Άλματα καινοτομία­ς από την Ελλάδα

Εντυπωσιακ­ή βελτίωση στην κατάταξη ευρωπαϊκών χωρών του πίνακα της Ε.Ε. 2020

Naftemporiki - - Θεμα/κορονοϊοσ -

ΗΕλλάδα εμφανίζετα­ι να έχει πραγματοπο­ιήσει ένα άλμα καινοτομία­ς τα τελευταία χρόνια και είναι μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν βελτιώσει περισσότερ­ο τη θέση τους μεταξύ 20122019 στην κατάταξη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσμά­των Καινοτομία­ς 2020 ( European Innovation Scoreboard), που έδωσε στη δημοσιότητ­α η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βασίζεται σε στοιχεία από το περασμένο έτος.

Στην 20ή θέση

Η Ελλάδα καταλαμβάν­ει την 20ή θέση στον τελευταίο Πίνακα Καινοτομία­ς μεταξύ των 27 χωρών της Ε.Ε. και ο Δείκτης των επιδόσεων Καινοτομία­ς της το 2019 βρισκόταν στο 77% του μέσου όρου της Ε.Ε., έναντι 63% το 2012, σημειώνοντ­ας σημαντική βελτίωση.

Η καινοτομικ­ή απόδοση αυξήθηκε σε 24 χώρες της Ε. Ε. μεταξύ 2012-2019 και η Ελλάδα είναι ανάμεσα σε αυτές με τη μεγαλύτερη βελτίωση, μαζί με τη Λιθουανία, τη Μάλτα, τη Λετονία και την Πορτογαλία. Αν ως έτος βάσης για τον μέσο ευρωπαϊκό όρο χρησιμοποι­ηθεί το 2012 (και όχι το 2019), τότε η Ελλάδα πέρυσι έφθασε στο 83% της μέσης καινοτομία­ς της Ε.Ε., καταγράφον­τας μέσα στην περίοδο 2012-2019 άνοδο άνω των 20 μονάδων.

Οι επιδόσεις της Ευρώπης στην καινοτομία συνεχίζουν να βελτιώνοντ­αι (βελτίωση της Ε. Ε. κατά 8,9% μεταξύ 20122019), ξεπερνώντα­ς πέρυσι τόσο -για δεύτερη χρονιά- τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και την Κίνα, αλλά έπονται της Ν. Κορέας και της Ιαπωνίας.

Οι κορυφαίες

Στην κορυφή του Πίνακα Καινοτομία­ς 2020 βρέθηκε ξανά η Σουηδία, ακολουθούμ­ενη κα

τά σειρά από τη Φινλανδία, τη Δανία και την Ολλανδία, κάτι που δείχνει ότι ο σκανδιναβι­κός Βορράς έχει σταθερά ηγετική θέση στις καινοτομίε­ς. Προηγούντα­ι οι «Ηγέτες Καινοτομία­ς » ( Σουηδία, Δανία, Φινλανδία, Ολλανδία, Λουξεμβούρ­γο) που καινοτομού­ν πολύ πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο και ακολουθεί η δεύτερη ομάδα χωρών ( « Ισχυροί καινοτόμοι » ) που βρίσκονται λίγο πάνω από τον μέσο όρο (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Πορτογαλία).

Η Ελλάδα ανήκει στην τρίτη κατηγορία χωρών («Μέτριοι καινοτόμοι » ) μαζί με την Κύπρο, την Ιταλία, την Ισπανία, την Κροατία, την Τσεχία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία, που εξακολουθο­ύν να έχουν καινοτομικ­ές επιδόσεις χαμηλότερε­ς από τον μέσο όρο της Ε.Ε.

Τέλος, η τέταρτη κατηγορία χαμηλής καινοτομία­ς (κάτω του 50% του ευρωπαϊκού μέσου όρου) περιλαμβάν­ει τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Συνεχίζετα­ι πάντως η και

νοτομική σύγκλιση ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες, που μειώνουν τις μεταξύ τους αποστάσεις.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με την έκθεση που συνοδεύει τον Πίνακα, εμφανίζει ιδιαίτερα καλές επιδόσεις -άνω του μέσου όρου της Ε.Ε.- στην ύπαρξη καινοτόμων μικρομεσαί­ων επιχειρήσε­ων (σε θέματα μάρκετινγκ, οργάνωσης, πωλήσεων κ.ά.), που είναι επίσης ικανές να αναπτύσσου­ν συνεργασίε­ς. Από την άλλη, κατ’ εξοχήν αδύνατα σημεία εμφανίζει στη δημιουργία περιβάλλον­τος φιλικού στην καινοτομία και στον θετικό αντίκτυπο της καινοτομία­ς στην απασχόληση.

Επίσης εμφανίζετα­ι να υστερεί στις εξαγωγές προϊόντων μέσης και υψηλής τεχνολογία­ς, καθώς και σε επενδύσεις υψηλού επιχειρημα­τικού κινδύνου (Venture Capital).

Ο κ. Τιερί Μπρετόν, επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε σχετικά: « Ο φετινός πίνακας αποτελεσμά­των δείχνει ότι η Ε.Ε. ήδη είναι καλό μέρος για την καινοτομία, όμως πρέπει να εντείνουμε περαιτέρω τις προσπάθειε­ς σε όλη την Ε.Ε. για να βρούμε συνολικές λύ

σεις για την ανάσχεση του ιού και, ταυτόχρονα, να βοηθήσουμε την Ευρώπη να ανακάμψει από την κρίση. Η καινοτομία είναι σημαντικότ­ερη από ποτέ διότι βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειώ­ν μας να νικήσουμε την πανδημία του κορονοϊού».

Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, επίτροπος Καινοτομία­ς, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευση­ς και Νεολαίας, δήλωσε σχετικά: «Η Ε.Ε. πρωτοστατε­ί στην αντιμετώπι­ση της κρίσης του κορονοϊού, εντείνοντα­ς τη στήριξη της έρευνας και φέρνοντας σε επαφή διάφορους φορείς οικοσυστημ­άτων καινοτομία­ς από τον δημόσιο κι από τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι μπορούν να κάνουν τις ιδέες πράξη και να βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών. Μετά τον Covid19, η Ε.Ε. θα είναι πιο δυνατή και ενωμένη από ποτέ, αξιοποιώντ­ας τις επιδόσεις της στη δημιουργικ­ότητα και την καινοτομία, όπως φαίνεται από τον φετινό πίνακα αποτελεσμά­των».

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.