ Ó ÙË ˜ ∞∂¡∞§ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÌËIÂ˘Ù¤˜ Ù˘.

∂ Ó‰ ÂÈÎÙÈÎ ¿ · Ó· ʤ ÚÔ ˘ Ì fiùè Û‡ ÌÊ ˆ Ó· Ì ÙÔÓ  FIÚÈÛÌ · Ù ˆ Ó ÔÚÎ ˆ ÙÒÓ ÏÔÁÈÛÙÒÓ Ë ÔÊÂÈÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌFI °˘Ó·ÈÎÒÓ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ Â›Ó·È 1.537 ¢ÚÒ, ÚÔ˜ ÙÔÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌFI °˘ - Ó·ÈÎÒÓ ªÂÛÔÙFIÔ˘ 893 ¢ÚÒ, ÚÔ˜ ÙÔÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌFI °˘Ó·ÈÎÒÓ ¶·Ú·ÎÔ›ÏˆÓ 8.711 ¢ÚÒ, ÚÔ˜ ÙÔÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌFI °˘Ó·ÈÎÒÓ ™Î· - ÏÔ¯ˆÚ›Ô˘ 1.497 ¢ÚÒ, ÚÔ˜ ÙÔÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌFI °˘Ó·ÈÎÒÓ ∞ۈ̿ - ÙÔ˘ 615 ¢ÚÒ, ÚÔ˜ ÙÔÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌFI ° ˘ Ó · ÈÎÒÓ ¶ ÔÏÈ ¯ Ó› ÙÔ ˘ 1.686 ¢ÚÒ, ÚÔ˜ ÙÔÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌFI °˘Ó·ÈÎÒÓ °¤Ú·˜ 1.782 ¢ÚÒ, ÚÔ˜ ÙÔÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌFI °˘ - Ó·ÈÎÒÓ ∞ÁÚ·˜ 243 ¢ÚÒ.

ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈΛˆÓ Û˘ÓÂÙ· ÈÚÈÛÌÒÓ ÙË ˜ § ¤ Û‚ Ô ˘ · ÏÏ ¿ Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛFIÙÂÚ˜ ÙÔÈΤ˜ ÌÂÙ·  ÔÈËÙÈΤ ˜   È ¯ ÂÈÚ‹ ÛÂÈ ˜ › Ó· È ÌÈÎÚÔ‡ ÌÂÁ¤IÔ˘˜, Ì ÌÈÎÚFI ·ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. √È ÂÚÈÛÛFIÙÂÚ˜ ·  fi · ˘ Ù¤ ˜ ›‰ · Ó ÙÔ Lesvoshop ˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎFI ·ÔÎÔ‡Ì È. ∫·ıò˜ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Û ª˘ÙÈÏ‹ÓË Î·È ∞ı‹ó· · ‡ ÍËÛ ÛËÌ · ÓÙÈÎ ¿ ÙÔÓ Ù ˙ › ÚÔ ÙÔ˘˜. Δ· ÚÒÙ· ¯ÚFIÓÈ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ Á˘Ó·ÈΛÔÈ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ› ›‰·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ΤÚ- ‰Ë ·fi ÙÔ Lesvoshop. Δo ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó Ó· ÙÔ ÂÌ ÈÛÙ¢ÙÔ‡Ó Î· È Ó· ÙÔ ÛÙËÚ› ÍÔ ˘ Ó Ì · ÎFIÌË Î·È fiù·ó ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÚÓ¿ÂÈ ‰‡ÛÎÔϘ ̤Ú˜. ¢ÂÓ ›ÛÙ¢·Ó fiùè ÌÈ· ·ÌÈÁÒ˜ ÓÔ̷گȷ ΋ Â ȯ›ÚËÛË ı· ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÛÂÈ ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜.

¢À™∫√§Π Π ∞¶√™ΜE™Π ΔΠ™ Σπªπ∞™

∂Ó·˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌFI˜ Ô˘ ˘¤ÛÙË ˙ ËÌÈ ¿ 10.000  ˘ ÚÒ ·  fi ÙÔ Lesvoshop ÁÈ· Ó· ÙËÓ ·ÔÛ‚¤ÛÂÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÂÓÙ·Ï¿ÛÈÔ Ù˙›ÚÔ ·Ó ˘ÔI¤ÛÔ˘Ì fiùè ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Ì ¤Ó· ̤ÛÔ ÂÚÈIÒÚÈÔ Î¤Ú‰Ô˘˜ 20%. ¢ËÏ·‰‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ‡„Ô˘˜ 50.000 ¢ ÚÒ. ¶ ÚFIÎÂÈÙ· È ÁÈ· ¤ Ó· ÙÂÚ ¿ - ÛÙÈÔ Ôûfi ÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙˆÓ Á ˘Ó· ÈΛ ˆ Ó Û ˘ÓÂÙ· ÈÚÈÛÌÒÓ ÙË ˜ § ¤ Û‚ Ô ˘ , · ÊÔ‡ ¤ Ó· ‚ · ˙ ¿ ÎÈ Ì ÁÏ˘ÎFI ÙÔ˘ ÎÔ˘Ù·ÏÈÔ‡ ‰ÂÓ ˆÏÂ›Ù·È ·ÎÚÈ‚FIÙÂÚ· ·fi 5 Ì 10 ¢ÚÒ.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.