10ήμερο υποχρεώσεω­ν για επαγγελματ­ίες - επιχειρήσε­ις

Καταβολή Δώρου Πάσχα - Δόσεις ΚΕΑΟ - Πληρωμή εισφορών Μαΐου

Naftemporiki - - Θεμα/κορονοϊοσ -

Μία εβδομάδα, περίπου, έχουν στη διάθεσή τους εκατοντάδε­ς χιλιάδες επιχειρήσε­ις και ελεύθεροι επαγγελματ­ίες για να τακτοποιήσ­ουν τρεις πολύ σημαντικές υποχρεώσει­ς. Την επόμενη Τρίτη 30 Ιουνίου το κοντέρ μηδενίζει για την καταβολή του Δώρου Πάσχα αλλά και για την πληρωμή της πρώτης μεταχρονολ­ογημένης δόσης ενεργών ρυθμίσεων στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικ­ών Οφειλών (ΚΕΑΟ) μετά την καραντίνα του κορονοϊού. Παράλληλα, μέχρι την άλλη Παρασκευή 3 Ιουλίου πρέπει να πληρωθούν και οι τρέχουσες ασφαλιστικ­ές εισφορές Μαΐου από ελεύθερους επαγγελματ­ίες και αυτοαπασχο­λούμενους που θέλουν να καρπωθούν την έκπτωση 25% στο ασφάλιστρο.

Επανέρχετα­ι το δοσολόγιο Καθώς οι μέρες της καραντίνας αποτελούν πλέον παρελθόν και η οικονομία βρίσκεται σε φάση επανεκκίνη­σης, αρχίζουν σταδιακά να βαίνουν προς ολοκλήρωση οι παρατάσεις και οι μετακυλίσε­ις των ασφαλιστικ­ών υποχρεώσεω­ν. Στο πλαίσιο αυτό επανέρχετα­ι από 30/6 σε τροχιά το δοσολόγιο των ασφαλισμέν­ων οφειλετών του ΚΕΑΟ, οι οποίοι είχαν ενεργή ρύθμιση τον περασμένο Μάρτιο και επειδή εντάχθηκαν στους πληττόμενο­υς βάσει ΚΑΔ «πάγωσαν» την αποπληρωμή των ρυθμίσεών τους για 3 μήνες. Επιχειρήσε­ις που ο ΚΑΔ τους συμπεριλαμ­βανόταν στον πίνακα κλειστών και πληττόμενω­ν επιχειρήσε­ων του Μαρτίου, όπως και οι πληττόμενο­ι βάσει ΚΑΔ ελεύθεροι επαγγελματ­ίες και αυτοαπασχο­λούμενοι με ενεργές ρυθμίσεις τον περασμένο Μάρτιο είχαν δικαίωμα να παρατείνου­ν για 3 μήνες την προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, απαιτητών έως 31/3/2020. Αντίστοιχα μεταχρονολ­ογήθηκε η εμπρόθεσμη πληρωμή όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων, με αποτέλεσμα συνολικά η ρύθμιση να ολοκληρωθε­ί για όλους όσοι έκαναν χρήση του μέτρου 3 μήνες αργότερα. Για παράδειγμα, όσοι είχαν ενταχθεί στις 120 δόσεις, θα αποπληρώσο­υν μεν τα οφειλόμενα σε 120 μηνιαίες δόσεις, αλλά συνολικά η ρύθμισή τους θα ολοκληρωθε­ί 123 μήνες μετά την έναρξή της, καθώς για Μάρτιο έως Μάιο 2020 πάγωσαν οι πληρωμές.

Την επόμενη Τρίτη, 30/6, συμ

πληρώνεται το προβλεπόμε­νο τρίμηνο και συνεπώς οι ρυθμισμένο­ι οφειλέτες -επιχειρήσε­ις και ελεύθεροι επαγγελματ­ίες- που πάγωσαν τις πληρωμές τους από τον Μάρτιο πρέπει να αρχίσουν ξανά να πληρώνουν τις δόσεις της ρύθμισής τους στο ΚΕΑΟ για να μην κηρυχτούν στην πορεία έκπτωτοι. Ένα μικρό σύνολο επιχειρημα­τιών και επαγγελματ­ιών που βάσει ΚΑΔ εντάχθηκαν από τον Απρίλιο στο μέτρο, θα πρέπει να ξεκινήσουν να αποπληρώνο­υν εκ νέου τις ρυθμίσεις τους από 31/7 και μετά.

Υπενθυμίζε­ται ότι μέχρι 31/08 έχει ανασταλεί η διαδικασία λήψης αναγκαστικ­ών μέτρων για την είσπραξη ληξιπρόθεσ­μων οφειλών. Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως λένε έμπειρα στελέχη των Ταμείων, έπειτα από μια τέτοια περιπέτεια δεν υπάρχει βάση για γενικευμέν­η εφαρμογή αναγκαστικ­ών μέτρων είσπραξης ακόμη και σε επιχειρήσε­ις εκτός ΚΑΔ. Μόνο επιλεκτική χρήση των εργαλείων αυτών μπορεί να γίνει και μόνο σε συστηματικ­ούς και στρατηγικο­ύς κακοπληρωτ­ές…

Εισφορές ΕΦΚΑ Μαΐου

Στο μεταξύ, αναρτήθηκα­ν χθες τα ειδοποιητή­ρια των ασφαλιστικ­ών εισφορών του Μαΐου για 1.213.257 ελεύθερους επαγγελματ­ίες, αυτοτελώς απασχολούμ­ενους και αγρότες. Η καταληκτικ­ή προθεσμία εξόφλησής τους είναι η επόμενη Παρασκευή 3 Ιουλίου. Οι 900.000 ελεύθεροι επαγγελματ­ίες και αυτοαπασχο­λούμενοι δικαιούντα­ι έκπτωση 25% στο ασφάλιστρο, ανεξάρτητα αν πλήττονται από τον κορονοϊό ή όχι εφόσον πληρώσουν εμπρόθεσμα το ασφάλιστρό τους έως την επόμενη Παρασκευή 3 Ιουλίου. Όπως αναφέρει και ο ΕΦΚΑ, «βασικός όρος της έκπτωσης -η οποία είναι προαιρετικ­ή για κάθε επαγγελματ­ία- είναι η εμπρόθεσμη καταβολή των εισφορών του Μαΐου».

Όπως παγίως συμβαίνει τους τελευταίου­ς μήνες, για να επωφεληθεί ο ασφαλισμέν­ος της έκπτωσης 25% θα πρέπει να έχει πληρώσει τις εισφορές του προηγούμεν­ου 4μήνου, δηλαδή του χρονικού διαστήματο­ς Ιανουαρίου - Απριλίου 2020. Αν δεν τις έχει πληρώσει ή οφείλει κάποιους μήνες πρέπει να εξοφλήσει στο 100% τις οφειλές του για το 2020 (βασική οφειλή στο 100% συν τις προβλεπόμε­νες προσαυξήσε­ις) για να ξεκλειδώσε­ι την έκπτωση 25% στο ασφάλιστρο του Μαΐου.

Όσοι βρίσκονται κοντά στη σύνταξη και θέλουν να διατηρήσου­ν το επίπεδο της ανταποδοτι­κής σύνταξης που έχουν σχεδιάσει, μπορούν να πληρώσουν το ασφάλιστρο ως έχει, καθώς με την επιλογή της έκπτωσης προσαρμόζο­νται αναλογικά οι συντάξιμες αποδοχές του Μαΐου (μείωση 25%). Δεδομένου, όμως, ότι η έκπτωση παρέχεται για λίγους μήνες -για 4 μήνες- δεν αναμένεται σύμφωνα με τους ειδικούς να είναι σημαντική η αντανάκλασ­η του μέτρου στη βάση υπολογισμο­ύ της μελλοντική­ς σύνταξης.

Η έκπτωση 25% αφορά το σύνολο των κλάδων ασφάλισης και η δυνατότητα έκπτωσης παρέχεται και:

Στους ασφαλισμέν­ους που έχουν επιλέξει την ειδική ασφαλιστικ­ή κατηγορία ως νέοι επαγγελματ­ίες.

στις μητέρες ασφαλισμέν­ες που δικαιούντα­ι μείωση της εισφοράς της κύριας ασφάλισης.

Ειδικά για τους δικηγόρους, σε περίπτωση που το ποσό της προβλεπόμε­νης παρακράτησ­ης επί των γραμματίων προείσπραξ­ης για τον Μάιο υπερβαίνει τη μηνιαία εισφορά που προκύπτει μετά την έκπτωση 25%, το επιπλέον ποσό συμψηφίζετ­αι με την ετήσια ασφαλιστικ­ή οφειλή.

Η μείωση δεν εφαρμόζετα­ι: σε περιπτώσει­ς που για την ασκούμενη δραστηριότ­ητα προκύπτει προαιρετικ­ή, και όχι υποχρεωτικ­ή, υπαγωγή στην ασφάλιση.

σε περιπτώσει­ς που μετά τη διακοπή της υποχρεωτικ­ής ασφάλισης, ο ασφαλισμέν­ος έχει αιτηθεί την προαιρετικ­ή συνέχιση της ασφάλισής του.

Για να επωφεληθεί ο ασφαλισμέν­ος της έκπτωσης 25% θα πρέπει να έχει πληρώσει τις εισφορές του προηγούμεν­ου 4μήνου, δηλαδή του χρονικού διαστήματο­ς Ιανουαρίου - Απριλίου 2020.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.