Anæ­stes­isy­gep­lejer­ske sø­ges til Sund­hedscent­er­et i Maniit­soq

Ønskede kvalifikati­oner: Vi kan til­byde:

Fréttablaðið - Atvinna - - Forsíða -

En still­ing som anæ­stes­isy­gep­lejer­ske på Sund­hedscent­er­et i Maniit­soq er ledigt snarest ell­er ef­ter nær­m­ere aftale. Still­ingen kan også sø­ges som vik­ariat i mindst 3 må­neder. Du vil pri­mært være ansat i sengeafdel­ingen, hvor du i sam­ar­bejde med det øvrige pleje­per­sonale bli­ver ansvarlig for til­rettelægg­el­se og udførel­se af sy­gep­lej­en, samt den daglige arbejds­gang på sengeafdel­ingen. Du komm­er lig­eledes til at delta­ge i visiter­ing af patienter ved ambul­ante hen­vendelser i vag­ter­ne, og der­for er det godt med en bred bag­grund. - Autoris­er­et sy­gep­lejer­ske med specialudd­ann­els som anæ­stes­isy­gep­lejer­ske - Fleksi­bilitet - Selv­stændig­hed - Gode sam­ar­bejd­sevner - Grundig introdukti­on - Spænd­ende hver­dag med mange­artede

udfor­dr­in­ger. Nán­ari upp­lýs­ing­ar www.gjob.dk eða í síma 00299-231780 Ingi­björg

Newspapers in Icelandic

Newspapers from Iceland

© PressReader. All rights reserved.