Σε εκατ. ευρώ

Naftemporiki - - Οικονομια -

I. Καθαρά έσοδα Κρατικού Προϋπ/σμού (1 + 2)

1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού (α+β-γ) α. Έσοδα προ επιστροφών φόρων β. Έσοδα αποκρατικοποιήσεων /4

Υ- Επιστροφές φόρων

2. Έσοδα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Εισροές από την Ε.Ε.

Ίδια έσοδα

II. Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού (1+2)

1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού (α+β) α. Πρωτογενείς δαπάνες εκ των οποίων:

Εξοπλιστικά προγράμματα (σε ταμειακή βάση)

Καταπτώσεις εγγυήσεων, εκ των οποίων ί. σε φορείς εντός της γενικής κυβέρνησης (ακαθάριστη βάση) ίί. σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης

Δαπάνες αναλήψεων χρέους φορέων Γενικής Κυβέρνησης Προμήθειες τραπεζών, προμήθειες EFSF και λοιπές δαπάνες δημόσιου χρέους

Επιστροφές δαπανών δημόσιου χρέους β. Τόκοι (καθαρή βάση)

2. Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Εθνικό σκέλος ΠΔΕ

Συνχρηματοδοτούμενο σκέλος ΠΔΕ

ΙΠ. Πρωτογενές αποτέλεσμα Κρατικού Προϋπολογισμού Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.