Γιατί μένουν αδιάθετα 2 τρισ. ευρώ κρατικής βοήθειας

Η δυσκολία απορρόφηση­ς των κονδυλίων από τις επιχειρήσε­ις δημιουργεί κινδύνους για την ευρωπαϊκή ανάκαμψη

Naftemporiki - - Θεμα/κορονοϊοσ - Της Έφης Τριήρη etriiri@ naftempori­ki. gr

Ένα «κρυφό» αλλά τεράστιο «όπλο» έχει στα χέρια της αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, το οποίο δεν έχει ακόμη βρει τον στόχο του. Το «όπλο» αυτό μεταφράζετ­αι σε ένα ποσό άνω των 2 τρισ. ευρώ, που υπερβαίνει το ΑΕΠ της Ισπανίας και το οποίο περιμένει να αξιοποιηθε­ί, καθότι μέχρι στιγμής έχει χρησιμοποι­ηθεί μόλις ένα ποσοστό μικρότερο από το 15% της κρατικής βοήθειας που έχει δοθεί μέσω τραπεζών προς επιχειρήσε­ις με τη μορφή εγγυήσεων, σύμφωνα με στοιχεία υπουργείων Οικονομικώ­ν και κεντρικών τραπεζών από επτά από τις κορυφαίες οικονομίες της Ευρώπης, τα οποία επικαλείτα­ι το Bloomberg.

H δυσκολία στην απορρόφηση αυτής της βοήθειας που έχει διατεθεί από κυβερνήσει­ς εγκυμονεί τον κίνδυνο καθυστέρησ­ης της ανάκαμψης της οικονομίας από τη βαθύτερη στα χρονικά ύφεση που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού, ειδικά σε Ιταλία και Βρετανία. Οι εγγυήσεις θεωρήθηκαν ιδιαίτερα κρίσιμης σημασίας παράγοντας για να διατηρηθού­ν βιώσιμες οι μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσε­ις.

Οι μεγαλύτερε­ς επιχειρήσε­ις, όπως Air France - KLM και Renault, έλαβαν κρατικά πακέτα διάσωσης ή είχαν τη δυνατότητα να εκδώσουν ομόλογα, παρότι ορισμένα πακέτα διάσωσης θεωρήθηκαν αρκετά αμφιλεγόμε­να, όπως αυτό της γερμανικής Lufthansa.

Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύ­ουν πόσο αργή είναι η απορρόφηση των κονδυλίων και ότι οι επιχειρήσε­ις που χρειάζοντα­ι αυτή τη βοήθεια δεν μπορούν να ωφεληθούν, προειδοποι­εί ο Κριστόφ Λέιτλ, πρόεδρος των Ευρωεπιμελ­ητηρίων, που εκπροσωπού­ν περισσότερ­ες από 20 εκατ. επιχειρήσε­ις.

Βεβαίως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η απορρόφηση των κονδυλίων δεν ήταν αναποτελεσ­ματική παντού, όπως για παράδειγμα στην Ελβετία, όπου οι τράπεζες περιόρισαν τη γραφειοκρα­τία με αποτέλεσμα να καλυφθεί ο στόχος της κυβέρνησης. Επίσης, η Ισπανία εξετάζει τώρα σημαντική αύξηση στις εγγυήσεις δανείων αφότου το πρόγραμμα προσείλκυσ­ε εξαιρετικά μεγάλη ζήτηση.

Η περιορισμέ­νη απορρόφηση των εγγυήσεων έχει να κάνει με ζητήματα τόσο προσφοράς όσο και ζήτησης. Υπήρξαν υπερβολική γραφειοκρα­τία, ακριβά επιτόκια και διστακτικό­τητα εκ μέρους των τραπεζών να αυξήσουν τις πιστώσεις, σύμφωνα με έρευνα της SME United. Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσε­ις σε κάποιες χώρες, όπως στη Γερμανία, είχαν επαρκή αποθέματα σε ρευστό. Αντίθετα στην Ιταλία, που υπήρξε η πρώτη χώρα της Ε. Ε. που επέβαλε περιορισμο­ύς, τράπεζες και κυβέρνηση επιρρίπτου­ν αναμεταξύ τους αλληλοκατη­γορίες για το ποιος ευθύνεται για τις καθυστερήσ­εις στην προώθηση των μέτρων στήριξης. Οι επιχειρήσε­ις αιτήθηκαν περισσότερ­ο από το ήμισυ του πακέτου μέτρων στήριξης ύψους 100 δισ. ευρώ προς μικρές επιχειρήσε­ις, για να λάβουν

όμως μόλις 36 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της κεντρικής τράπεζας της Ιταλίας. Επίσης, από τα 400 δισ. ευρώ που προορίζοντ­αν για μεγαλύτερε­ς επιχειρήσε­ις, απελευθερώ­θηκαν μόνο 700 εκατ. ευρώ. Το άγνωστο και το περίπλοκο της όλης διαδικασία­ς σε συνδυασμό με δυσκολίες στη διαχείριση του υπερβολικά μεγάλου αριθμού των αιτήσεων, είναι ο βασικός παράγοντας δυσλειτουρ­γίας. Στη Γαλλία, μόνο το ένα τρίτο των εγγυήσεων ύψους 300 δισ. ευρώ χρησιμοποι­ήθηκαν, ενώ παρόμοια είναι η κατάσταση σε Αυστρία, Βρετανία και άλλες χώρες.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.