Σχέδιο δράσης για την επίλυση του ζητήματος των NPLs από το ΤΧΣ

Πιέσεις στις τράπεζες για υλοποίηση ενεργειών που θα βελτιώσουν τη λειτουργία τους

Naftemporiki - - Oikonomia -

Αύξηση κατά 2.388 εκατ. ευρώ παρουσίασαν τα ταμειακά διαθέσιμα του ΤΧΣ στο τέλος του 2016 συγκριτικά με το 2015, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης κατά 2.029 εκατ. ευρώ από την αποπληρωμή των CoCos της Εθνικής Τράπεζας, 334 εκατ. ευρώ που εισπράχθηκαν από τα ετήσια κουπόνια των CoCos της ΕΤΕ και της Τράπεζας Πειραιώς, κατά 30 εκατ. ευρώ από εισπράξεις από την ATEbank υπό εκκαθάριση, 6,5 εκατ. ευρώ αναφορικά με τις προσόδους του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης και 11,5 εκατ. ευρώ από διάφορες πληρωμές.

Κατά τη διάρκεια του 2016 η ζημιά διαμορφώθηκε στα 469 εκατ. ευρώ και η συσσωρευμένη ζημιά αυξήθηκε σε 35.822 εκατ. ευρώ από 35.353 εκατ. ευρώ στις 31/12/2015. Το κεφάλαιο διατηρήθηκε στα 44,2 δισ. ευρώ και δεν μεταβλήθηκε συγκριτικά με τις 31/12/2015.

Παράλληλα η απομείωση ζημιών που προκύπτουν από απαιτήσεις από υπό εκκαθάριση τράπεζες ανήλθε σε 160 εκατ. ευρώ στις 31/12/2016 έναντι 282 εκατ. ευρώ στις 31/12/2015. Σημαντική μείωση παρουσίασαν οι ζημιές από χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, η ζημιά ήταν ύψους 650 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένη κατά 8.685 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το 2015 (2015: 9.334 εκατ. ευρώ) και αντιστοιχεί στο χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα από την αποτίμηση των τραπεζικών μετοχών, των warrants και των CoCos που κατέχονται από το Ταμείο.

Η ζημία ποσού 650 εκατ. ευρώ οφείλεται στην αποτίμηση των συμμετοχών του Ταμείου στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, η οποία μερικώς απαλείφεται από το κέρδος από την πώληση των μετοχών.

Ο νέος CEO του Ταμείου Dr. Martin Czurda ανέφερε: «Αυτή η χρονιά ήταν αποφασιστικής σημασίας για το Ταμείο καθώς, σύμφωνα με τον σκοπό του, ολοκλήρωσε επιτυχώς σημαντικά έργα.

Το ένα αφορούσε το πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης. Το Ταμείο, με τη βοήθεια μιας διεθνούς συμβουλευτικής εταιρείας και την τεχνική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) αξιολόγησε τα Διοικητικά Συμβούλια των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2016 και είχε ως αποτέλεσμα την ισχυροποίηση του πλαισίου διακυβέρνησης των τεσσάρων τραπεζών μέσω της σταδιακής υλοποίησης των συστάσεων του ΤΧΣ.

Το άλλο αφορούσε τον σημαντικό ρόλο του Ταμείου στην επίλυση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs). Το Ταμείο, σύμφωνα με τον σκοπό του, με τη βοήθεια ανεξάρτητου διεθνούς συμβούλου, παρουσίασε σε όλα τα εμπλεκόμενα

Το ΤΧΣ μέρη ένα σχέδιο δράσης για την επίλυση του θέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) με στόχο την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των τραπεζών και την επιτάχυνση της αναδιάρθρωσης των μεγάλων εταιρικών δανείων. Επιπροσθέτως, το ΤΧΣ, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος ολοκλήρωσε και δημοσίευσε μία μελέτη όπου προσδιορίζονται μη ρυθμιστικοί περιορισμοί και εμπόδια και προτείνονται συγκεκριμένες δράσεις που θα μπορούσαν να συντελέσουν στην ανάπτυξη μιας δυναμικής αγοράς NPL στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια, το Ταμείο θα ορίσει τις προτεραιότητες με στόχο την επιτυχή επίτευξη της

Dr. Martin Czurda αποστολής και του οράματός του σύμφωνα με τον θεσμικό του ρόλο. Το ΤΧΣ θα συνεχίσει επίσης να ισχυροποιεί το πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης των τραπεζών και να τις υποστηρίζει σε θέματα επίλυσης NPL, καθώς υφίστανται επιπρόσθετες ενέργειες που μπορούν να υλοποιηθούν από τις τράπεζες, οι οποίες εν καιρώ θα βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας τους προς όφελος των πελατών τους, των μετόχων τους, των εμπλεκόμενων μερών και του τραπεζικού κλάδου εν γένει».

Η αξιολόγηση των διοικητικών συμβουλίων

Παράλληλα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου για το ΤΧΣ, το Ταμείο έχει εξουσιοδοτηθεί ώστε να αξιολογεί το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των πιστωτικών ιδρυμάτων στα οποία έχει παράσχει κεφαλαιακή ενίσχυση.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΤΧΣ, με τη βοήθεια διεθνούς συμβουλευτικής εταιρείας, αξιολόγησε τα Διοικητικά Συμβούλια των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών. Για την ολοκλήρωση του έργου αυτού το ΤΧΣ υποστηρίχθηκε, σε τεχνική βάση, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΤΧΣ και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) μέσω του Ταμείου Τεχνικής Συνεργασίας Ε.Ε. και ΕΤΑΑ για τη χρηματοδότηση έργων διεθνών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα.

Η αξιολόγηση των διοικητικών συμβουλίων (Δ.Σ.) και των επιτροπών Δ.Σ. των συστημικών τραπεζών ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2016 και τα αποτελέσματα έχουν κοινοποιηθεί σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 οι ακόλουθες εξελίξεις έλαβαν χώρα στη σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων των τεσσάρων τραπεζών:

44% του συνόλου των μελών των διοικητικών συμβουλίων (εξαιρουμένων των εκπροσώπων του Κράτους και του ΤΧΣ) έχει αντικατασταθεί

58% του συνόλου των μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. (εξαιρουμένων των εκπροσώπων του κράτους και του ΤΧΣ) έχει αντικατασταθεί

91% των μελών των διοικητικών συμβουλίων (εξαιρουμένων των εκπροσώπων του Κράτους και του ΤΧΣ) συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του νόμου του ΤΧΣ.

Σύμφωνα επίσης με την κείμενη νομοθεσία, το ΤΧΣ σε συνεργασία με την ΤτΕ προέβη σε μελέτη για τον εντοπισμό των μη κανονιστικών περιορισμών και εμποδίων για την ανάπτυξη μιας δυναμικής αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα.

Στη διάρκεια της μελέτης τα εμπόδια εντοπίστηκαν, αναλύθηκαν και ομαδοποιήθηκαν ανά ευρύτερες κατηγορίες, δηλαδή νομικά, δικαστικά, φορολογικά, λογιστικά, διοικητικά και λοιπά εμπόδια.

Η μελέτη αυτή ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε στους θεσμούς τον Οκτώβριο του 2015. Στη συνέχεια και όπως καθορίστηκε στο συμπληρωματικό μνημόνιο που υπεγράφη στις 16/06/2016, το ΤΧΣ σε συνεργασία με την ΤτΕ ανέλαβε να επικαιροποιήσει και να προτείνει συγκεκριμένες δράσεις που αφορούν τα υπόλοιπα μη κανονιστικά εμπόδια για την ανάπτυξη μιας δυναμικής αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η επικαιροποιημένη μελέτη ολοκληρώθηκε και η ενημερωμένη έκθεση δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ΤΧΣ τον Σεπτέμβριο του 2016.

[SID:11335197]

Αυτή η χρονιά ήταν αποφασιστικής σημασίας για το Ταμείο καθώς, σύμφωνα με τον σκοπό του, ολοκλήρωσε επιτυχώς σημαντικά έργα. CEO του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

σε συνεργασία με την ΤτΕ προέβη σε μελέτη για τον εντοπισμό των μη κανονιστικών περιορισμών και εμποδίων για την ανάπτυξη μιας δυναμικής αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.