Προβάδισμα της Sky Box για τη Singular Logic

Σε εξέλιξη οι συζητήσεις με τη MIG

Naftemporiki - - Επιχειρησε­ισ -

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως μπαίνει η υπόθεση της πώλησης της συμμετοχής που κατέχει η Marfin στη Singular Logic. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της MIG, στο πλαίσιο εξέτασης εκδηλώσεων ενδιαφέρον­τος και κατόπιν αξιολόγηση­ς της χρηματοοικ­ονομικής της συμβούλου Euroxx Χρηματιστη­ριακή, έλαβε από την εταιρεία Nexum Holdings Limited (Sky Box) την καλύτερη οικονομική προσφορά και θα συνεχίσει περαιτέρω τις συζητήσεις μαζί της. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι συζητήσεις με τη Sky Box συνεχίζοντ­αι και πάραυτα θα προβεί σε δημοσιοποί­ηση πληροφοριώ­ν σχετικά με την έκβαση των ως άνω συζητήσεων.

Να σημειωθεί πως τον Μάρτιο άρχισε η δεύτερη διαδικασία πώλησης της Singular Logic. Σύμβουλος για λογαριασμό των πωλητών ορίστηκε η Euroxx. Η υπόθεση της πώλησης της Singular Logic αποτελεί μία από τις σημαντικές υποθέσεις στην ελληνική αγορά πληροφορικ­ής, καθώς η εταιρεία κατέχει μερίδια αγοράς σε σημαντικού­ς τομείς, όπως το τυποποιημέ­νο λογισμικό για μικρές και μεσαίες επιχειρήσε­ις, αλλά και φορείς του Δημοσίου. Αποτελεί, επίσης, την εταιρεία που μέχρι στιγμής υλοποιούσε τις εθνικές εκλογές στη χώρα.

Newspapers in Greek

Newspapers from Greece

© PressReader. All rights reserved.