Σύννομος ο συντονισμός τιμών για τις οργανώσεις παραγωγών

Αποφάνθηκε ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική υπερισχύει των στόχων ανταγωνισμού

Naftemporiki - - Κλαδοι / Φορεισ - Του Νίκου Μπέλλου

Οι οργανώσεις παραγωγών (Ο.Π.) ή οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών (ΕΟΠ) μπορούν υπό προϋποθέσεις να συντονίζουν τις τιμές μεταξύ τους χωρίς να παραβιάζουν την κοινοτική νομοθεσία περί συμπράξεων (καρτέλ), γιατί με βάση τη συνθήκη η Κοινή Αγροτική Πολιτική υπερισχύει των στόχων ανταγωνισμού.

Τη σημαντική αυτή απόφαση για τους Ευρωπαίους παραγωγούς έλαβε χθες το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απαντώντας σε προδικαστικό ερώτημα του Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Γαλλίας.

Η όλη υπόθεση ξεκίνησε το 2012, όταν η γαλλική ανεξάρτητη αρχή ανταγωνισμού επέβαλε κυρώσεις αναφορικά με πρακτικές που κρίθηκαν αντίθετες προς τους κανόνες ανταγωνισμού στον τομέα της παραγωγής και της εμπορίας ραδικιών αντίβ. Οι πρακτικές αυτές, τις οποίες εφάρμοζαν Ο.Π., ΕΟΠ καθώς και διάφοροι οργανισμοί και εταιρείες, συνίσταντο κυρίως σε συνεννόηση όσον αφορά την τιμή των ραδικιών αντίβ και τις διατιθέμενες στην αγορά ποσότητες, καθώς και σε ανταλλαγή στρατηγικών πληροφοριών.

Με προσφυγή τους στη γαλλική δικαιοσύνη, οι οργανώσεις και οι οντότητες στις οποίες επιβλήθηκε πρόστιμο 4 εκατ. ευρώ υποστήριξαν ότι οι πρακτικές τους δεν εμπίπτουν στην απαγόρευση των συμπράξεων, όπως τις ορίζει το κοινοτικό δίκαιο, αλλά εντάσσονται στο πλαίσιο της ΚΑΠ. Κι αυτό γιατί δυνάμει της συνθήκης της Ε.Ε. οι οργανώσεις παραγωγών έχουν καθήκον τη ρύθμιση των τιμών παραγωγού και την προσαρμογή της παραγωγής στη ζήτηση.

Χθες, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιβεβαίωσε κατ’ αρχάς ότι, δυνάμει της Συνθήκης, η ΚΑΠ υπερισχύει των στόχων στον τομέα του ανταγωνισμού, που σημαίνει ότι ο νομοθέτης της Ένωσης έχει εξαιρέσει από το πεδίο εφαρμογής του δικαίου του ανταγωνισμού ορισμένες πρακτικές.

Ειδικότερα, στον τομέα των οπωροκηπευτικών, οι πρακτικές που είναι αναγκαίες για την επίτευξη εκ μέρους των Ο.Π. ή των ΕΟΠ ενός ή περισσοτέρων από τους σκοπούς που τους έχουν ανατεθεί από το δίκαιο της Ένωσης (ήτοι εξασφάλιση ότι η παραγωγή είναι προγραμματισμένη και προσαρμοσμένη στη ζήτηση, συγκέντρωση της προσφοράς και διάθεση στην αγορά της παραγωγής, βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού) είναι δυνατό να εξαιρούνται από την απαγόρευση των συμπράξεων.

Αυτό μπορεί να ισχύει ιδίως στην περίπτωση της ανταλλαγής στρατηγικών πληροφοριών, του συντονισμού αναφορικά με τις ποσότητες γεωργικών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά καθώς και του συντονισμού της τιμολογιακής πολιτικής των μεμονωμένων γεωργικών παραγωγών, οσάκις με τις πρακτικές αυτές επιδιώκεται πράγματι η επίτευξη των σκοπών που ανατίθενται στις οικείες Ο.Π./ΕΟΠ.

Ωστόσο, το Δικαστήριο υπενθυμίζει επίσης ότι οι κοινές οργανώσεις των αγορών δεν αποτελούν τομείς στους οποίους αποκλείεται η εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού.

Για παράδειγμα, ο συλλογικός καθορισμός ελάχιστων τιμών πώλησης στο πλαίσιο μιας Ο.Π. ή μιας ΕΟΠ δεν μπορεί να θεωρηθεί συμβατός με το κοινοτικό δίκαιο, οσάκις δεν επιτρέπει στους μεμονωμένους παραγωγούς να πωλούν σε τιμή χαμηλότερη από τις ελάχιστες τιμές και οδηγεί σε περαιτέρω αποδυνάμωση του ήδη περιορισμένου ανταγωνισμού που χαρακτηρίζει τις αγορές γεωργικών προϊόντων.

[SID:11480139]

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σημαίνει ότι ορισμένες πρακτικές έχουν εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής του δικαίου του ανταγωνισμού.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.