Deshbandhu (Raipur) : 2020-08-26

6 : 6 : 6

6

Ä‹Ê‚Ë»§Ê߸«U 08 ⁄UÊÿ¬È⁄U, ’ÈäÊflÊ⁄U, w{ •ªSà wÆwÆ º‡Ê’ãoeÈ ÷≈UªÊ¥fl ‚Ë∞◊•Ù Ÿª⁄U ¬¥øÊÿà •äÿˇÊ, ©¬ÊäÿˇÊ ∞fl¥ ¬Ê·¸OEÙ¥ Σ‘§ ¬„‹ ‚ ◊¥«Ë Σ§Ù ’ŸÊÿÊ ªÿÊ •SÕÊ߸ ªÙΔÊŸ ߥÁÇ‹‡Ê ◊ËÁ«ÿ◊ SΣͧ‹ Σ§Ù ◊ÊÚ«‹ SΣͧ‹ Σ§Ë Ã⁄U„ ’ŸÊ∞ — ‡ÊÈÄ‹Ê ÇÿÊ⁄U„flË¥ ÃΣ§ yÆx ’ëøÙ¥ Ÿ ¬˝fl‡Ê Á‹ÿÊ „Ò¥ ÃÕÊ Á‡ÊˇÊΣ§Ê¥ Σ§Ë ÷Ã˸ ¬˝ÁR§ÿÊ ¡Ê⁄UË „Ò¥– ß‚Σ‘§ •‹ÊflÊ Á¡‹ Σ‘§ ÁflÁ÷ÛÊ SΣ§Í‹Ù¥ ‚ •Ê∞ ŸflÊøÊ⁄UË Á‡ÊˇÊΣ§Ù¥ Ÿ Á‡ÊˇÊÊ ‚Áøfl ‚ ◊È‹ÊΣ§ÊÃ Σ§⁄U ’ëøÙ¥ Σ‘§ •äÿʬŸ Σ‘§ Á‹∞ ’ŸÊ∞ ª∞ ⁄UøŸÊà◊Σ§ Ã⁄UËΣ§Ù¥ Σ‘§ ’Ê⁄U¥ ◊¥ ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË OEË– ß‚ ¬⁄U Á‡ÊˇÊÊ ‚Áøfl Ÿ ©ŸΣ‘§ mÊ⁄UÊ ¬…ΠÊ߸ Σ‘§ Á‹∞ ÁΣ§∞ ª∞ ⁄UøŸÊà◊Σ§ Σ§ÊÿÙ¥¸ Σ§Ë ‚⁄UÊ„ŸÊ Σ§⁄UÃ „È∞ Σ§„Ê ÁΣ§ •Êª ÷Ë ß‚Ë ¬˝Σ§Ê⁄U Σ‘§ Σ§Êÿ¸ ’ëøÙ¥ Σ‘§ ÷Áflcÿ Σ§Ù OEπÃ „È∞ Σ§⁄U¥– ß‚ •fl‚⁄U ¬⁄U Á¡‹Ê ¬¥øÊÿÃ Σ‘§ ◊ÈÅÿ Σ§Êÿ¬¸Ê‹Ÿ •ÁoeΣ§Ê⁄UË «ÊÚ ⁄UÁfl Á◊ûÊ‹, •¬⁄U Σ§‹ÄU≈U⁄U ¡ÙªãOE⁄U ŸÊÿΣ§, Á¡‹Ê Á‡ÊˇÊÊ •ÁoeΣ§Ê⁄UË «ÊÚ ⁄UÊÚ’≈U¸ Á◊¡,¥ ‚„ÊÿΣ§ ‚¥øÊ‹Σ§ Á„◊Ê¥‡ÊÈ ÷Ê⁄UÃËÿ, ∞◊¡ ‚ÃË‡Ê ŸÊÿ⁄U, ¬ÊøÊÿÊ˝¸ ‚ ÈüÊË • ◊ Ë M § » ‚ ‚ Á„ à Á‡ Ê ˇ ÊΣ § ª áÊ ©¬ÁSÕà Õ–U Á‡ÊˇÊÊ ‚Áøfl Ÿ ŸÿʬÊ⁄UÊ ß¥UÁÇ‹‡Ê ◊ËÁ«Uÿ◊ SΣͧ‹ Σ§Ê ÁΣ§ÿÊ •fl‹ÊΣ§Ÿ wz •ªSà (OE‡Ê’ãäÊÈ)– SΣ§Í‹ Á‡ÊˇÊÊ Áfl÷ʪ Σ‘§ ‚Áøfl «ÊÚ •Ê‹ÙΣ§ ‡ÊÈÄU‹Ê ⁄UÁflflÊ⁄U OE⁄U ⁄UÊÁòÊ Á¡‹Ê ◊ÈÅÿÊ‹ÿ ◊„Ê‚◊È¥OE ◊¥ ‚¥øÊÁ‹Ã ‡ÊÊ‚Σ§Ëÿ ©àΣ§ÎC ߥÁÇ‹‡Ê ◊ËÁ«ÿ◊ „Êÿ⁄U ‚Σ‘§á«⁄UË SΣ§Í‹ ŸÿʬÊ⁄UÊ Σ§Ê •fl‹ÙΣ§Ÿ ÁΣ§ÿÊ– ß‚ OEı⁄UÊŸ ©ã„Ù¥Ÿ Á‡ÊˇÊÊ •ÁoeΣ§ÊÁ⁄UÿÙ¥ fl Á‡ÊˇÊΣ§Ù ‚ ’ÊÃøËÃ Σ§⁄UÃ „È∞ Σ§„Ê ÁΣ§ ߥÁÇ‹‡Ê ◊ËÁ«ÿ◊ SΣ§Í‹ Σ§Ù ◊ÊÚ«‹ SΣ§Í‹ Σ§Ë Ã⁄U„ ’ŸÊ∞ Á¡‚‚ ’ëøÙ¥ Σ§Ù ‚fl¸ ‚ÈÁfloeÊ Á◊‹ ‚Σ‘§¥– Σ§‹ÄU≈U⁄U Σ§ÊÁÃ¸Σ‘§ÿÊ ªÙÿ‹ Ÿ ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ •¥ª˝¡Ë ◊Êäÿ◊ Σ‘§ ß‚ SΣ§Í‹Ù¥ ◊¥ fløȸ•‹ ÄU‹Ê‚ v| ¡È‹Ê߸ ‚ ‡ÊÈM§ „Ù ªß¸ „Ò¥– ß‚Σ‘§ flà ¸ ◊ ÊŸ ‚¥ øÊ‹ Ÿ Σ‘ § Á‹∞ Á‡ Ê ˇ ÊΣ § Ù¥ Σ § Ë ◊„UÊ‚◊È¥OE, ÁŸÿÈÁQ§ Σ‘§ ◊Êäÿ◊ ‚ ¬OEÙ¥ Σ§Ë ÷Ã˸ Σ§Ë ¡Ê∞– Á‡ÊˇÊÊ Áfl÷ʪ Σ‘§ •ÁoeΣ§ÊÁ⁄UÿÙ¥ Ÿ ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ ¿ûÊË‚ª…Π ’Ù«¸ mÊ⁄UÊ ‚¥øÊÁ‹Ã ߥÁÇ‹‡Ê ◊ËÁ«ÿ◊ SΣ§Í‹ ◊¥ Σ§ˇÊÊ ¬„‹Ë ‚ √ÿflSÕÊ „Ù ªß¸ „Ò– Á‡ÊˇÊÊ ‚Áøfl «ÊÚ •Ê‹ÙΣ§ ‡ÊÈÄU‹Ê Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ Á‡ÊˇÊΣ§ ߸◊ÊŸOEÊ⁄UË ¬Ífl¸Σ§ ÁfllÊÁÕ¸ÿÙ¥ Σ§Ù ¬…ΠÊ∞Ú– Á‡ÊˇÊΣ§Ù¥ Σ§Ë Σ§◊Ë „ÙŸ ¬⁄U ‡Ê· ¬OEÙ¥ Σ§Ë ÷Ã˸ Σ‘§ Á‹∞ ‚¥ÁflOEÊ wz • ª Sà (OE‡Ê’ãäÊÈ)– Ÿª⁄U ¬¥øÊÿà ÷≈UªÊ¥fl ◊¥ ÁΣ§‚ÊŸ •ı⁄U •Ê¬ ŸÊªÁ⁄UΣ§ ‹ÊflÊÁ⁄U‚ ◊flÁ‡ÊÿÙ¥ ‚ ¬⁄U‡ÊÊŸ Õ Á¡‚Σ‘§ Á‹∞ x ‹Êπ Σ§Ë ‹ÊªÃ ◊¥ •Ê߸ ≈UË •Ê߸ Σ‘§ ¬Ê‚ SÕÊ߸ Σ§Ê¥¡Ë „Ê©‚äªÙΔÊŸ Σ§Ê ÁŸ◊ʸáÊ ÷Ë ÁΣ§ÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– øÍ¥ÁΣ§ ’⁄U‚ÊÃ Σ‘§ ◊ı‚◊ ◊¥ ÁŸ◊ʸáÊ ◊¥ OE⁄UË Σ‘§ ø‹Ã •ı⁄U fl„Ê¥ ‚◊ÈÁøà √ÿflSÕÊ Ÿ „ÙŸ Σ‘§ • ÷Êfl ◊  ¥ ◊ ¥ « Ëä‚ Ù‚ Êÿ≈ UË Áfl÷Ê ª ‚  øøÊ ¸ • ı⁄ U ‚„ÿÙª ‚ ◊¥«Ë ¬˝Êª¥áÊ Σ§Ù •SÕÊ߸ ªÙΔÊŸoe˜ Σ§Ê¥¡Ë „Ê©‚ ’ŸÊÿÊ ªÿÊ „Ò– ¡„Ê¥ øÊ⁄U ¬ÊŸË Σ‘§ Á‹∞ y ‚È⁄UˇÊÊ Σ§◊˸ ÃÒŸÊà ÁΣ§∞ ª∞ „Ò¥ •ı⁄U ªÙ’⁄U ßΣ§_Ê ÿÊ Σ§‹ÄU‡ÊŸ Σ§⁄UŸ Σ‘§ Á‹∞ Sfl‚„ÊÿÃÊ ‚◊Í„Ù¥ Σ§Ê ªΔŸ ÷Ë ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „Ò– »‚‹ Σ‘§ Σ§≈UŸ ÃΣ§ ◊«¥Ë Σ§Ù •SÕÊ߸ ªÙΔÊŸäΣ§Ê¥¡Ë „Ê©‚ ’ŸÊÿÊ ªÿÊ „Ò ¡„Ê¥ ’⁄U‚Êà ◊¥ ◊flÁ‡ÊÿÙ¥ Σ§Ù ’øÊŸ Σ‘§ Á‹∞ w ’«Π ‡Ê« ’ŸÊ „È•Ê „Ò, ◊¥«Ë ¬˝Ê¥ªáÊ ◊¥ πÈ‹ ◊¥ ≈U„‹Ÿ Σ‘§ Á‹∞ ¬ÿʸ# ¡ª„ •ı⁄U „⁄U øÊ⁄U ÷Ë „Ò¥ ‚ÊÕ „Ë ‚Íπ øÊ⁄U Σ‘§ Á‹∞ ¬Ò⁄UÊfl ≈U «¥¬ ÁΣ§∞ ª∞ „Ò¥, fl„Ë¥ ¬ÊŸË ¬ËŸ Σ‘§ Á‹∞ •‹ª •‹ª ≈U¥Σ§Ë ’ŸÊ ÁOE∞ ª∞ „Ò¥– ◊flÁ‡ÊÿÙ¥ Σ§Ù ÁΣ§‚ÊŸÙ¥ Σ‘§ »‚‹ Σ§Ù ’øÊŸ •ı⁄U •Ê∞ ÁOEŸ ‚«ΠΣ§ OEÈÉʸ≈UŸÊ „ÙÃ ⁄U„Ã „Ò¥ Á¡‚‚ ◊fl‡ÊË Σ‘§ ‚ÊÕ flÊ„Ÿ ø‹ÊŸ flÊ‹ √ÿÁQ§ Σ§Ù πÃ⁄U Σ§Ê ‚Ê◊ŸÊ Σ§⁄UŸÊ ¬«ΠÃÊ „Ò– ß‚ ‚◊SÿÊ Σ§Ù OEπÃ „È∞ ◊ÈÅÿ Ÿª⁄U ¬ÊÁ‹Σ§Ê •ÁoeΣ§Ê⁄UË ¬˝OEˬ Á◊üÊÊ, •äÿˇÊ Ÿ◊¸OEÊ Σ§ıÁ‡ÊΣ§, ©¬ÊäÿˇÊ ¬˝fl‡Ê OEÈ’ ∞fl◊˜ ÷≈ U ª Ê¥ fl/’‹ ıOEÊ’Ê¡ Ê⁄, »‚‹ Σ§Ù ◊flÁ‡ÊÿÙ¥ ‚ ’øÊŸ Σ‘§ Á‹∞ ◊¥«Ë ¬˝Ê¥ªáÊ Σ§Ù •SÕÊ߸ Σ§Ê¥¡Ë „Ê©‚äªÙΔÊŸ ’ŸÊ ÁOE∞ „Ò¥ ¡„Ê¥ øÊ⁄U ¬ÊŸË ‚ ‹Σ§⁄U ‡Ê« Σ§Ë √ÿflSÕÊ „Ò ÃÕÊ ◊flÁ‡ÊÿÙ¥ Σ‘§ OEπ÷Ê‹ ∞fl◊˜ ‚È⁄UˇÊÊ Σ‘§ Á‹∞ y Σ§◊¸øÊ⁄UË ÁŸÿÈÁQ§ ÁΣ§∞ ª∞ „Ò¥– »‚‹ Σ‘§ Σ§≈UŸ ÃΣ§ •ı⁄U SÕÊ߸ Σ§Ê¥¡Ë „Ê©‚äªÙΔÊŸ Σ‘§ ÁŸ◊ʸáÊ „ÙŸ ÃΣ§ ◊¥«Ë Σ§Ù •SÕÊ߸ √ÿflSÕÊ Σ§Ë ªß¸ „Ò– OEÊ ¡ª„U Σ§ã≈¥UŸ◊¥≈U ¡ÊŸ ÉÊÊÁ·Ã •◊⁄UÊ ◊¥ ªáÊ‡ÊÙà‚fl ¬⁄U oeÍ◊ ◊ÉÊ ’‚¥Ã Σ§ÊÚ‹ÙŸË •ı⁄U ¬Áp◊ ÁOE‡ÊÊ ◊¥ OEÈ’ Σ§Ê ◊Σ§ÊŸ „Ò– ß‚Ë ¬Σ˝§Ê⁄U ¬⁄U‚Ê«Ë„ Ä‚Ë‹ fl Á¡‹Ê ◊„Ê‚◊È¥OE ◊¥ ©ûÊ⁄U ÁOE‡ÊÊ ◊¥ ÷ªflÊŸË Σ§Ê ◊Σ§ÊŸ, OEÁˇÊáÊ ◊¥ ’Ê‹Ê⁄UÊ◊ Σ§Ê ◊Σ§ÊŸ, ¬Ífl¸ ÁOE‡ÊÊ ◊¥ Ÿ⁄UÙûÊ◊ Σ§Ê ◊Σ§ÊŸ •ı⁄U ¬Áp◊ ÁOE‡ÊÊ ◊¥ ª˝Ê◊ ª‹Ë ◊ʪ¸ ∞fl¥ ‡ÊËÃ‹Ê ◊¥ÁOE⁄U „Ò– ߟ Σ§ã≈Uã≈U◊¥≈U ¡ÙŸ ◊¥ ¬˝ÊfloeÊŸ Σ‘§ •¥Ãª¸Ã „ÙªË Σ§Ê⁄UflÊ߸U–¸◊„UÊ‚◊OE–È¥ Ÿ¬Ê ©¬ÊäÿˇÊ Σ§ÎcáÊ Σ§È◊Ê⁄U øãOE˝ÊΣ§⁄U Ÿ Σ§ÙÁfl« v~ Σ§Ù⁄UÙŸÊ ◊„Ê◊Ê⁄UË Σ‘§ Σ§Ê⁄UáÊ flËÁ«ÿÙ Σ§Ê¥»˝‚ ‚ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ÷ͬ‡Ê ’ÉÊ‹ Σ§Ù ¡ã◊ÁOEŸ Σ§Ë ’oeÊ߸ OEË „Ò– wÆv} ◊¥ ⁄UÊíÿ Σ‘§ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË Σ§Ê ¬OE ‚¥÷Ê‹Ÿ flÊ‹ ’ÉÊ‹ ¡Ë ⁄UÁflflÊ⁄U Σ§Ù z~ fl·¸ Σ‘§ „Ù ª∞– üÊË øãOEÊΣ˝§⁄U Ÿ ¿ª Σ‘§ ◊ÈÅÿ◊òÊË¥ ÷ͬ‡Ê ’ÉÊ‹ Σ§Ù ©ŸΣ‘§ ¡ã◊ÁOEŸ ¬⁄U „ÊÁOE¸Σ§ ‡ÊÈ÷Σ§Ê◊ŸÊ∞¥ OEË– ß‚ •fl‚⁄U ¬⁄U Á¡‹Ê SΣ§Ê©« ªÊß«¸ ‚¥ÉÊ Σ‘§ ©¬ÊäÿˇÊ ¡ÿ ¬flÊ⁄U, ¬Ê·¸OE •◊Ÿ ø¥OE˝ÊΣ§⁄U •ÊÁOE ©¬ÁSÕà Õ– wz •ªSà (OE‡Ê’ãäÊÈ)– Á¡‹ ◊¥ Σ§ÙÁfl«.v~ flÊÿ⁄U‚ ‚¥R§◊áÊ Σ‘§ ⁄UÙΣ§ÕÊ◊ Σ‘§ Á‹∞ „⁄U SÃ⁄U ¬⁄U √ÿÊ¬Σ§ ¬˝ÿÊ‚ ÁΣ§∞ ¡Ê ⁄U„ „Ò¥– Σ§‹ÄU≈U⁄U ∞fl¥ Á¡‹Ê OEá«ÊÁoeΣ§Ê⁄UË Σ§ÊÁÃ¸Σ‘§ÿÊ ªÙÿ‹ Ÿ ◊„Ê‚◊È¥OE Σ‘§ flÊ«¸ R§◊Ê¥Σ§ wv Ÿª⁄U ¬ ÊÁ‹ Σ § Ê ¬ Á⁄ U · OE ˜ fl ª ˝ Ê ◊ ¬ ⁄ U‚ Ê « Ë„ Ä‚Ë‹ fl Á¡‹Ê ◊„Ê‚◊È¥OE Σ‘§ ‚¥ÁOEÇoe ◊⁄UË¡Ù¥ Σ§Ë ‚ê¬‹ ¡ÊÚø Á⁄U¬Ù≈U¸ ¬ÊÚÁ¡≈UËfl ¬Ê∞ ¡ÊŸ ∞fl¥ ¬Ê°ø ‚ •ÁoeΣ§ ‚ÁR§ÿ ¬˝Σ§⁄UáÊ Σ‘§ Σ§‹S≈U⁄U ¬Ê∞ ¡ÊŸ Σ‘§ Σ§Ê⁄UáÊ Σ§Ù⁄UÙŸÊ flÊÿ⁄U‚ Σ‘§ ‚¥R§◊áÊ Σ‘§ »Ò§‹Êfl Σ§Ù OEÎÁCªÃ ⁄UπÃ „È∞ ©Q§ OEٟ٥ ˇÊòÊÙ¥ Σ§Ù ŸËø flÁáʸà øÒ„gË Σ§Ù Σ§ã≈U¥Ÿ◊¥≈U ¡ÙŸ ÉÊÙÁ·Ã ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „Ò¥– ß‚Σ‘§ •‹ÊflÊ ©Q§ Σ§ã≈Uã≈U◊¥≈U ¡ÙŸ Σ‘§ •‹ÊflÊ Æx ÁΣ§‹Ù◊Ë≈U⁄U Σ§Ë ¬Á⁄UÁoe Σ§Ù ’»⁄U ¡ÙŸ ÉÊÙÁ·Ã ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „Ò¥– ◊„Ê‚◊È¥OE Σ‘§ flÊ«¸ R§◊Ê¥Σ§ wv Ÿª⁄U ¬ÊÁ‹Σ§Ê ¬ÊÁ⁄U·OE˜ ©ûÊ⁄U ÁOE‡ÊÊ ◊¥ «ÊÄU≈U⁄U oeË⁄UOE¥˝ ‡ÊÈÄU‹Ê Σ§Ê ◊Σ§ÊŸ, OEÁˇÊáÊ ◊¥ ◊„ÊflË⁄U ÷flŸ, ¬Ífl¸ ÁOE‡ÊÊ ◊¥ ◊„UÊ‚◊OE,È¥ -¬˝OEˬ Á◊üÊÊ ◊ÈÅÿ Ÿª⁄U ¬ÊÁ‹Σ§Ê •ÁoeΣ§Ê⁄UË ÷≈UªÊ¥fl ÁΣ§‚ÊŸ ÷ÊßÿÙ¥ •ı⁄U Ÿª⁄UflÊÁ‚ÿÙ¥ Σ§Ë ‚◊SÿÊ Σ§Ù OEπÃ „È∞ ‚Ë∞◊•Ù •ı⁄U ◊¥«Ëä‚Ù‚Êÿ≈UË Áfl÷ʪ Σ‘§ ‚„ÿÙª ‚ ÿ„ ¬„‹ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „Ò– -¬˝fl‡Ê OEÈ’ ©¬ÊäÿˇÊ Ÿª⁄U ¬¥øÊÿà ÷≈UªÊ¥fl ß‚ ‚◊SÿÊ Σ§Ù ‹Σ§⁄U Σ§ß¸ ’Ê⁄U ‚Ë∞◊•Ù •ı⁄U Ä‚Ë‹OEÊ⁄U Σ§Ù •ÊflOEŸ OE øÈΣ‘§ Õ, ‹ÁΣ§Ÿ SÕÊ߸ ÿÊ •SÕÊ߸ Σ§Ê¥¡Ë „Ê©‚ ªÙΔÊŸ Σ§Ë √ÿflSÕÊ Ÿ„Ë¥ „Ù ¬ÊÿÊ ÕÊ, ‹ÁΣ§Ÿ •’ ‚’Σ‘§ ‚„ÿÙª ‚ SÕÊ߸ Σ§Ê¥¡Ë „Ê©‚äªÙΔÊŸ ’ŸÃ ÃΣ§ ◊¥«Ë Σ§Ù •SÕÊ߸ ªÙΔÊŸ ’ŸÊΣ§⁄U ÁΣ§‚ÊŸÙ¥ Σ§Ë Áø¥ÃÊ OEÍ⁄U ÁΣ§∞ ß‚Σ‘§ Á‹∞ ‚÷Ë Σ§Ê oeãÿflÊOE ôÊÊÁ¬Ã Σ§⁄UÃÊ „Í¥– ¬Ê·¸OEÙ¥ Σ‘§ ¬„‹ ‚ •ı⁄U ◊¥«Ëä‚Ù‚Êÿ≈UË Σ‘§ ‚„ÿÙª ‚ ÿ„ Σ§Êÿ¸ ‚¥÷fl „Ù ‚Σ§Ê „Ò– -¬ÈL§·ÙûÊ◊ ¬≈U‹ wz • ª Sà ( OE  ‡ Ê’ãäÊÈ)– Σ § Ù⁄ UÙŸÊ ◊ „ Ê ◊ Ê⁄ UË Σ‘ § Σ § Ê⁄ UáÊ íÿÊOEÊÃ⁄U øıΣ§ ◊¥ ß‚ fl·¸ ªáÊ‡Ê ©à‚fl ¬⁄U ◊ÍÁø SÕÊÁ¬Ã ŸÊ Σ§⁄U ÉÊ⁄UÙ¥ ◊¥ ’ÒΔÊÿÊ ªÿÊ „Ò– ’‚ S≈UÒ¥«, ªÈ«ΠË øıΣ§, ‚Ê„È ¬Ê⁄UÊ ◊¥ ÷ªflÊŸ ªáÊ‡Ê Σ§Ë ¬˝ÁÃ◊Ê SÕÊÁ¬Ã Σ§Ë ªß¸ „Ò– • ◊  ⁄ UÊ/’‹ ıOEÊ’Ê¡ Ê⁄, é‹Í≈UÍÕ S¬ËΣ§⁄U ‚ ’ìÊÊ¥ Σ§Ë ¬…ΠUÊßU¸ „⁄U π‚⁄UÊ Ÿ¥’⁄U ◊¥ ‹Ë ªß¸ »§‚‹ Σ§Ë „ÙªË »§Ù≈UÙª˝Ê»§Ë ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ π⁄UË»§ Áfl¬áÊŸ ‚òÊ wÆwÆ-wv Σ‘§ Á‹∞ ÃË‚⁄UÊ ’«ΠÊ »Ò§‚‹Ê ◊Ù’Êß‹, „UÊ«fl¸ÿ⁄U, ‚Êç≈Uflÿ⁄U, Σ§êåÿÈ≈U⁄U „UÊ«Ufl¸ÿ⁄U, Ÿ≈UflÁΣZ§ª, ß‹Ä≈UÊÁŸÄ‚˛ (≈ËflË/‚Ë.«UË.), ß‹Ä≈˛UËΣ§À‚, Á»˝§¡ ∞‚Ë. ¬ÍáÊ׸ ªÊ⁄‘¥U≈U«U-¬ÁÄ≈˝UΣ§‹ Á‡ÊˇÊÊ, ÁŸÁ‡øà »§Ë‚ ◊¥ •‚ËÁ◊à ‚◊ÿ (‚¢ÃÈÁc≈U ÃΣ§), ¬ÁÄ≈˝UΣ§‹ ‡ÊÒˇÊÁáÊΣ§ ÿÙÇÿÃÊ Σ§Ê ’¢oeŸ Ÿ„UË¥, ¬˝ÁÄ≈UΣ§‹ „UÃÈ ‚Ê◊ªË˝ ‚¢SÕÊ mÊ⁄UÊ, ¿UÊòÊÊflÊ‚ ©U¬‹éoe/ÃË‚ fl·¸ ¬È⁄UÊŸË ‚¢SÕÊ ß¢ºÈ ≈UÁÄŸΣ§‹ ߢS≈UË≈UÿÍ≈˜U, ≈UË. ◊ÊΣ§¸≈U, ¬Êfl⁄U „UÊ©U‚ Á÷‹Êß,¸ »§ÙŸ Σ§⁄U-~}‘¥w|v-~yw|~, }||Æw-ww{zy ◊Ù„Ã⁄UÊ •ı⁄U ¬‹Ê⁄UË Ã„‚Ë‹ Σ‘§ ªÊ˝◊ ¿⁄UΣ§Ê¬È⁄U Σ§Ê OEı⁄UÊ Σ§⁄UŸ ¬„È¥ø ª∞– Áª⁄UOEÊfl⁄UË Σ‘§ Σ§Ê◊ ◊¥ ‹ªË ≈UË◊ Σ‘§ OESÃÊfl¡ Σ§Ê •fl‹ÙΣ§Ÿ Σ§⁄UŸ Σ‘§ ’ÊOE ‚¥’¥Áoeà ⁄UΣ§’ Σ§Ê Á◊‹ÊŸ Σ§⁄UŸ πÃÙ¥ ÃΣ§ ÷Ë ¬„È¥ø ª∞– ⁄Uπ⁄UπÊfl ◊¥ Σ§È¿ ª‹ÁÃÿÊ¥ Á◊‹Ÿ ¬⁄U ◊ıΣ‘§ ¬⁄U „Ë ‚ÈoeÊ⁄U Σ§⁄UŸ Σ‘§ ÁŸOE¸‡Ê ÁOE∞– OE⁄U ‡ÊÊ◊ Σ§Ê◊Σ§Ê¡ Σ‘§ ’ÊOE Á¡‹Ê ◊ÈÅÿÊ‹ÿ ÃΣ§ ¬„È¥øË Á⁄U¬Ù≈U¸ ◊¥ ∞Σ§ ‚ÈπOE ¬Á⁄UáÊÊ◊ OEπΣ§⁄U „Ò⁄Uà ◊¥ ¬«Π ª∞ ÁΣ§ Á¡Ÿ ªÊ¥fl ◊¥ Σ§Ê◊ ø‹ ⁄U„Ê „Ò fl„Ê¥ ’ÙÿÊ ªÿÊ ⁄UΣ§’Ê ◊¥ Á¬¿‹ ‚Ê‹ Σ§Ë •¬ˇÊÊ Σ§È¿ Σ§◊Ë •ÊŸ ‹ªË „Ò– v •ªSà ‚ wÆ Á‚Ã¥’⁄U ÃΣ§ ø‹Ÿ flÊ‹ Áª⁄UOEÊfl⁄UË Σ‘§ Σ§Ê◊ ◊¥ ß‚ Σ§OE⁄U Σ § « ΠÊß ¸ „ Ò ÁΣ § ß‚ ◊  ¥ ¬ ¥ øÊÿÃÙ¥ Σ § Ë ÷ʪËOEÊ⁄UË ÷Ë Ãÿ Σ§⁄U OEË ªß¸ „Ò– Σ§‹ÄU≈U⁄U Ÿ ¬¥øÊÿÃÙ¥ •ı⁄U ªÊ¥fl Σ‘§ ’«Π ÁΣ§‚ÊŸÙ¥ Σ § Ù ÷ Ë Á„OEÊÿà OEË „Ò ÁΣ§ Áª⁄UOEÊfl⁄UË Σ‘§ Σ§Ê◊ ◊¥ ‹ª ◊ÒOEÊŸË •◊‹ Σ§Ù ¬Í⁄UÊ ‚„ÿÙª Σ§⁄U¥ ÃÊÁΣ§ „⁄U Σ§Ê◊ ¬Í⁄UË ¬Ê⁄UOEÁ‡Ê¸ÃÊ Σ‘§ ‚ÊÕ ÁΣ§ÿÊ ¡Ê ‚Σ‘§– ÁΣ§‚ÊŸÙ¥ •ı⁄U ¬¥øÊÿÃÙ¥ Σ§Ù πÃÙ¥ ◊¥ » § ‚ ‹ Σ‘ § •‹ ÊflÊ ÁΣ § ‚ Ë • ãÿ ‚¥⁄UøŸÊ Σ§Ë ‚„Ë ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË OEŸ Σ§Ù Σ§„Ê ªÿÊ „Ò ÃÊÁΣ§ ’Ù∞ ª∞ ⁄UΣ§’ Σ§Ë ‚„Ë •ı⁄U flÊSÃÁflΣ§ ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË Á◊‹ ‚Σ‘§– ⁄UΣ§’Ê ’…ΠÊ Σ§⁄U Á◊‹Ÿ flÊ‹Ê ‹Ê÷ „ÊÁ‚‹ Σ§⁄UŸ Σ§Ë ÃÒÿÊ⁄UË Σ§⁄U ⁄U„ Õ– ÿÊŸË π⁄UË»§ Áfl¬áÊŸ ‚òÊ wÆwvww Σ§Ë ÃÒÿÊÁ⁄UÿÙ¥ Σ§Ë ¬„‹Ë ‚Ë…ΠË ßÃŸË ◊¡’ÍÃ Σ§Ë ¡Ê ⁄U„Ë „Ò Á¡‚ ¬⁄U ‚¥÷‹Σ§⁄U Σ§OE◊ Ÿ„Ë¥ ⁄UπÊ ªÿÊ ÃÙ ß‚ ¬ „ ‹ Ë ‚Ë…ΠË Σ§Ù ’ŸÊŸ flÊ‹  ‚  ‹  Σ § ⁄ U Σ§OE◊ ⁄UπŸ flÊ‹ Σ§Ù ÷Ê⁄UË ◊È‚Ë’Ã ◊¥ «Ê‹ ‚Σ§ÃË „Ò– wz • ª Sà (OE‡Ê’ãäÊÈ)– •’ ’ÙÿÊ ªÿÊ π‚⁄UÊ Ÿ¥’⁄U Σ‘§ πÃ ◊¥ »§‚‹ Σ§Ë ÷Ë ÃSflË⁄U ‹ŸË „٪˖ Σ§‹ÄU≈U⁄U Σ‘§ ß‚ Σ§«Π •ÊOE‡Ê Σ‘§ ’ÊOE Áª⁄UOEÊfl⁄UË Σ‘§ Σ§Ê◊ ◊¥ ‹ª ◊ÒOEÊŸË •◊‹ Σ‘§ ¿P§ ¿Í≈UŸ ‹ª „Ò¥ ÃÙ ©Ÿ ÁΣ§‚ÊŸÙ¥ Σ§Ë ÷Ë ŸË¥OE ©«ΠÊ OEË „Ò ¡Ù ÿŸ- Σ‘§Ÿ ¬˝Σ§Ê⁄UáÊ ’øÊfl Σ§Ê ◊ıΣ§Ê ÁŸΣ§Ê‹ Σ§⁄U ‹Ê÷ ©ΔÊ ‹Ã Õ– ÃÊ¡Ê »Ò§‚‹Ê ∞‚ „⁄U Σ§Ê◊ ¬⁄U ÷Ê⁄UË ¬«ΠŸ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò ¡Ù ªÒ⁄U ¡M§⁄UË ÿÊ •flÒoeÊÁŸΣ§ Σ§Ê◊ Σ‘§ ⁄UÊSÃ πÙ‹ÃÊ ⁄U„Ê „Ò– ¬„‹ πÃ Σ§Ê ◊«Π ’ÙÿÊ ªÿÊ ⁄UΣ§’Ê ‚ •‹ª „È•Ê– Á»§⁄U Σ§ëøÊ ¬ P § Ê ‡ Ê  « • ı⁄ U ¬ ¥ ¬ „ Ê © ‚ ’ Ê„⁄ U ÁΣ§ÿÊ– •’ ¡Ù ÃË‚⁄UÊ »Ò§‚‹Ê „⁄U π‚⁄UÊ Ÿ¥’⁄U Σ§Ë »§‚‹ Σ§Ë »§Ù≈UÙ ‹Ÿ Σ§Ê Á‹ÿÊ ªÿÊ „Ò ©‚Ÿ Áª⁄UOEÊfl⁄UË Σ‘§ Σ§Ê◊ ◊¥ ‹ª »§ËÀ« S≈UÊ»§ Σ‘§ „Ù‡Ê ©«ΠÊ ÁOE∞ „Ò¥ ÃÙ ¬„È¥ø •ı⁄U ⁄U‚Íπ flÊ‹ ÁΣ§‚ÊŸÙ¥ Σ‘§ ¬‚ËŸ ¿È«ΠÊ ÁOE∞ „Ò¥ ¡Ù „◊‡ÊÊ Σ§Ë Ã⁄U„ ß‚ ’Ê⁄U ÷Ë ¬¥øÊÿÃÙ¥ Σ§Ù ÷Ë Á„OEÊÿ× ÷Ê≈ UÊ ¬ Ê⁄ UÊ, Áª⁄UOEÊfl⁄UË ≈UË◊ Σ‘§ ¿Í≈U ¬‚ËŸ, »§¡Ë¸flÊ«ΠÊ Σ§⁄UŸ flÊ‹Ù¥ Σ‘§ ©«Π „Ù‡Ê ’«ΠÊ ‹ÁΣ§Ÿ Σ§«ΠÊ »Ò§‚‹Ê— ÁΣ§ÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „ÒU– ¡„Ê° Σ§ß¸ ’ëøÙ¥ Σ‘ § ¬ Ê‚ S ◊ Ê≈ U ¸ » ÙŸ Ÿ ÁΣ § ¬ Ò « ◊Ù’Êß‹ „Ò ©Ÿ ’ëøÙ¥ Σ§Ù Á‡ÊˇÊΣ§ ’‹⁄UÊ◊ ŸÃÊ◊ mÊ⁄UÊ Sflÿ¥ Σ‘§ πø¸ ‚ •ÊÚÁ«ÿÙ Á«flÊß‚ é‹Í≈UÍÕ S¬ËΣ§⁄U ‹Σ§⁄U SΣ§Í‹ Σ‘§ ’ëøÙ Σ§Ù ¬Ê·¸OE oe◊¥¸OE˝ ÿÊOEfl fl ‚¥Σ§È‹ ‚◊ãflÿΣ§ •Ê‡ÊË· ‚Ê„Í Σ‘§ „ÊÕÙ¥ é‹Í≈UÍÕ S¬ËΣ§⁄U ¬˝OEÊŸ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „Ò •ı⁄U ’ëøÙ¥ Σ§Ù ©ŸΣ‘§ ÉÊ⁄U ◊¥ „Ë ¬…ΠÊÿÊ ¡Ê ⁄U„UÊ „ÒU– wz • ª Sà (OE‡Ê’ãäÊÈ)– Σ§Ù⁄UÙŸÊ ‚¥R§◊áÊ Σ‘§ ø‹Ã SΣ§Í‹Ù¥ ◊¥ ÁŸÿÁ◊Ã Σ§ˇÊÊ•Ù¥ Σ§Ê ‚¥øÊ‹Ÿ Ÿ„Ë¥ „Ù ¬Ê ⁄U„Ê „Ò¥– ß‚ ÁflE√ ÿÊ ¬ Ë ‚¥ Σ § ≈ U Σ § Ë ÉÊ « ΠË ◊  ¥ ÁfllÊÁÕ¸ÿÙ¥ Σ§Ù •äÿÿŸ ‚ ¡Ù«Π ⁄UπŸ Σ‘§ ©g‡ÿ ‚ ⁄UÊíÿ ‚⁄UΣ§Ê⁄U Ÿ ¬…Π߸ ÃÈ¥„⁄U OEÈ•Ê⁄U ÿÙ¡ŸÊ ‹ÊªÍ Σ§Ë „Ò– Á¡‚Σ‘§ •¥Ãª¸Ã fl’¬Ù≈U¸‹ ◊¥ ¬ ÊΔ ˜ ÿR § ◊ ‚  ‚¥’¥ Áoeà ÁflÁ÷ÛÊ • ÊÁ « ÿÙ- ÁflÁ « ÿÙ fl ¬ ÊΔ ˜ ÿR § ◊ fl’¬Ê≈U¸‹ ◊¥ •¬‹Ù« ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „Ò– ß‚ ¬Ù≈U¸‹ ◊¥ ¬¥¡ËΣ§Îà „ÙΣ§⁄U ÁfllÊÕ˸ ‹Ê÷ ‹ ⁄U„¥ „Ò¥– ÁŸÁpà „Ë ‡ÊÊ‚Ÿ Σ§Ë ÿ„ ÿÙ¡ŸÊ ÁfllÊÁÕ¸ÿÙ¥ Σ‘§ Á‹ÿ •àÿ¥Ã ‹Ê÷Σ§Ê⁄UË ‚ÊÁ’à „Ù ⁄U„Ë „Ò– ß‚ ÿÙ¡ŸÊ Σ‘§ Σ§Ê⁄UáÊ ÁfllÊÕË ¸ • ÊÚŸ‹ Êß ¸ Ÿ ÄU‹ Ê‚ ◊  ¥ ¡È«ΠΣ§⁄U Áfl·ÿflSÃÈ Σ§Ù •Ê‚ÊŸË ‚ ‚◊¤Ê ¬Ê ⁄U„ „Ò– ß‚ ÿÙ¡ŸÊ Σ§Ù ∞Σ§ Σ§OE◊ •ı⁄U •Êª ’…ΠÊÃ „Èÿ SΣ§Í‹ Á‡ÊˇÊÊ Áfl÷ʪ Ÿ •ÊÚ»‹Ê߸Ÿ Σ§ˇÊÊ ¬…Π߸ ÃÈ¥„⁄U ¬Ê⁄UÊ ‹Ê©«S¬ËΣ§⁄U, Á ◊ S « Σ § ÊÚ‹, ’ ÈÀ≈ UÍ Σ‘ § ’ Ù‹ Σ‘ § ◊ Êäÿ ◊ ‚  ¡ Ÿ‚„ ÿÙ ª mÊ⁄ UÊ • ÁoeΣ § ÊÁoeΣ § ÁfllÊÁÕ ¸ ÿÙ¥ Σ § Ù •äÿÿŸ ‚ ¡È«ΠŸ Σ‘§ •fl‚⁄U ¬˝OEÊŸ ÁΣ§ÿÊ „Ò– ß‚Ë ¬Á⁄U¬ˇÿ ◊¥ ‡ÊÊ‚Σ§Ëÿ ’Ê‹Σ§ ¬˝ÊÕÁ◊Σ§ ‡ÊÊ‹Ê ÃÈ◊ªÊ¥fl ‚¥Σ§È‹ Σ‘§¥OE˝ ÃÈ◊ªÊ¥fl ◊¥ ¬…Π߸ ÃÈ¥„⁄U OEÈ•Ê⁄U Σ‘§ •¥Ãª¸Ã ∞Σ§ •‹ª ¬„‹ ◊ „ U Ê ‚ ◊ È ¥ OE , ¬„‹ πÃ Σ‘§ ◊«Π Σ§Ù Σ§È‹ ⁄UΣ§’Ê ‚ •‹ª ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– Σ§Ù߸ πÊ‚ •‚⁄U Ÿ„Ë¥ ÁOEπÊ ‹ÁΣ§Ÿ OEÍ‚⁄U »§Ò‚‹ Ÿ Áø¥ÃÊ ◊¥ «Ê‹ ÁOEÿÊ– ÿ„ Σ§ëøʬP§Ê ‡Ê« •ı⁄U ¬¥¬ „Ê©‚ Σ§Ù ’ÙÿÊ ªÿÊ ⁄UΣ§’Ê ‚ ’Ê„⁄U Σ§⁄UŸ Σ§Ê ÕÊ– ß‚‚ ’øÊfl Σ‘§ ©¬Êÿ •÷Ë πÙ¡ „Ë ¡Ê ⁄U„ Õ ÁΣ§ ÃË‚⁄U »Ò§‚‹ Ÿ ‚Ê⁄UË ©ê◊ËOE •ı⁄U Σ§ÙÁ‡Ê‡Ê ¬⁄U ¬„⁄UÊ ‹ ª Ê ÁOEÿÊ– ÿ„ » Ò § ‚ ‹ Ê • ÊOE  ‡ Ê, ÁŸOE¸‡Ê „Ë Ÿ„Ë¥ ÷ıÁÃΣ§ ‚àÿʬŸ Σ‘§ M§¬ ◊¥ •ÊÿÊ ÁΣ§ ’ÙÿÊ ªÿÊ „⁄U π‚⁄UÊ Ÿ¥’⁄U Σ‘§ πÃ Σ§Ë »§Ù≈UÙ ÷Ë ‹ŸË „Ò– ÿÊŸ »§¡Ë¸flÊ«ΠÊ ‚÷Ë Σ‘§ ‚÷Ë ⁄UÊSÃ ’¥OE Σ§⁄U ÁOE∞ ª∞ „Ò¥– ’Ù߸ ªß¸ »§‚‹ Σ§Ë ‚„Ë •ı⁄U ‚≈UËΣ§ ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË Σ§Ë ¬◊˝ÊÁáÊΣ§ÃÊ Σ‘§ Á‹∞ »§‚‹ Σ‘§ „⁄U ⁄UΣ§’ Σ§Ë ÃSflË⁄U •ÁŸflÊÿ¸ „٪˖ ß‚◊¥ ¡⁄UÊ ÷Ë ‹Ê¬⁄UflÊ„Ë Σ§Ë ÃÙ ÁflÁoe ‚ê◊Ã Σ§Ê⁄U¸flÊ߸ Σ§Ë ¡Ê∞ªË– - ‚ÈŸË‹ Σ§È◊Ê⁄U ¡ÒŸ Σ§‹ÄU≈U⁄U, ’‹ÊÒOEÊ’Ê¡Ê⁄U •ÊOE‡Ê ¡Ê⁄UË Σ§⁄UŸ Σ‘§ ÃàΣ§Ê‹ ’ÊOE Σ§‹ÄU≈U⁄U •ÊΣ§ÁS◊Σ§ ¡Ê¥ø Σ‘§ Á‹∞ ’‹ıOEÊ ’Ê¡Ê⁄U Ä‚Ë‹ Σ‘§ ªÊ˝◊ ‚Σ§⁄UË, øÊ¥¬Ê, Á◊‹Ÿ ‹ª ¬Á⁄UáÊÊ◊— ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ ◊ Ê  ’ Êß ¸ ‹ / ß‹  Ä≈ ˛ ÊÁŸÄ‚ ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ- ãÿÊÿÊ‹ÿ •ŸÈÁfl÷ʪËÿ •ÁoeΣ§Ê⁄UË, oe◊oeÊ, Á¡‹Ê-ºÈª¸ (¿U.ª.) ©Uº˜oeÙ·áÊ •‹ª •‹ª ¬˝Σ§Ê⁄U Σ§ ◊Ê’Ê߸‹ Σ „UÊ«¸Uflÿ⁄U / ‚Êå≈flÿ⁄U Σ§Ê ‚¢¬Íáʸ ¬˝ÁÄ≈UΣ§‹ •ÊoeÊÁ⁄Uà ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ ß‹Ä≈˛UÊÁŸÄ‚ ◊¥ ‚Ë«UË/«UËflË«UË, å‹ÿ⁄U, „UÊ◊ÁÕÿ≈U⁄U, ≈U¬, «UΣ§, ⁄  UÁ « UÿÊ  ¥ , ∞ꬋ˻§Êÿ⁄U ߟfl≈¸U⁄U, «UË≈UË∞ø Á‚S≈U◊, ߢ¡Ä‡ÊŸ øÈÀ„UÊ, ≈UËflË , ∞‹‚Ë«UË, ∞‹ß¸«UË, ‚Ë•Ê⁄U≈UË Σ§Ê ¬Íáʸ× ¬˝ÁÄ≈UΣ§‹ •ÊoeÊÁ⁄Uà ª Ê⁄¢ U≈  U « U ¬ ˝ Á‡ Ê ˇ ÊáÊ ‡ ÊÒ ˇ ÊÁáÊΣ § ÿÊÇÿÃÊ Σ§Ê ’¢oeŸ Ÿ„UË¥ •ÁÃÁ⁄UQ§ ‚◊ÿ „UÃÈ ÁŸ— ‡ÊÈÀΣ§ ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ ‚÷Ë ‚Ê◊ª˝Ë ∞fl¢ ◊Ë≈U⁄U ‚¢SÕÊ mÊ⁄UÊ ¿UÊòÊÊflÊ‚ Σ§Ë ‚ÈÁfloeÊ, xv fl·Ê¸ ¬È⁄UÊŸË ‚¢SÕÊ ß¢OEÈ ≈UÄŸËΣ§‹ ߢ S≈ UË≈ ˜ UÿÍ≈ U ≈ UË ◊ ÊΣ  ¸ § ≈ U ¬ Êfl⁄ U „UÊ©U‚ Á÷‹Ê߸ »§ÊŸ /¢ ◊Ê. Ÿ¢. ~}w|v-~yw|~, }||Æwww{ ⁄UÊ.¬˝.Σ˝§. •-w/wÆv~-wÆ ∞ú˜ mÊ⁄UÊ •Ê◊ ¡ŸÃÊ Σ§Ù ‚ÍÁøà ÁΣ§ÿÊ ¡ÊÃÊ ÁΣ§ •ÊflÁºΣ§Ê üÊË◊ÃË ¬˝÷Ê ‚Ê„ÍU Á¬Ã/¬Áà üÊË „U⁄UË‡Ê Σȧ◊Ê⁄U ‚Ê„ÍU, ÁŸflÊ‚Ë ‚«ΠUΣ§ Ÿ¢.Æy Ÿ„UL§ Ÿª⁄U Á÷‹Ê߸ Á¡‹ÊºÈª¸ Σ§ mÊ⁄UÊ ª˝Ê◊/‡Ê„U⁄U ¡¢¡ªË⁄UË ¬.„U.Ÿ. yÆ ◊¥ ÁSÕà ÷ÍÁ◊ SflÊ◊Ë „UΣ§ Σ§Ë ÷ÍÁ◊ π‚⁄UÊ. Ÿ¢. ÆÆv/vvw ⁄UΣ§’Ê Æ.Æwx „U. ÷ÍÁ ◊ Σ § Ê • ÊflÊ‚ Ëÿ ¬ ˝ ÿÙ¡ Ÿ „  UÃÈ ¬ÈŸ—ÁŸÉÊʸ⁄UáÊ Σ§ Á‹ÿ •ÊflºŸ ¬òÊ ¿U.ª.÷Í.- ⁄UÊ. ‚Á„Uà v~z~ Σ§Ë oeÊ⁄UÊ v|w Σ§ ÄUà ¬˝SÃÈà ÁΣ§ÿÊ „ÒU, Á¡‚Σ§ ‚¢’¢oe ◊¥ ¬˝Σ§⁄UáÊ ÁfløÊ⁄UÊoeËŸ „ÒU– •Ã∞fl ß‚ ‚¢’¢oe ◊¥ •ÊflÁºÃ ÷ÍÁ◊ Σ§ ‚¢’¢oe ◊¥ Á¡‚ ÁΣ§‚Ë √ÿÁÄà •ÕflÊ ‚¢SÕÊ Σ§Ù ÁΣ§‚Ë ¬˝Σ§Ê⁄U Σ§Ê ºÊflÊ •Ê¬Áàà „UÙ ÃÙ ¬˝Σ§⁄UáÊ ◊¥ ÁŸÿà vz Áºfl‚ Σ§ ÷ËÃ⁄U ÃΣ§ Sflÿ¢ •ÕflÊ •ÁoeΣΧà •ÁoeflÄÃÊ Σ§ ◊Êäÿ◊ ‚ ãÿÊÿÊ‹ÿ ◊¥ ©U¬ÁSÕà „UÙΣ§⁄U •Ê¬Áàà ¬˝SÃÈÃ Σ§⁄U ‚Σ§Ã „UÒ– ÁŸÿà ÁÃÁÕ Σ§ ’ʺ ¬˝Êåà ºÊflÊ •¬Áàà ¬⁄U Σ§Ù߸ ÁfløÊ⁄U Ÿ„UË ÁΣ§ÿÊ ¡ÊflªÊ– ÿ„ U © U º ˜ ÉÊÙ · áÊÊ • Ê¡ Á º ŸÊ¢ Σ § - Æ{/Æw/wÆwÆ Σ§Ù ◊⁄‘U „USÃÊˇÊ⁄U ÃÕÊ ãÿÊÿÊ‹ÿ Σ§Ë ◊Ⱥ˝Ê Σ§ ‚ÊÕ ¡Ê⁄UË ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– •ŸÈÁfl÷ʪËÿ •ÁoeΣ§Ê⁄UË (⁄UÊ.) oe◊oeÊ Á¡‹Ê-ºÈª¸ ÁºŸÊ¢Σ§ Æ{/ Æw /wÆwÆ BHIALAI OEª˝Ê‚- PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.