Εκκαθάριση εισφορών μη μισθωτών

Εισφορών από επαγγελματίες που δήλωσαν το 2016 υψηλότερο εισόδημα από το 2015 - Αυτόματα η επιστροφή για όσους δήλωσαν λιγότερα

Naftemporiki - - Οικονομια -

υπολοίπου), ακόμη και στις περιπτώσεις που υπάρχει οφειλή του ασφαλισμένου για οποιαδήποτε αιτία προς τον ΕΦΚΑ ή το ΚΕΑΟ ή τους λοιπούς φορείς για τους οποίους συνεισπράττει ο ΕΦΚΑ ασφαλιστικές εισφορές (ΕΤΕΑΕΠ, ΟΑΕΔ, ΕΟΠΥΥ) ή ο ασφαλισμένος έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών.

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν επιθυμεί την επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου, αυτό μπορεί να παραμείνει στον λογαριασμό του και να συμψηφιστεί με τις ασφαλιστικές εισφορές του επόμενου ή επόμενων μηνών, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα έως 31/12 του έτους που αφορά η εκκαθάριση.

Για παράδειγμα εάν η διαδικασία εκκαθάρισης γίνει τον Σεπτέμβριο του 2019, τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο επιστρέφεται μέχρι 31/1/2020, εκτός και εάν υποβληθεί μέχρι 31/12/2019 αίτημα να παραμείνει αυτό στον ΕΦΚΑ. Σημειώνουμε ότι η επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου γίνεται μόνο όταν το ποσό είναι μεγαλύτερο από 50 ευρώ. Εάν είναι μικρότερο παραμένει ως πιστωτικό υπόλοιπο και συμψηφίζεται με τις ασφαλιστικές εισφορές του επόμενου ή επόμενων μηνών. Σε περίπτωση που υπάρχει διακοπή ασφάλισης, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, το πιστωτικό υπόλοιπο επιστρέφεται στον ασφαλισμένο, ανεξαρτήτως ύψους.

Μηδενική Διαφορά: Εάν από τη διαδικασία εκκαθάρισης δεν προκύπτει χρηματική διαφορά (πιστωτικό ή χρεωστικό υπόλοιπο), δεν αναζητούνται ασφαλιστικές εισφορές μέχρι το τέλος του έτους.

Για την καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας εκκαθάρισης και προσδιορισμού των ασφαλιστικών εισφορών, παραθέτουμε τα εξής παραδείγματα:

Παράδειγμα 1

Ελεύθερος επαγγελματίας (παλαιός ασφαλισμένος του πρώην ΟΑΕΕ) από 1/1/2017 έως 31/12/2017 κατέβαλε ασφαλιστικές εισφορές με βάση το εισόδημα του έτους 2015, ως το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο έτος. Συνεπώς, θα πρέπει να γίνει η διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών με βάση το εισόδημα του προηγούμενου έτους, δηλαδή με βάση το έτος 2016.

Ασφαλιστικές Εισφορές έτους 2017 βάσει εισοδήματος έτους 2015: Το μηνιαίο εισόδημα από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας για το έτος 2015 ανέρχεται σε 1.500,00 ευρώ, και συνεπώς για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη έχει καταβληθεί ασφαλιστική εισφορά ύψους 414,25 ευρώ (20% x 1.500,00 ευρώ για κύρια σύνταξη και 6,95% x 1.500,00 ευρώ για υγειονομική περίθαλψη, 10,00 ευρώ για βοήθημα ανεργίας).

Ασφαλιστικές Εισφορές έτους 2017 βάσει εισοδήματος έτους 2016: Το μηνιαίο εισόδημα από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας για το έτος 2016 ανέρχεται σε 2.000,00 ευρώ. Συνεπώς, για κάθε μήνα πρέπει να καταβληθεί μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη ύψους 549,00 ευρώ (20% x 2.000,00 ευρώ για κύρια σύνταξη και 6,95% x 2.000,00 ευρώ για υγειονομική περίθαλψη, 10,00 ευρώ για βοήθημα ανεργίας).

Εκκαθάριση - Χρεωστικό Υπόλοιπο: Σε ετήσια βάση προκύπτει διαφορά ύψους 1.617,00 ευρώ [(549,00 ευρώ - 414,25 ευρώ) x 12 μήνες], η οποία θα πρέπει να καταβληθεί σε 5 ισόποσες μηνιαίες δόσεις (Απρίλιος 2018 έως Αύγουστος 2018) ύψους 323,40 ευρώ.

Συνεπώς, ο εν λόγω ασφαλισμένος για τους μήνες Απρίλιο έως Αύγουστο 2018 θα καταβάλει: α) την τρέχουσα μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για το έτος 2018 (υπολογισμένη με βάση το εισόδημα και τις ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2016 ως του πιο πρόσφατα εκκαθαρισμένου φορολογικού έτους).

Συγκεκριμένα, αυτή θα υπολογιστεί με βάση το 85% του αθροίσματος του ετήσιου εισοδήματος από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας για το έτος 2016 και των ετήσιων ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβληθεί το έτος αυτό από τον ασφαλισμένο.

Το μηνιαίο εισόδημα από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας το 2016 ανέρχεται, όπως προαναφέρθηκε, σε 2.000,00 ευρώ μηνιαίως (2.000,00 ευρώ x 12 = 24.000,00 ευρώ).

Ο ασφαλισμένος κατέβαλε μηνιαίως για το έτος 2016 ασφαλιστικές εισφορές ύψους 522,01 ευρώ (507,01 ευρώ μηνιαία εισφορά για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη στην 10η ασφαλιστική κατηγορία + 10,00 ευρώ για βοήθημα ανεργίας + 5 ευρώ για ΕΛΕ - ΕΛΕΕ), δηλαδή 6.264,12 ευρώ ετησίως.

Συνεπώς, το ετήσιο εισόδημα επί του οποίου θα υπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές για τους πρώτους μήνες του 2018 ανέρχεται σε 25.724,50 ευρώ [85% x (24.000.00 ευρώ + 6.264,12 ευρώ)], και η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη ανέρχεται σε 577,73 ευρώ (20% x 25.724,50 ευρώ/12 μήνες για κύρια σύνταξη και 6,95% x 25.724,50 ευρώ/12 μήνες για υγειονομική περίθαλψη). Συνολικά για τους πρώτους μήνες του έτους 2018 πρέπει να καταβληθεί εισφορά ύψους 587,73 ευρώ (577,73 ευρώ για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη + 10,00 ευρώ για βοήθημα ανεργίας). β) την μηνιαία δόση ύψους 323,40 ευρώ που έχει προκύψει από την διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2017.

Ο εν λόγω ασφαλισμένος πρέπει να καταβάλει για τον Απρίλιο του 2018 ποσό ύψους 911,13 ευρώ (577,73 ευρώ + 323,40 ευρώ + 10,00 ευρώ) έως 31/5/2018.

Εάν ο ασφαλισμένος μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία δεν καταβάλει κανένα χρηματικό ποσό, από 1/6/2018 επιβαρύνεται με τόκο καθυστέρησης μόνο το ποσό της μηνιαίας δόσης ύψους 323,40 ευρώ. Εάν ο ασφαλισμένος μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία καταβάλει ποσό ύψους 500,00 ευρώ, με αυτό εξοφλείται αρχικά το ποσό της μηνιαίας δόσης ύψους 323,40 ευρώ και με το υπόλοιπο ποσό (ύψους 500,00 ευρώ - 323,40 ευρώ = 176,60 ευρώ) εξοφλείται μέρος της τρέχουσας μηνιαίας εισφοράς. Δεδομένου ότι έχει εξοφληθεί η μηνιαία δόση ύψους 323,40 ευρώ δεν επιβάλλεται από 1/6/2018 τόκος καθυστέρησης.

Εάν ο ασφαλισμένος μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία καταβάλει ποσό ύψους 100,00 ευρώ με αυτό εξοφλείται μέρος της μηνιαίας δόσης. Από 1/6/2018 μόνο το υπόλοιπο ποσό της μηνιαίας δόσης ύψους 223,40 ευρώ (323,40 ευρώ - 100,00 ευρώ) επιβαρύνεται με τόκο καθυστέρησης.

Εάν ο ασφαλισμένος μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία καταβάλει ποσό ύψους 1.200,00 ευρώ, το επιπλέον ποσό που έχει καταβληθεί ύψους 288,87 ευρώ (1.200,00 ευρώ - 911,13 ευρώ) θα επιμεριστεί ισομερώς τους επομένους μήνες και θα αναπροσαρμοστεί η μηνιαία δόση, η οποία θα διαμορφωθεί σε 251,18 ευρώ (323,40 ευρώ - 288,87 ευρώ/4 μήνες).

Παράδειγμα 2

Έστω ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας του Παραδείγματος 1 έχει καταβάλει μέρος των ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2017, και συγκεκριμένα έχει καταβάλει την ελάχιστη μηνιαία εισφορά ύψους 2.015,40 ευρώ [(157,95 ευρώ + 10,00 ευρώ) x 12].

Με βάση το εισόδημα του έτους 2016, συνολικά θα έπρεπε να καταβληθεί ασφαλιστική εισφορά ύψους 6.588,00 ευρώ [(539,00 ευρώ + 10,00 ευρώ) x 12], και συνεπώς προκύπτει ασφαλιστική οφειλή ύψους 4.572,60 ευρώ (6.588,00 ευρώ - 2.015,40 ευρώ), η οποία θα πρέπει να καταβληθεί σε 5 μηνιαίες δόσεις ύψους 914,52 ευρώ.

Ως προς την διαμόρφωση της μηνιαίας εισφοράς για τους μήνες Απρίλιος - Αύγουστος 2018 και την καταβολή αυτής εφαρμόζονται αντίστοιχα τα αναφερόμενα στο Παράδειγμα 1.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.