∂ÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ Î. ∞‰ˆÓÈ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ¿ÁÔÓˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ

Kerdos - - §∂™Μ√™ ¶∂ƑΠº∂Ƒ∂Π∞ -

∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ Ô Î. ÷ÏÎÈÒÙ˘ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ Ó¤Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁFI Î. ∞‰ˆÓÈ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ¿ÁÔÓˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. √ Î. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ÙÔ ÂFIÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÎÙFI˜ ·fi ÙË §¤Û‚Ô ÚFIÎÂÈÙ·È Ó· ÂÈÛÎÂÊI› Î·È ÙË §‹ÌÓÔ ÒÛÙ ӷ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ÓËÛÈ¿ Ì ÙȘ ·ÎÙÔÏÔ˚Τ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ. ∫ÂÓÙÚÈÎFI ı¤ì· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ §‹ÌÓÔ˘ Â›Ó·È Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ «∞qua Maria» Î·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ §·‡ÚÈÔ ÙÔ˘ «Δ·Íȿگ˘», fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ Ë Û‡Ì‚·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ë ¡∂§ Ì ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎFI ¢ËÌFIÛÈÔ. Π °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∞ÈÁ·›Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ·Ú¿Ù·ÛË ÛÙË ‰ÚÔÌÔÏFIÁËÛË ÙÔ˘ «Aqua Maria» ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚFIÓÔ˘, ηIÒ˜ Ë ¡∂§ ‰ÂÓ ‰È·I¤ÙÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ¿ÏÏÔ ÏÔ›Ô ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÁÚ·ÌÌ‹ §·‡ÚÈÔ, ∞˚ ™ÙÚ¿Ù˘, §‹ÌÓÔ˜, ∫·‚¿Ï·, ‰ÈFIÙÈ ÙÔ «European Express» Â›Ó·È ˘fi ÂÈÛ΢‹ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÂÌ‚ÔÏÈÛÌFI ÙÔ˘ ·fi ÙÔ «ΜÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô˜ ∫ÔÚÓ¿ÚÔ˜». ΔÔ «£ÂFIÊÈÏÔ˜» ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙ· Ù·ÎÙÈο ÙÔ˘ ‰ÚÔÌÔÏFIÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ØÛÙFIÛÔ ı· Ú¤ÂÈ ¤Ó· ¤Ó· Ù· ÏÔ›· Ù˘ ¡∂§ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ·ÎÈÓËÛ›· ÙÔ˘˜.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.