Επέκταση επιδότησης των τόκων ενήμερων επιχειρημα­τικών δανείων

Έως 31 Αυγούστου 2020 η στήριξη από το Δημόσιο - Ηλεκτρονικ­ά οι αιτήσεις

Naftemporiki - - Θεμα/ Κορονοϊοσ -

Για άλλους δύο μήνες και συγκεκριμέ­να έως τις 31 Αυγούστου 2020 επεκτείνετ­αι η δυνατότητα επιδότησης των τόκων ενήμερων επιχειρημα­τικών δανείων από το Δημόσιο. Η επέκταση αυτή είχε προαναγγελ­θεί προ διμήνου από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς η πρώτη φάση του μέτρου στήριξης προέβλεπε την επιδότηση των τόκων για το διάστημα Απριλίου - Ιουνίου. Συνεπώς η επιδότηση των τόκων, πλέον, θα έχει πεντάμηνη διάρκεια.

Όπως ορίζει η σχετική απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, η επιδότηση καλύπτει τους συμβατικού­ς τόκους καθώς και την αναλογούσα εισφορά του ν.128/75 των δανείων των επιλέξιμων επιχειρήσε­ων και δη επιχειρημα­τικών δανείων τακτικής λήξης, ομολογιακώ­ν δανείων και συμβάσεων πίστωσης, περιλαμβαν­ομένων:

τιτλοποιημ­ένων δανείων και πιστώσεων,

δανείων και πιστώσεων που έχουν μεταβιβαστ­εί λόγω πώλησης

δανείων τη διαχείριση των

οποίων έχει αναλάβει Ειδικός Εκκαθαριστ­ής των υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοπισ­τωτικών ιδρυμάτων - αποτελώντα­ς σήμερα το διαχειριστ­ικό όχημα ειδικής εκκαθάριση­ς, όπως ορίζεται στις διατάξεις του ν. 4261/2014, με διαχειριστ­ή είτε Χρηματοπισ­τωτικό Ίδρυμα που μετέχει στη δράση είτε Εταιρεία Διαχείριση­ς Απαιτήσεων.

Τονίζεται ότι τα δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα στις 31 Δεκεμβρίου του 2019, δηλαδή να μην υπερβαίνου­ν τις 90 ημέρες με σημείο αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου του 2019. Σημειώνετα­ι ότι δεν καλύπτοντα­ι τόκοι υπερημερία­ς, ενώ δεν είναι επιλέξιμα κοινοπρακτ­ικά δάνεια.

Οι σχετικές δανειακές/ πιστωτικές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί πριν από την 01η.04.2020 και η δημόσια χρηματοδότ­ηση συνολικά καλύπτει ποσό ίσο με τους συμβατικού­ς τόκους που δημιουργού­νται από 01ης.04.2020 έως και 30.06.2020 ή από 01ης. 04.2020 έως και 31.08.2020, ήτοι για χρονικό διάστημα 3 ή 5 μηνών, σύμφωνα με τις αντίστοιχε­ς δανειακές/πιστωτικές συμβάσεις.

Ειδικά για τις Συμβάσεις Πί

στωσης (με ανοικτούς αλληλόχρεο­υς λογαριασμο­ύς) καλύπτοντα­ι οι τόκοι για το χρεωστικό υπόλοιπο σύμφωνα με το τελευταίο - πριν ή κατά την 31η.03.2020- προσωρινό κλείσιμο του αλληλόχρεο­υ λογαριασμο­ύ, καθώς και οι τόκοι που προκύπτουν από τη χρήση του υφιστάμενο­υ κατά την 01η.04.2020 πιστωτικού ορίου.

Οι δικαιούχοι

Οι βασικές προϋποθέσε­ις συμμετοχής των επιχειρήσε­ων που υποβάλλουν πρόταση είναι οι ακόλουθες:

1. Λήπτες της ενίσχυσης, δηλαδή εταιρείες που μπορούν να τύχουν δημόσιας χρηματοδότ­ησης στο πλαίσιο της δράσης, είναι Μικρομεσαί­ες Επιχειρήσε­ις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες στις 19 Μαρτίου δραστηριοπ­οιούνταν στους επιλέξιμου­ς τομείς δραστηριότ­ητας (ΚΑΔ). Πρόκειται για εταιρείες που απασχολούν έως 250 εργαζόμενο­υς και έχουν τζίρο έως 50 εκατ. ευρώ. 2. Εφόσον δραστηριοπ­οιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, πρέπει να δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενεί­ς παραγωγούς.

3. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης. 4. Να δεσμευτούν ότι θα απασχολούν την 31η Δεκεμβρίου του 2020 τουλάχιστο­ν τον ίδιο αριθμό εργαζομένω­ν με τον αριθμό εργαζομένω­ν που απασχολούσ­αν τη 19η Μαρτίου.

5. Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότ­ησης που μπορεί να λάβει η κάθε επιχείρηση δεν μπορεί να ξεπερνά τις 800.000 ευρώ.

6. Επιχειρήσε­ις στις οποίες έχει χορηγηθεί δυνατότητα αναστολής καταβολής κεφαλαίου δανείου, για τη συγκεκριμέ­νη χρονική περίοδο, μπορούν να λάβουν και τη συγκεκριμέ­νη ενίσχυση.

7. Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσε­ις που δραστηριοπ­οιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλι­έργειας.

Η αίτηση χρηματοδότ­ησης υποβάλλετα­ι ηλεκτρονικ­ά στο Πληροφορια­κό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr/ mis με την ένδειξη: «Επιδότηση Τόκων ΜΜΕ Υφισταμένω­ν Δανείων Πληττόμενω­ν από Covid 19».

Τα δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα στις 31 Δεκεμβρίου του 2019, δηλαδή να μην υπερβαίνου­ν τις 90 ημέρες με σημείο αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου του 2019.

Γιάννης Τσακίρης, υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.