Deshbandhu (Raipur) : 2020-08-26

9 : 9 : 9

9

CMYK vw ⁄UÊÿ¬È⁄U, ’ÈäÊflÊ⁄U, w{ •ªSà wÆwÆ ◊Ÿ⁄UªÊ ◊¡OEÍ⁄UË ÷ȪÃÊŸ Σ§ Á‹∞ ¿ûÊË‚ª…Π Σ§Ê yz.}Æ Σ§⁄UÙ«Π ⁄UÙ¡ÊŸÊ ¬ÿʸ# Á’¡‹Ë Á◊‹Ÿ ‚ πȇʄʋ ÁΣ§‚ÊŸ ¬„‹ Á‚¥øÊ߸ Σ§Ê ‚ÊoeŸ Ÿ„Ë¥ „ÙŸ Σ‘§ Σ§Ê⁄UáÊ »§‚‹ ‚Íπ ¡ÊŸ Σ§Ë Áø¥ÃÊ ‚ÃÊÃË ÕË– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ Á‚¥øÊ߸ ¬¥¬ Σ§Ê SÕÊÿË Σ§ŸÄU‡ÊŸ Á◊‹ ¡ÊŸ ‚ ◊Ò¥ »§‚‹ ©à¬ÊOEŸ ’„Ã⁄U Ã⁄UËΣ‘§ ‚ Σ§⁄U ‚Σ§Í¥ªÊ– ⁄UÊíÿ ‚⁄UΣ§Ê⁄U ∞fl¥ Á’¡‹Ë Áfl÷ʪ Ÿ ¬Á⁄UflÊ⁄U Σ§Ë Áø¥ÃÊ „⁄U ‹Ë– •’ ¬Á⁄UflÊ⁄U ÷Ë πÈ‡Ê „Ò •ı⁄U ◊Ò¥ ÷Ë πÈ‡Ê „Í¥– ÁΣ§‚ÊŸÙ¥ Ÿ ¬˝OE‡Ê Σ‘§ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË Σ‘§ ¬˝Áà •Ê÷Ê⁄U ¡ÃÊÿÊ– ¿ûÊË‚ª…Π S≈U≈U ¬ÊÚfl⁄U Á«S≈˛Ëéÿ͇ʟ Σ§¥¬ŸË Á‹Á◊≈U«, OEȪ¸ ˇÊòÊ Σ‘§ Σ§Êÿ¸¬Ê‹Σ§ ÁŸOE‡ÊΣ§ ‚¥¡ÿ ¬≈U‹ Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ˇÊòÊ ◊¥ ¬¥¬ Σ§ŸÄU‡ÊŸ ¬˝OEÊÿ Σ§Ê Σ§Êÿ¸ Ã¡Ë ‚ ÁΣ§ÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò, Á¡‚‚ ÁΣ§ ÁΣ§‚ÊŸÙ¥ Σ§Ù Σ§ÎÁ· Σ§Êÿ¸ „ÃÈ ¬ÿʸ# ¬ÊŸË Á◊‹ ‚Σ‘§ •ı⁄U »§‚‹ ©à¬ÊOEŸ ’„Ã⁄U „Ù ‚Σ‘§– ©ã„Ù¥Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ⁄UÊíÿ ‡ÊÊ‚Ÿ Σ§Ë ◊¥‡ÊÊ Σ‘§ •ŸÈL§¬ Ÿÿ Σ§ÎÁ· ¬¥¬Ù¥ Σ§Ê ™§¡Ë¸Σ§⁄UáÊ ¡ÀOE ‚ ¡ÀOE Σ§⁄UŸ •ı⁄U ™§¡ËΣ¸§Îà ¬¬¥Ù¥ Σ§Ù ÁŸ’Êoe¸ Á’¡‹Ë •Ê¬ÍÁø OEŸ Σ‘§ Á‹∞ ÁfllÈÃ Σ§¥¬ŸË „◊‡ÊÊ Ãà¬⁄U „Ò– wz •ªSÃU (OE‡Ê’ãäÊÈ)– ¿ûÊË‚ª…Π S≈U≈U ¬ÊÚfl⁄U Á«S≈˛Ëéÿ͇ʟ Σ§¥¬ŸË Á‹Á◊≈U«, ÁΣ§‚ÊŸÙ¥ Σ§Ù πÃË-ÁΣ§‚ÊŸË Σ‘§ Á‹∞ ¬ÿʸ# ‚ÈÁfloeÊ ¬˝OEÊŸ Σ§⁄UŸ Σ‘§ ©g‡ÿ ‚ ¬¥¬ Σ‘§ Á‹∞ ÁfllÈÃ Σ§ŸÄU‡ÊŸ OEŸ Σ§Ê Σ§Êÿ¸ ‚ÁR§ÿÃÊ Σ‘§ ‚ÊÕ ÁΣ§ÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– ’◊Ã⁄UÊ Á¡‹ Σ‘§ Ÿflʪ…Π ‚’Á«Áfl¡Ÿ Σ‘§ ª˝Ê◊ oeı⁄UÊ÷Ê≈UÊ, ’Ë⁄U‚Ë¥ª, ◊ÊŸ¬È⁄U, ◊⁄UΣ§Ê, ⁄ UŸ’Ù « Π, „ Õ ◊ È « ΠË, ◊  „ ŸÊ, ÉÊÙ⁄ U„ Ê ∞ fl¥ Á‚¥ÉÊŸ¬È⁄UË ªÊ¥flÙ¥ Σ‘§ v{ ÁΣ§‚ÊŸÙ¥ Σ‘§ ¬¥¬ Σ§Ù ÁfllÈÃ Σ§ŸÄU‡ÊŸ ¬˝OEÊŸ ÁΣ§ÿÊ „Ò– ª˝Ê◊ oeı⁄UÊ÷ÊΔÊ Σ‘§ ÁΣ§‚ÊŸ ÷ÈflŸ OEÊ‚ Ÿ ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ Á‚¥øÊ߸ Σ§Ë ¬ÿʸ# ‚ÈÁfloeÊ ŸÊ „ÙŸ Σ‘§ Σ§Ê⁄UáÊ fl·Ê¸ ¬⁄U ÁŸ÷¸⁄U ⁄U„ŸÊ ¬«ΠÃÊ ÕÊ– ⁄UÊíÿ ‡ÊÊ‚Ÿ Σ‘§ ‚„ÿÙª ∞fl¥ Á’¡‹Ë Áfl÷ʪ Σ§Ë Ãà¬⁄UÃÊ ‚ ¬¥¬ Σ§ŸÄU‡ÊŸ Á◊‹ ªÿÊ „Ò, Á¡‚‚ Σ§ÎÁ· Σ§Êÿ¸ Σ§Ë ‚’‚ ’«ΠË Áø¥ÃÊ OEÍ⁄U „Ù ªß¸ „Ò– ª˝Ê◊ ◊⁄UΣ§Ê Σ‘§ Σ§Î·Σ§ ’ÙoeË⁄UÊ◊ Σ§Ê Σ§„ŸÊ „Ò ÁΣ§ ¬¥¬ Σ§ŸÄU‡ÊŸ ¬ÊΣ§⁄U πÈ‡Ê „Ò¥, ÃÕÊ Á’¡‹Ë Áfl÷ʪ Σ§Ù oeãÿflÊOE OEÃ „Ò¥ ÁΣ§ ©ã„Ù¥Ÿ ‚◊ÿ ¬⁄U ¬Ù‹ ⁄ UÊÿ ¬ È⁄ U, ¬Á⁄UflÊ⁄UÙ¥ Σ§Ù ‚ı ÁOEŸÙ¥ Σ§Ê ⁄UÙ¡ªÊ⁄U ©¬‹éoe Σ§⁄UÊÿÊ ¡Ê øÈΣ§Ê „Ò– ¿ûÊË‚ª…Π Σ‘§ Á‹∞ ÷Ê⁄Uà ‚⁄UΣ§Ê⁄U mÊ⁄UÊ ◊¡OEÍ⁄UË ◊OE ◊¥ ß‚ fl·¸ •’ ÃΣ§ Σ§È‹ wwÆy Σ§⁄UÙ«Π }} ‹Êπ M§¬∞ SflËΣ§Îà ÁΣ§∞ ª∞ „Ò¥– ߟ◊¥ ‚ wvv{ Σ§⁄UÙ«Π wÆ ‹Êπ M§¬∞ ¬˝OE‡Ê Σ§Ù ¬˝Ê# „È∞ „Ò¥– ÷Ê⁄Uà ‚⁄UΣ§Ê⁄U ‚ •÷Ë ◊¡OEÍ⁄UË ◊OE ◊¥ vv} Σ§⁄UÙ«Π ~v ‹Êπ M§¬∞ •ı⁄U ‚Ê◊ª˝Ë ◊OE ◊¥ vy} Σ§⁄UÙ«Π wz ‹Êπ M§¬∞ Σ§Ë ⁄UÊÁ‡Ê ¡Ê⁄UË „ÙŸÊ ‹¥Á’à „Ò¥– ¬¥øÊÿà ∞fl¥ ª˝Ê◊ËáÊ ÁflΣ§Ê‚ ◊¥òÊË Á‚¥„OEfl Σ§ÙÁfl«-v~ Σ‘§ ø‹Ã ⁄UÊC˝√ÿÊ¬Ë ‹ÊÚΣ§-«ÊÚ©Ÿ Σ‘§ OEı⁄UÊŸ ¬˝OE‡Ê ◊¥ √ÿÊ¬Σ§ SÃ⁄U ¬⁄U ‡ÊÈM§ ÁΣ§∞ ª∞ ◊Ÿ⁄UªÊ Σ§ÊÿÙ¥¸ ÃÕÊ fl·Ê¸ ´ÃÈ ◊¥ ¡L§⁄UÃ◊OEÙ¥¥ Σ§Ù ⁄UÙ¡ªÊ⁄U ©¬‹éoe Σ§⁄UÊŸ ‚¥øÊÁ‹Ã Σ§ÊÿÙ¥¸ Σ‘§ ◊¡OEÍ⁄UË ÷ȪÃÊŸ Σ‘§ Á‹∞ ÷Ê⁄Uà ‚⁄UΣ§Ê⁄U ‚ ‡ÊËÉÊ˝ ⁄UÊÁ‡Ê ¡Ê⁄UË Σ§⁄UflÊŸ ‹ªÊÃÊ⁄U ¬„‹ Σ§⁄U ⁄U„ „Ò¥– Á‚¥„OEfl Ÿ ’ÃÊÿÊ ÁΣ§ ¬˝OE‡Ê Σ‘§ Á‹∞ ß‚ ‚Ê‹ SflËΣ§ÎÃ Σ§È‹ vx Σ§⁄UÙ«Π zÆ ‹Êπ ◊ÊŸfl ÁOEfl‚ ‹’⁄U ’¡≈U Σ‘§ ÁflL§h ¬˝OE‡Ê ◊¥ •’ ÃΣ§ Ÿı Σ§⁄UÙ«Π yy ‹Êπ ◊ÊŸfl ÁOEfl‚ ⁄UÙ¡ªÊ⁄U ‚ÎÁ¡Ã wz •ªSÃU (OE‡Ê’ãäÊÈ)– ◊Ÿ⁄UªÊ (◊„Êà◊Ê ªÊ¥oeË ⁄UÊC˝Ëÿ ª˝Ê◊ËáÊ ⁄UÙ¡ªÊ⁄U ªÊ⁄U¥≈UË ÿÙ¡ŸÊ) üÊÁ◊Σ§Ù¥ Σ‘§ ◊¡OEÍ⁄UË ÷ȪÃÊŸ Σ‘§ Á‹∞ Σ‘§ãOEËÿ˝ ªÊ˝◊ËáÊ ÁflΣ§Ê‚ ◊òÊÊ‹¥ÿ mÊ⁄UÊ ¿ûÊË‚ª…Π Σ‘§ Á‹∞ yz Σ§⁄UÙ«Π }Æ ‹Êπ M§¬∞ ¡Ê⁄UË ÁΣ§∞ ª∞ „Ò¥– ¬˝OE‡Ê ◊¥ øÊ‹Í ÁflûÊËÿ fl·¸ wÆwÆ-wv ◊¥ ◊Ÿ⁄UªÊ Σ‘§ •¥Ãª¸Ã •’ ÃΣ§ wz ‹Êπ ~} „¡Ê⁄U ¬Á⁄UflÊ⁄UÙ¥ Σ§Ù ‚Ëoe ⁄UÙ¡ªÊ⁄U ©¬‹éoe Σ§⁄UÊÃ „È∞ wÆ~v Σ§⁄UÙ«Π ~Æ ‹Êπ M§¬∞ ‚ •ÁoeΣ§ Σ§Ê ◊¡OEÍ⁄UË ÷ȪÃÊŸ ÁΣ§ÿÊ ¡Ê øÈΣ§Ê „Ò– ß‚◊¥ ⁄UÊíÿ ‚⁄UΣ§Ê⁄U mÊ⁄UÊ ◊Ÿ⁄UªÊ üÊÁ◊Σ§Ù¥ Σ§Ù ©¬‹éoe Σ§⁄UÊ∞ ª∞ zÆ •ÁÃÁ⁄UQ§ ÁOEŸÙ¥ Σ‘§ ⁄UÙ¡ªÊ⁄U Σ‘§ ∞fl¡ ◊¥ ~y Σ§⁄UÙ«Π }w ‹Êπ M§¬∞ Σ§Ê ◊¡OEÍ⁄UË ÷ȪÃÊŸ ÷Ë ‡ÊÊÁ◊‹ „Ò– ß‚ OEı⁄UÊŸ ‚Ê◊ª˝Ë ◊OE ◊¥ ÷Ë x}y Σ§⁄UÙ«Π vw ‹Êπ M§¬∞ Σ§Ê ÷ȪÃÊŸ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „Ò– ¬¥øÊÿà ∞fl¥ ª˝Ê◊ËáÊ ÁflΣ§Ê‚ ◊¥òÊË ≈UË.∞‚. ⁄UÊÿ¬È⁄U, ß‚ ‚Ê‹ ¬OE˝‡Ê ◊¥ •’ ÃΣ§ ~.yy Σ§⁄UÙ«Π ◊ÊŸfl ÁOEfl‚ ⁄UÙ¡ªÊ⁄U Σ§Ê ‚ΡŸ fl·¸ ÷⁄U Σ‘§ Σ§È‹ ‹ˇÿ Σ§Ê |Æ »§Ë‚OEË ¬Í⁄UÊ, wÆ~w Σ§⁄UÙ«Π Σ§Ê ◊¡OEÍ⁄UË ÷ȪÃÊŸ „Ù øÈΣ§Ê „Ò– øÊ‹Í ÁflûÊËÿ fl·¸ ◊¥ ¬Ê¥ø ◊„ËŸ ‚ ÷Ë Σ§◊ ‚◊ÿ ◊¥ „Ë ‚Ê‹ ÷⁄U Σ‘§ ‹ˇÿ Σ§Ê ‹ª÷ª |Æ »§Ë‚OEË „ÊÁ‚‹ Σ§⁄U Á‹ÿÊ ªÿÊ „Ò– ¬˝OE‡Ê ◊¥ ◊Ÿ⁄UªÊ ¡ÊÚ’Σ§ÊÚ«¸oeÊ⁄UË |~ „¡Ê⁄U w}Æ ÃÕÊ ‹Êߟ Σ§Ë √ÿflSÕÊ Σ§⁄U ≈˛Ê¥‚»§Ê◊¸⁄U ©¬‹éoe Σ§⁄UÊΣ§⁄U ÁfllÈà ‚å‹Ê߸ ÁOEÿÊ– ª˝Ê◊ ◊ÊŸ¬È⁄U Σ‘§ ÁΣ§‚ÊŸ Σ‘§fl‹ Σ§È⁄U¸ Ÿ Σ§„Ê ÁΣ§ ãÿÍ¡ fl’‚Êß≈UÙ¥ Σ§Ù ßê¬ÒŸ‹◊¥≈U Σ§⁄UŸ •ÊflOEŸ ¬˝ÊM§¬ ÁŸoeʸÁ⁄Uà ◊¿‹Ë ¬Σ§«ΠŸ ª∞ ŸÊ‹ ◊¥ »§¥‚ ’Ê‹Σ§ Σ§Ù ‚È⁄UÁˇÊà ÁŸΣ§Ê‹Ê ªÿÊ ‚◊ˡÊÊ ◊¥ ©Áøà Ÿ ¬Ê∞ ¡ÊŸ ¬⁄U ‚¥’¥Áoeà fl’‚Êß≈U˜‚/¬Ù≈U¸‹ Σ§Ù •¬«≈U ÷Ë Σ§⁄UŸÊ ¬Ù≈U¸‹/fl’‚Ê߸≈U Σ§Ê ßê¬ÒŸ‹◊¥≈U ‚◊Ê# Σ§⁄UŸ „٪ʖ ãÿÍ¡ fl’‚Êß≈U Σ§◊ ‚ Σ§◊ ∞Σ§ fl·¸ Σ§Ê •ÁoeΣ§Ê⁄U ÷Ë ‚Á◊ÁÃ Σ§Ù „٪ʖ ‚ •ÊÚŸ ‹Êߟ „Ù– ß‚ •flÁoe Σ‘§ OEı⁄UÊŸ ‚Ê◊Êãÿ× ÁŸêŸÁ‹Áπà ‡ÊÃ¸ ¬Íáʸ fl’‚Êß≈U Σ§Ê ŸÊ◊ •ı⁄U ߥ≈U⁄UŸ≈U Σ§Ê ¬ÃÊ (URL) Σ§⁄UŸ flÊ‹ ¬Ù≈U¸‹/fl’‚Ê߸≈U Σ§Ù ‚Á◊Áà mÊ⁄UÊ Ÿ„Ë¥ ’OE‹Ê ªÿÊ „Ù– ⁄UÊíÿ Σ§Ë ªÁÃÁflÁoeÿ­Ù¥ ßê ¬ ÒŸ‹ ◊  ¥ ≈ U „  ÃÈ • ŸÈ‡ Ê¥‚ Ê Σ § Ë ¡ Êÿ  ª ËΣ§Ù ¬˝ÊÕÁ◊Σ§ÃÊ ‚ •¬‹Ù« Σ§⁄UŸ flÊ‹ ¿ûÊË‚ª…Π ⁄UÊíÿ Σ‘§ ãÿÍ¡ fl’‚Êß≈UÙ¥ Σ§Ê fl’‚Êß≈U/fl’¬Ù≈U¸‹ Σ§Ù ÁflôÊʬŸ OEŸ ◊¥ ßê¬ÒŸ‹◊≈¥U Æv fl·¸ Σ§Ë •flÁoe Σ‘§ Á‹∞ „٪ʖ ¬ ˝ ÊÕÁ ◊ Σ § ÃÊ OEË ¡ Êÿ  ª Ë– ¬ òÊΣ § ÊÁ⁄ UÃÊ Σ‘ § ßê¬ÒŸÀ« „ÃÈ ÁflªÃ Æ{ SÕÊÁ¬Ã ◊ÍÀÿÙ¥ Σ‘§ ÁflM§h ‚◊ÊøÊ⁄U ¬˝Σ§ÊÁ‡Êà ◊ Ê„ Σ‘ § OEı⁄ UÊŸ ãÿÍ¡ Σ§⁄UŸ flÊ‹ •‡‹Ë‹/¤ÊÍΔ/◊Ÿª…Π¥Ã ÁΣ§‚Ë fl’‚Ê߸≈U Σ§Ë •ı‚à ‚¥SÕÊ ÿÊ √ÿÁQ§ Σ§Ù ¤ÊÍΔ •ÊoeÊ⁄U ¬⁄U ’OEŸÊ◊ ÿÍÁŸΣ§ ÿÍ¡⁄U ‚¥ÅÿÊ zÆ Σ§⁄UŸ flÊ‹ ‚◊ÊøÊ⁄UÙ¥ Σ§Ù ¬Σ˝§ÊÁ‡ÊÃ Σ§⁄UŸ flÊ‹ „¡Ê⁄U „ÙŸË øÊÁ„∞– ß‚ ¬Ù≈U¸‹/ fl’‚Êß≈U Σ§Ù ‚Á◊ÁÃ Σ§Ë •ŸÈ‡Ê¥‚Ê OEı⁄UÊŸ ∞fl⁄U¡ ‚‡ÊŸ «ÿÍ⁄U‡ÊŸ ãÿÍŸÃ◊ xÆ ¬⁄U ßê¬ÒŸ‹◊¥≈U ‚ÍøË ‚ ’Ê„⁄U ÁΣ§ÿÊ ¡Ê ‚Σ‘§á« „ÙŸÊ øÊÁ„∞– ¬àÿ˝Σ§ fl’‚Êß≈U/¬Ù≈U‹¸ ‚Σ‘§ªÊ– ß‚Σ‘§ ‚ÊÕ-‚ÊÕ ‚Á◊Áà ©¬‹éoe Σ‘§ •¬Ÿ „Ù◊ ¬¡ ¬⁄U fl’‚Êß≈U/¬Ù≈U¸‹ Σ‘§ ÃΣ§ŸËΣ§Ë ‚ÊoeŸÙ¥ ÿÕÊ-ÁflE‚ŸËÿ ≈UÒÁ⁄U»§ SflÊ◊Ë, ‚¥øÊ‹Σ§, ‚¥¬ÊOEΣ§ Σ§Ê ŸÊ◊ ◊Ù’Êß‹¸ ∞ŸÊ‹ÊÿÁ‚‚ ≈UÍ‹ •ÕflÊ •ãÿ ÁΣ§‚Ë ◊Êäÿ◊ Ÿ¥’⁄U, ߸ ◊‹, ‚¥¬ÊOEΣ§Ëÿ Σ§Êÿʸ‹ÿ Σ§Ê ¬ÃÊ ‚ ◊ÊÁ‚Σ§ OE·ÿ ‚¥ÅÿÊ ÿÍ¡⁄U ‚¥’¥oeË Á⁄U¬Ù≈U¸ ¬˝OEÁ‡Ê¸Ã „ÙŸÊ øÊÁ„∞– ©ã„¥ ¬˝ÁÃÁOEŸ •¬ŸË Σ§Ë ¬ÈÁC Σ§⁄U ‚Σ‘§ªË– wz • ª SÃU ( OE  ‡ Ê’ãäÊÈ)– ÷ËÃ⁄U/⁄UÊíÿ Σ‘§ ’Ê„⁄U ‚ ‚¥øÊÁ‹Ã ãÿÍ¡ ¿ûÊË‚ª…Π ⁄UÊíÿ Σ§Ë ãÿÍ¡ fl’‚Êß≈U ∞fl¥ fl’‚Êß≈U/fl’¬Ù≈U‹¸ Σ‘§ Á‹∞ ¬OE‡˝ÊŸ¸ ÁflôÊʬŸ ¬Ù≈U¸‹ Σ§Ù ÁflôÊʬŸ OEŸ Σ‘§ Á‹∞ ßê¬ÒŸ‹◊¥≈U •Êfl‡ÿΣ§ÃÊ, ©¬ÿÙÁªÃÊ, •fl‚⁄U •ı⁄U ’¡≈U ÁΣ§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ¡Ÿ‚¥¬Σ§¸ Áfl÷ʪ Σ‘§ mÊ⁄UÊ ß‚ ©¬‹éoeÃÊ Σ‘§ •ÊoeÊ⁄U ¬⁄U SflËΣ§Îà ÁΣ§ÿ ‚’¥oe ◊¥ •Áoe‚ÍøŸÊ ¡Ê⁄UË Σ§⁄U OEË ªß¸ „Ò– ¡Ê∞¥ª– ÁŸÿ◊Ù¥ ◊¥ •ãÃÁfl¸C ÁΣ§‚Ë ’ÊÃ Σ‘§ ß‚ ‚¥’¥oe ◊¥ ’ÃÊÿÊ ªÿÊ „Ò ÁΣ§ ⁄UÊíÿ Σ§Ë „ÙÃ „È∞ ÷Ë ÁΣ§‚Ë ãÿÍ¡ fl’‚Êß≈U Σ§Ù ∞‚Ë ãÿÍ¡ fl’‚Êß≈U ∞fl¥ ¬Ù≈U¸‹ Á¡ŸΣ§Ê ‡ÊÊ‚Σ§Ëÿ ÁflôÊʬŸ ¬˝Ê# Σ§⁄UŸ Σ§Ê Σ§Ù߸ « Ë∞√„ Ë ¬ Ë ◊  ¥ ßê ¬ ÒŸ‹ ◊  ¥ ≈ U Ÿ„ Ë¥ „ Ò © ã„  ¥ •ÁoeΣ§Ê⁄U Ÿ„Ë¥ „٪ʖ «Ë∞√„Ë¬Ë ◊¥ ‚ÍøË’h/ ¿ ûÊË‚ ª … Π ◊  ¥ ߥ ê ¬ ÒŸ‹ ÁΣ § ÿÊ ¡ Ê∞ ª Ê– ¬ ¥ ¡ ËΣ § ÎÃ/ ßê ¬ ÒŸ‹ ߥê¬Ÿ‹◊¥≈U Σ‘§ Á‹∞ ÁŸoeʸÁ⁄Uà ¬˝ÊM§¬ ◊¥ w{ ¬ Ù≈ U ¸ ‹ / fl  ’ ‚ Êß ¸ ≈ U Σ § Ù •ªSà ‚ vÆ Á‚Ãê’⁄U wÆwÆ ÃΣ§ •ÊÚŸ‹Êߟ¸ « Ë ∞ √ „ Ë ¬ Ë m Ê ⁄ U Ê •ÊflOEŸ ¡◊Ê ÁΣ§ÿ ¡Ê ‚Σ§Ã „Ò¥– •ÊflOEŸ Á Ÿ oe Ê ¸ Á ⁄ U à OE ⁄ U / ¬ ˝ ÊM § ¬ • ı⁄ U ß‚ ‚¥’¥ oe ◊  ¥ ÁŸÿ ◊ ‡ Êà  ¸ ªÊß«‹Êߟ/¸ ÁŸÿ◊Ù¥ Σ‘§ ¡Ÿ‚ê¬Σ§¸ Áfl÷ʪ Σ§Ë fl’‚Êß≈¸U ¬⁄U ©¬‹éoe • ŸÈ‚ Ê⁄ U ÁflôÊÊ ¬ Ÿ ÁOEÿÊ ¡ Êÿ  ª Ê– ∞  ‚  ⁄U„ªË– «Ë∞√„Ë¬Ë ◊¥ ߥ¬ÒŸ‹ ãÿÍ¡ fl’‚Êß≈UÙ¥ fl’‚Êß≈¸U/¬Ù≈U‹¸ Á¡ŸΣ§Ê «Ë∞√„Ë¬Ë ◊¥ ¬¡¥ËÿŸ Σ§Ù «Ë∞√„Ë¬Ë Σ§Ë OE⁄U •ı⁄U ◊Ê¥¬OE¥« Σ‘§ •ÊoeÊ⁄U Ÿ„Ë¥ „Ò, ©ŸΣ§Ù ¡Ÿ‚¬Σ¥§¸ Áfl÷ʪ mÊ⁄UÊ ßê¬ÒŸ‹ ¬⁄U ÁflôÊʬŸ ÁOE∞ ¡Ê ‚Σ‘§¥ª– ÁΣ§ÿÊ ¡ÊÿªÊ– ßê¬ÒŸ‹◊¥≈U Σ§Ë •flÁoe ∞Σ§ Á«Á¡≈U‹ ◊Êäÿ◊ Σ§Ë ©¬ÿÙÁªÃÊ ∞fl¥ fl·¸ Σ§Ë „ÙªË, Á¡‚Σ‘§ ÁŸÿÁ◊à •¥Ã⁄UÊ‹ ¬⁄U • Êfl‡ ÿΣ § ÃÊ Σ‘ § ¬ Á⁄ U ¬ ˝  ˇ ÿ ◊  ¥ ⁄ UÊíÿ Σ‘ § ¬ÈŸ— ‚◊ˡÊÊ Σ§Ê •ÁoeΣ§Ê⁄U ‚Á◊ÁÃ Σ§Ù „٪ʖ ⁄ UÊÿ ¬ È⁄ U, wz •ªSà (OE‡Ê’ãäÊÈ)– ‚Ù◊flÊ⁄U Σ§Ù ŸÊ‹ ◊¥ ◊¿‹Ë ¬Σ§«ΠŸ ªÿ vÆfl·Ë¸ÿ ’Ê‹Σ§ Σ§Ê ¬Ò⁄U ŸÊ‹ Σ‘§ •¥OE⁄U ø^ÊŸ ◊¥ »§¥‚ ªÿÊ Á¡‚ ¬ÈÁ‹‚ Ÿ SÕÊŸËÿ ‹ÙªÙ¥ Σ§Ë ◊ OEOE ‚  ’ Ê„⁄ U ÁŸΣ § Ê‹ Ê– ¬ÈÁ‹‚ Ÿ ’Ê‹Σ§ Σ§Ù ©‚Σ‘§ ¬Á⁄U¡Ÿ Σ§Ù ‚ı¬ ÁOEÿÊ– ÕÊŸÊ ª¥«ß¸ Σ‘§ ª˝Ê◊ Δ¥…Ê⁄U ◊ ÁŸflÊ‚Ë vÆ fl·Ë¸ÿ • ÁŸ‹ ¬ Ê⁄ UoeË ◊ ¿ ‹ Ë ¬Σ§«ΠŸ Ÿ◊¸OEÊ ŸÊ‹Ê ◊¥ ªÿÊ ÕÊ ¡„Ê° ŸÊ‹ ◊¥ ø^ÊŸ Σ‘§ ’Ëø ◊ ©‚Σ§Ê ¬Ò⁄U »§‚¥ ªÿÊ– ¬„‹ ª˝Ê◊ËáÊÙ¥ Ÿ •ÁŸ‹ Σ§Ù ’øÊŸ Σ§Ê ¬˝ÿÊ‚ ÁΣ§ÿÊ– ¬ÊŸË Σ§Ê ’„Êfl Ã¡ „ÙŸ Σ‘§ Σ§Ê⁄UáÊ fl ©‚Σ§Ê ¬Ò⁄U Ÿ„Ë¥ ÁŸΣ§Ê‹ ¬Ê ⁄U„ Õ– ß‚Σ§Ë ‚ÍøŸÊ ÃàΣ§Ê‹ ª¥«ß¸ ¬ÈÁ‹‚ Σ§Ù OEË–¬ÈÁ‹‚ Ÿ ÃàΣ§Ê‹ ◊ıΣ‘§ ¬⁄U ¬„È°ø Σ§⁄U ’ëø Σ§Ù ⁄USÄUÿÍ ‡ÊÈM§ ÁΣ§ÿÊ– ŸÊ‹ Σ‘§ Ã¡ ’„Êfl Σ§Ù Σ§◊ Σ§⁄UŸ „ÃÈ ª˝Ê◊ Ÿ◊¸OEÊ ‚ ŸÊ‹ Σ§Ê ª≈U ’¥OE Σ§⁄UflÊÿÊ ªÿÊ–’ëø Σ§Ù ⁄USÄUÿÍ Σ§⁄UŸ Σ‘§ Á‹∞ SÕÊŸËÿ ‹ÙªÙ Σ‘§ ‚ÊÕ Á◊‹Σ§⁄U ©‚ ÁŸΣ§Ê‹Ÿ Σ§Ê ¬˝ÿÊ‚ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ–? ß‚◊ ¡‚Ë’Ë Σ§Ë ÷Ë ◊OEOE ‹Ë ªß¸– ¡‚Ë’Ë mÊ⁄UÊ ø^ÊŸ Σ§Ù „≈UÊŸ Σ§Ê ¬˝ÿÊ‚ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– ’ëø Σ§Ë ‚È⁄UˇÊÊ Σ‘§ Á‹∞ å‹ÊÁS≈UΣ§ ’ÙÁ⁄UÿÙ¥ ◊¥ Á◊^Ë ÷⁄UΣ§⁄U ’ëø Σ‘§ øÊ⁄UÙ Ã⁄U»§ ÉÊ⁄UÊ ÃÒÿÊ⁄U ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ–⁄USÄUÿÍ OEı⁄UÊŸ ’ëø Σ§Ù SflÊSÕ ‚ÈÁfloeÊ „ÃÈ ÁøÁΣ§à‚Σ§ Σ§Ë ≈UË◊ Ë’ Σ§Ë ªß¸– NDRF Σ§Ë ≈UË◊ Σ‘§ •ÊŸ ’ÊOE ÕÊŸÊ ª¥«ß¸ ¬ÈÁ‹‚ ∞fl¥ NDRF Σ§Ë ‚¥ÿÈQ§ ≈UË◊ mÊ⁄UÊ ø^ÊŸ Σ§Ù ÃÙ«ΠΣ§⁄U ’ëø Σ§Ù ⁄USÄUÿÍ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– } ÉÊá≈UÙ Σ‘§ •ÕΣ§ ¬˝ÿÊ‚ Σ‘§ ’ÊOE ’ëø Σ§Ù ‚È⁄UÁˇÊà ÁŸΣ§Ê‹Ê ªÿÊ– ⁄UÊ¡ŸÊ¥OEªÊ¥fl, w{ •ªSà ‚ vÆ Á‚Ãê’⁄U ÃΣ§ Á‹∞ ¡Êÿ¥ª •ÊÚŸ‹Êߟ •ÊflOEŸ OE¥ÃflÊ«ΠÊ ¡‹’˝Σ§ ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ »§⁄UÊ⁄U ◊Ê•ÙflÊOEË Áª⁄UçUÃÊ⁄U ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ‚Ȫ◊ ‚«ΠΣ§ ÿÙ¡ŸÊ øÊ⁄U ‡ÊÊ‚Σ§Ëÿ ©Áøà ◊ÍÀÿ Σ§Ë OEÈΣ§ÊŸ¥ ÁŸ‹¥Á’à •Ê⁄U¥ª Σ‘§ vv ªÊ¥flÙ¥ Σ‘§ ‡ÊÊ‚Σ§Ëÿ ÷flŸÙ¥ ÃΣ§ ¬ÄΣ§Ê ◊ʪ¸ Σ‘§ Á‹∞ v.}y Σ§⁄UÙ«Π ◊¥¡Í⁄U «Ê‹Σ§⁄U ◊ʪ¸ •flM§h Σ§⁄UŸ Σ§Ë ÉÊ≈UŸÊ ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ ÕÊ •ı⁄U ◊Ê•ÙflÊOEË „◊‹Ê ◊¥ªÍ Σ§Ù ’ˡʬÈ⁄U ª¥ªÊ‹Í⁄U ◊ʪ¸ ¬⁄U ⁄UÙ« ÁŸ◊ʸáÊ Σ§Êÿ¸ ◊¥ «Ê‹Σ§⁄U ◊ʪ¸ •flM§h Σ§⁄UŸ Σ§Ë ÉÊ≈UŸÊ – ÁOEŸÊ¥Σ§ vx.vÆ.wÆv} Σ§Ù ø⁄U¬Ê‹ ‚Ê#ÊÁ„Σ§ ’Ê¡Ê⁄U ◊¥ S◊Ê‹ ∞ÄU‡ÊŸ ≈UË◊ Σ‘§ ‚ÊÕ ’Ê¡Ê⁄U ◊¥ ¬ÈÁ‹‚ Σ‘§ OEÙ ¡flÊŸÙ¥ ¬⁄U ¿È⁄UË ‚ ª‹Ê ⁄UÃ Σ§⁄U „◊‹Ê Σ§⁄UŸ Σ§Ë ÉÊ≈UŸÊ ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ ÕÊ – ¬Σ§«ΠÊ ªÿÊ ◊ Ê• ÙflÊOEË • Ê⁄ UÙ ¬ Ë „  ◊ ‹ Ê ◊ ¥ ª Í ÁOEŸÊ¥ Σ § v{.vw.wÆÆ| Σ§Ù „È∞ Á¡‹Ê ¡‹ OE¥ÃflÊ«ΠÊ ’˝Σ§ Σ§⁄UŸ ∞fl¥ ¡‹ ◊¥ ÁŸM§h •ãÿ ◊Ê•ÙflÊÁOEÿÙ¥ Σ§Ù ¡‹ ‚ ÷ʪʟ ◊¥ ◊OEOE Σ§⁄UŸ Σ§Ë ÉÊ≈UŸÊ ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ ⁄U„Ê „Ò – Á¡‚Σ§Ë Áª⁄UçUÃÊ⁄UË „ÃÈ ◊ÊŸŸËÿ ãÿÊÿÊ‹ÿ mÊ⁄UÊ SÕÊ߸ flÊ⁄U¥≈U ¡Ê⁄UË ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ ÕÊ – wz •ªSà (OE‡Ê’ãäÊÈ)– ’SÃ⁄U ⁄U¡¥ ◊¥ ø‹Êÿ ¡Ê ⁄U„ ◊Ê•ÙflÊOEË Áfl⁄UÙoeË •Á÷ÿÊŸ Σ‘§ Äà w ◊Ê•ÙflÊÁOEÿÙ¥ Σ§Ù ¬Σ§«ΠÊ ªÿÊ „Ò– ’ˡʬÈ⁄U ©¬ ◊„ÊÁŸ⁄UˡÊΣ§ Σ‘§Á⁄U¬È, ’ˡʬÈ⁄U Σ§Ù◊‹ Á‚¥„ ∞fl¥ ¬ÈÁ‹‚ •oeˡÊΣ§ ’ˡʬÈ⁄U Σ § ◊ ‹ ÙøŸ Σ § ‡ ÿ ¬ Σ‘ § ◊ Ê ª ¸ OE‡ Ê ¸ Ÿ ◊  ¥ Á¡‹ Ê ’ˡʬÈ⁄U ◊¥ ø‹Êÿ ¡Ê ⁄U„ ◊Ê•ÙflÊOEË Áfl⁄UÙoeË •Á÷ÿÊŸ Σ‘§ ÄØ ÕÊŸÊ ’ˡʬÈ⁄U ∞fl¥ Σ‘§Á⁄U¬È }zflË flÊÁ„ŸË Σ‘§Á⁄U¬È ΣÒ§ê¬ ¬Ê◊‹flÊÿÊ Σ§Ê ‚¥ÿÈQ§ ’‹ •Á÷ÿÊŸ ¬⁄U ¬Ù¥¡⁄U, ø⁄U¬Ê‹ Σ§Ë •Ù⁄U ⁄UflÊŸÊ „È߸ ÕË – ’ˡʬÈ⁄U ¬ÈÁ‹‚ Σ§Ù ◊Èπ’Ë⁄U ‚ Á◊‹Ë ‚ ÍøŸÊ Σ‘ § • ÊoeÊ⁄ U ¬ ⁄ U ª ˝ Ê ◊ ¬ Ù¥¡  ⁄ U ‚  w ◊Ê•ÙflÊÁOEÿÙ¥ ◊ËΔÍ „◊‹Ê , „◊‹Ê ◊¥ªÍ Σ§Ù ¬Σ§«ΠÊ ªÿÊ – ◊ËΔÍ „◊‹Ê Σ§Ù ÕÊŸÊ ’ˡʬÈ⁄U •ãêø ªÊ˝◊ ¬Ù¡⁄U ŸÊ‹Ê Σ‘§ ¬Ê‚ ⁄UÙ« Σ§Ê≈U Σ§⁄U ◊ʪ¸ ◊¥ ‹Σ§«ΠË ’ˡʬÈ⁄U, wz •ªSÃU (OE‡Ê’ãäÊÈ)– ªÁ⁄UÿÊ’¥OE Á¡‹ Σ‘§ ÁflΣ§Ê‚πá« ¿È⁄UÊ Σ‘§ ‡ÊÊ‚Σ§Ëÿ ©Áøà ◊ÍÀÿ OEÈΣ§ÊŸ Σ§⁄UøÊ‹Ë, •Σ§‹flÊ⁄UÊ, mÊ⁄UÃ⁄UÊ ∞fl¥ ⁄Uʟˬ⁄UÃflÊ •ÁŸÿÁ◊ÃÃÊ ¬Ê∞ ¡ÊŸ ¬⁄U ÃàΣ§Ê‹ ¬˝÷Êfl ‚ ÁŸ‹¥Á’Ã Σ§⁄U ÁOEÿÊ ªÿÊ „Ò– ’ÃÊÿÊ ªÿÊ ÁΣ§ Σ§⁄UøÊ‹Ë Σ§Ë ©Áøà ◊ÍÀÿ Σ§Ë OEÈΣ§ÊŸ ªÊ˝◊ ¬øÊÿÃ¥ Σ§⁄UøÊ‹Ë mÊ⁄UÊ ∞fl¥ ªÊ˝◊ ¬øÊÿÃ¥ •Σ§‹flÊ⁄UÊ, mÊ⁄UÃ⁄UÊ ∞fl¥ ⁄Uʟˬ⁄UÃflÊ Σ§Ë ‡ÊÊ‚Σ§Ëÿ ©Áøà ◊ÍÀÿ Σ§Ë OEÈΣ§ÊŸ •ÊÁOE◊ ¡ÊÁà ‚flÊ ‚„Σ§Ê⁄UË ‚Á◊Áà ⁄Uʟˬ⁄UÃflÊ mÊ⁄UÊ ‚¥øÊÁ‹Ã ÁΣ§ÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê ÕÊ– ߟ OEÈΣ§ÊŸÙ¥ Σ§Ù •ÊÁOE◊ ¡ÊÁà ‚flÊ ‚„Σ§Ê⁄UË ‚Á◊Áà π«Π◊Ê ◊¥ ‚¥‹ÇŸ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ „Ò– ¬˝Ê# ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË Σ‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U ‚„ÊÿΣ§ πÊl •ÁoeΣ§Ê⁄UË ⁄UÊÁ¡◊ ∞fl¥ ªÁ⁄UÿÊ’¥OE mÊ⁄UÊ ÁΣ§ÿ ª∞ ¡Ê¥ø Σ‘§ ©¬⁄Uʥà ¿ûÊË‚ª…Π ‚Êfl¸¡ÁŸΣ§ ÁflÃ⁄UáÊ ¬˝áÊÊ‹Ë (ÁŸÿ¥òÊáÊ) •ÊOE‡Ê wÆv{ Σ§Ë Σ§¥Á«Σ§Ê•Ù¥ Σ§Ê ©Ñ¥ÉÊŸ ÁΣ§ÿÊ ¡ÊŸÊ ¬ÊÿÊ ªÿÊ– ‚Á◊Áà ¬’˝oeΣ¥§, •äÿˇÊ ∞fl¥ ÁflR§ÃÊ Σ§Ù Σ§Ê⁄UáÊ ’ÃÊ•Ù ŸÙÁ≈U‚ ¡Ê⁄UË Σ§⁄U ¡flÊ’ Á‹ÿÊ ªÿÊ– ©ŸΣ‘§ mÊ⁄UÊ ¬˝SÃÈà ¡flÊ’ ‚◊ÊoeÊŸ Σ§Ê⁄UΣ§ Ÿ„Ë¥ ¬Êÿ ¡ÊŸ Σ‘§ Σ§Ê⁄UáÊ ßŸ ⁄Uʇʟ OEÈΣ§ÊŸÙ¥ Σ§Ù •ŸÈÁfl÷ʪËÿ •ÁoeΣ§Ê⁄UË ⁄UÊ¡Sfl ªÁ⁄UÿÊ’¥OE mÊ⁄UÊ ÁŸ‹¥Á’Ã Σ§Ë ªß¸ „Ò– ⁄UÊÿ¬È⁄U, wz •ªSÃU (OE‡Ê’ãäÊÈ)– Ÿª⁄UËÿ ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ •ı⁄U üÊ◊ ◊¥òÊË «ÊÚ. Á‡Êfl Σ§È◊Ê⁄U «„Á⁄UÿÊ Σ§Ë ¬„‹ ¬⁄U •Ê⁄U¥ª ÁflΣ§Ê‚πá« Σ‘§ vv ªÊ¥flÙ¥ Σ‘§ ‡ÊÊ‚Σ§Ëÿ ÷flŸÙ¥ ÃΣ§ ¬P§Ê ¬„È¥ø ◊ʪ¸ ÁŸ◊ʸáÊ Σ‘§ Á‹∞ ∞Σ§ Σ§⁄UÙ«Π }y ‹Êπ y~ „¡Ê⁄U M§¬∞ Σ§Ë ¬˝‡ÊÊ‚Σ§Ëÿ SflËΣ§ÎÁà ¬˝OEÊŸ Σ§Ë ªß¸ „Ò– ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ‚Ȫ◊ ‚«ΠΣ§ ÿÙ¡ŸÊ Σ‘§ Äà ÁflÁ÷ÛÊ ‡ÊÊ‚Σ§Ëÿ ÷flŸÙ¥ ÃΣ§ ◊ÈÅÿ ◊ʪ¸ ‚ ¬P§Ê ‚«ΠΣ§ Σ§Ê ÁŸ◊ʸáÊ ÁΣ§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ÿÙ¡ŸÊ Σ‘§ Äà vx ÁflÁ÷ÛÊ ‡ÊÊ‚Σ§Ëÿ ÷flŸÙ¥ ÃΣ§ w ÁΣ§‹Ù◊Ë≈U⁄U ‚ •ÁoeΣ§ ‹ê’Ê߸ Σ§Ë ◊ʪ¸ Σ‘§ Á‹∞ ∞Σ§ Σ§⁄UÙ«Π }y ‹Êπ y~ „¡Ê⁄U M§¬∞ Σ§Ë ◊¥¡Í⁄UË OEË ªß¸ „Ò– ß‚ •Ê‡Êÿ Σ§Ê •ÊOE‡Ê ◊ÈÅÿ •Á÷ÿ¥ÃÊ ‹ÙΣ§ ÁŸ◊ʸáÊ Áfl÷ʪ mÊ⁄UÊ ¡Ê⁄UË Σ§⁄U ÁOEÿÊ ªÿÊ „Ò– ߟ ‡ÊÊ‚Σ§Ëÿ ÷flŸÙ¥ ÃΣ§ ¬P§Ê ◊ʪ¸ Σ§Ë SflËΣ§ÎÁà Á◊‹Ÿ ¬⁄U ª˝Ê◊ËáÊÙ¥ Ÿ „·¸ √ÿQ§ Σ§⁄UÃ „È∞ ◊¥òÊË «ÊÚ. Á‡Êfl Σ§È◊Ê⁄U «„Á⁄UÿÊ •ı⁄U ⁄UÊíÿ ‚⁄UΣ§Ê⁄U Σ‘§ ¬˝Áà •Ê÷Ê⁄U ¡ÃÊÿÊ „Ò– ß‚ ◊ʪ٥¸ Σ‘§ ÁŸ◊ʸáÊ „ÙŸ ‚ SΣ§Í‹ •ı⁄U •S¬ÃÊ‹ •ÊŸ-¡ÊŸ ◊¥ ÁfllÊÁÕ¸ÿÙ¥, ¬Ê‹Σ§Ù¥ •ı⁄U ª˝Ê◊ËáÊÙ¥ Σ§Ù •Êflʪ◊Ÿ Σ§Ë ‚ÈÁfloeÊ Á◊‹ªË– ⁄UÊÿ¬È⁄U, ‚È⁄UˇÊÊ ◊¥ ‹ª ¬ÈÁ‹‚ ¬Ê≈U˸ ¬⁄U „◊‹Ê Σ§Ë ÉÊ≈UŸÊ ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ ÕÊ Á¡‚◊¥ Æz ∞‚¬Ë•Ù¥ ‡Ê„ËOE ∞fl¥ Æx ∞‚¬Ë•Ù¥ oeÊÿ‹ „Ù ªÿ Õ – ÁOEŸÊ¥Σ§ v{.vv.wÆÆ| ÕÊŸÊ ’ˡʬÈ⁄U ˇÊòÊÊãÃªÃ¸ ◊ŸΣ‘§‹Ë Ëʒ Σ‘§ ¬Ê‚ ¬ÈÁ‹‚ ¬Ê≈U˸ ¬⁄U »§ÊÿÁ⁄U¥ª Σ§⁄UŸ Σ§Ë ÉÊ≈UŸÊ – ÁOEŸÊ¥Σ§ wÆ •ªSÃ.wÆv{ Σ§Ù ª˝Ê◊ ¬Ù¥¡⁄U ŸÊ‹Ê Σ‘§ ¬Ê‚ ⁄UÙ« Σ§Ê≈UΣ§⁄U ◊ʪ¸ ¬⁄U ‹Σ§«ΠË ¬ÈÁ‹‚ Ÿ •Ê⁄UÙÁ¬ÿÙ¥ Σ§Ù ÷¡Ê ¡‹- ¬Σ§«Π ªÿ OEÙŸÙ ◊Ê•ÙflÊÁOEÿÙ¥ Σ§Ù ÕÊŸÊ ’ˡʬÈ⁄U ◊¥ ÁflÁoeflÃ Σ§Êÿ¸flÊ„Ë ©¬⁄UÊãà •Ê¡ ÁOEŸÊ¥Σ§ wz.}.wÆwÆ Σ§Ù ãÿÊÿÊ‹ÿ ’ˡʬÈ⁄U Σ‘§ ‚◊ˇÊ ¬‡Ê ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ – ‚◊ÿ ¬⁄U Ÿ„UË¥ ¬„ÈU¥øË ∞ê’È‹¥‚ ‚¬¸OE¥‡Ê ‚ ’Ê‹Σ§ Σ§Ë ◊ÊÒà ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ‚ȬٷáÊ •Á÷ÿÊŸ Σ‘§ Á◊‹Ÿ ‹ª ‚ÈπOE ¬Á⁄UáÊÊ◊ ¬«Π „ÙŸ Σ‘§ Σ§Ê⁄UáÊ ¬ÁÃÁOEŸ˝ ©ã„¥ ◊ÈŸªÊ ÷Ê¡Ë πÊŸ  Σ § Ë ‚‹ Ê„ ÷Ë OEË ª ß ¸ , ‚ ÊÕ „ Ë Sflë¿ÃÊ ¬⁄U äÿÊŸ OEŸ Σ‘§ Á‹∞ πÊŸÊ ’ŸÊŸ Σ‘§ ¬Ífl¸ „ÊÕ ‚Ê’ÈŸ ‚ oeÙŸ, ÷Ù¡Ÿ Σ§⁄UŸ Σ‘§ ¬„‹ fl ‡Êıø Σ‘§ ’ÊOE „ÊÕ ‚Ê’ÈŸ ‚ oeÙŸ Σ§Ë ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË OEË ªß–¸ ©ã„¥ ◊Ê„ •ªSà wÆwÆ ◊¥ Á„◊ÙÇ‹ÙÁ’Ÿ ≈US≈U Σ§⁄UÊÿÊ ªÿÊ, Á¡‚◊¥ ©‚Σ§Ê Á„◊Ùé‹ÙÁ’Ÿ •’ Á’‹Σ§È‹ ΔËΣ§ „Ò– •’ ¬˝Á◊‹Ê ∞ÁŸÁ◊ÿÊ ◊ÈQ§ „Ù ªß¸ „ Ò • ı⁄ U fl„ ’„ Èà πȇ Ê „ Ò– ¬ ˝ Á ◊ ‹ Ê Ÿ  ◊ÈÅÿ◊òÊË ‚ȬٷáÊ •Á÷ÿÊŸ ø‹Êÿ ¡ÊŸ Σ‘§ Á‹∞ ¬˝OE‡Ê Σ‘§ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ÷ͬ‡Ê ’ÉÊ‹ Σ§Ê •Ê÷Ê⁄U √ÿQ§ ÁΣ§ÿÊ „Ò– ÁOE‚ê’⁄U •ı⁄U ¡Ÿfl⁄UË wÆwÆ ‚ •Ê¥ªŸ’Ê«ΠË Σ‘ § ãOE ˝ ø ¬  ‹ Ë ◊  ¥ ¬˝ÁÃÁOEŸ ª⁄U◊ ÷Ù¡Ÿ ‚ ‹Ê÷ÊÁãflà ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– ◊Êø¸ wÆwÆ ‚ • Ê ¥ ª Ÿ ’ Ê « Π Ë Σ ‘ § ◊ Ê ä ÿ ◊ ‚  É Ê ⁄ U ¬„øÊΣÈ¥§⁄U ‚ÍπÊ ⁄Uʇʟ ¡Ò‚-OEÊ‹, øÊ¥fl‹, •ÊøÊ⁄U-¬Ê¬«Π, ’«ΠË • ı⁄ U • á « Ê ¬ ˝ OEÊÿ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ– •¥ÊªŸ’Ê«ΠË Σ§Êÿ¸Σ§Ãʸ ¬◊ËŸ mÊ⁄UÊ ªÎ„÷≈¥U Σ‘§ OEı⁄UÊŸ ¬Á˝◊‹Ê Σ‘§ ÉÊ⁄U ◊¥ ◊ÈŸªÊ Σ§Ê¥Σ‘§⁄U Á¡‹ ◊¥ ª˝Ê◊ ø¬‹Ë Σ§Ë ◊Á„‹Ê üÊË◊ÃË ¬˝Á◊‹Ê ¬Áà ’ Á ‹ ⁄ U Ê ◊ Σ § Ê Á„ ◊ ÙÇ‹ ÙÁ’Ÿ z. z ª˝Ê◊ ÕÊ– ¬˝Á◊‹Ê Σ§Ù ◊ ÈÅÿ ◊ ¥ òÊË ‚ È ¬ Ù · áÊ •Á÷ÿÊŸ Σ‘§ •¥Ãª¸Ã ¬¥¡ËÿŸ ÁΣ§ÿÊ ªÿÊ •ı⁄U ◊Ê„ •ÄU≈UÍ’⁄U w Æ v ~ ‚  © ‚  ¬ ˝ Á à Á OE Ÿ OE Ê ‹ , øÊÚfl‹, ‚é¡Ë, ª⁄U◊ ÷Ù¡Ÿ, •á«Ê Áπ‹ÊÿÊ ª ÿÊ– ¬ ˝ ◊ Ë‹ Ê Σ § Ù • ÄU≈ UÍ’⁄ U, Ÿflê’⁄ U, ¬˝Á◊‹Ê „È߸ ∞ÁŸÁ◊ÿÊ ◊ÈQ§ wz • ª SÃU ( OE  ‡ Ê’ãäÊÈ)– ¿ûÊË‚ª…Π ◊¥ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ‚ȬٷáÊ •Á÷ÿÊŸ Σ‘§ •’ ‚ÈπOE ¬Á⁄UáÊÊ◊ •ÊŸ ‹ª „Ò¥– ◊Á„‹Ê•Ù¥ Σ‘§ ‡ÊÊ⁄UËÁ⁄UΣ§ Σ§◊¡Ù⁄UË Σ‘§ ø‹Ã ©Ÿ◊¥ πÍŸ Σ§Ë Σ§◊Ë „Ù ¡ÊŸ ‚ ∞ŸËÁ◊ÿÊ ‚ ¬ËÁ«Πà „Ù ¡ÊÃË „Ò– ⁄UÊíÿ ‡ÊÊ‚Ÿ mÊ⁄UÊ vz ‚ y~ •ÊÿÈ flª¸ Σ§Ë ◊Á„‹Ê•Ù¥ Σ§Ê ◊ ÈÅÿ ◊ ¥ òÊË ‚ È ¬ Ù · áÊ • Á÷ÿÊŸ Σ‘ § Ä à „Ë◊ÙÇ‹ÙÁ’Ÿ Σ§Ë ¡Ê¥ø Σ§⁄UÊÿË ¡ÊÃË „Ò¥– ⁄ UÊÿ ¬ È⁄ U, ¬˝OE‡Ê ◊¥ •’ ÃΣ§ ~wÆ Á◊◊Ë •ı‚à fl·Ê¸ ¬ËÁ«Πà ¬Á⁄UflÊ⁄UÙ¥ Σ§Ù v{ ‹Êπ Σ§Ë •ÊÁÕ¸Σ§ ‚„ÊÿÃÊ ⁄UÊÁ‡Ê SflËΣ§Îà ⁄ U Ê ÿ ¬ È ⁄ U , w z • ª S à U (OE‡Ê’ãäÊÈ)– ¬ÊΣ˝§ÎÁÃΣ§ •Ê¬OEÊ ‚ øÊ⁄U ◊ÎÃΣ§ Σ‘§ ¬Á⁄U¡ŸÙ¥ Σ§Ù •Ê⁄U.’Ë.‚Ë. {-y Σ‘§ Äà øÊ⁄U-øÊ⁄U ‹Êπ M§¬∞ Σ§Ë •ÊÁÕ¸Σ§ ‚„ÊÿÃÊ ⁄UÊÁ‡Ê SflËΣ§ÎÃ Σ§Ë ªß¸ „Ò– oe◊Ã⁄UË Á¡‹ Σ‘§ Ÿª⁄UË ÁflΣ § Ê‚ πá « Σ‘ § ª ˝ Ê ◊ „⁄ UOEË÷ÊΔÊ ÁŸflÊ‚Ë ’Èoe‹Ê‹ ◊⁄UΣ§Ê◊ Σ§Ë ¬ÊŸË ◊¥ «Í’Ÿ ‚ ◊ÎàÿÈ „ÙŸ Σ‘§ ¬˝Σ§⁄UáÊ ◊¥ ©ŸΣ§Ë ¬%Ë üÊË◊ÃË ¡ÿ¥ÃË ◊⁄UΣ§Ê◊ Σ§Ù øÊ⁄U ‹Êπ M§¬∞ Σ§Ë •ÊÁÕ¸Σ§ ‚„ÊÿÃÊ ⁄UÊÁ‡Ê SflËΣ§ÎÃ Σ§Ë ªß¸ „Ò– ¬Σ˝§Ê⁄U ªı⁄U‹Ê-¬ã«Ê-˛◊⁄UflÊ„Ë ◊¥ }zw.~ Á◊.◊Ë., OEȪ¸ ◊¥ {}~.} Á◊.◊Ë., Σ§’Ë⁄UoeÊ◊ ◊¥ {yw.Æ Á◊.◊Ë., ⁄UÊ¡ŸÊ¥OEªÊ¥fl ◊¥ {|x.| Á◊.◊Ë., ’Ê‹ÙOE ◊¥ |{{.Æ Á◊.◊Ë., ’◊Ã⁄UÊ ◊¥ |{w Á◊.◊Ë., ’SÃ⁄U ◊¥ vÆw| Á◊.◊Ë., Σ§Ùá«ÊªÊ¥fl ◊¥ vwxw.~ Á◊.◊Ë., Σ§Ê¥Σ‘§⁄U ◊¥ }vv.{ Á◊.◊Ë., ŸÊ⁄UÊÿáʬÈ⁄U ◊¥ vvwy.v Á◊.◊Ë., OE¥ÃflÊ«ΠÊ ◊¥ vxw}.y Á◊.◊Ë. ÃÕÊ ‚ÈΣ§◊Ê ◊¥ vv{w.| •ı‚à OE¡¸ Σ§Ë ªß¸ „Ò– ⁄ UÊíÿ SÃ⁄ UËÿ ’ Ê… Π ÁŸÿ¥ òÊáÊ Σ § ˇ Ê mÊ⁄ UÊ ‚¥Σ§Á‹Ã Σ§Ë ªß¸ ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË Σ‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U ¬˝OE‡Ê Σ‘§ ÁflÁ÷ÛÊ Á¡‹Ù¥ ◊¥ •Ê¡ wz •ªSÃ Σ§Ù ‚È’„ Á⁄UΣ§Ê«¸ Σ§Ë ªß¸ fl·Ê¸ Σ‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U ‚⁄UªÈ¡Ê Á¡‹ ◊¥ w.Æ Á◊.◊Ë., ‚Í⁄U¡¬È⁄U ◊¥ w.~ Á◊.◊Ë., ¡‡Ê¬È⁄U ◊¥ v.z Á◊.◊Ë. ÃÕÊ Σ§ÙÁ⁄UÿÊ ◊¥ v.{ Á◊.◊Ë. •ı‚à fl·Ê¸ Á⁄UΣ§Ê«¸ Σ § Ë ª ÿ Ë – ß ‚ Ë Ã ⁄ U „ ‚  ’ ‹ ıOEÊ’Ê¡ Ê⁄ U ◊  ¥ v. y Á ◊ . ◊ Ë., ªÁ⁄UÿÊ’¥OE ◊¥ Æ.| Á◊.◊Ë., ◊„Ê‚◊ÈãOE ◊¥ Æ.| Á◊.◊Ë., Á’‹Ê‚¬È⁄U ◊¥ v.v Á◊.◊Ë., ⁄UÊÿª…Π ◊¥ Æ.z Á◊.◊Ë., ¡Ê¥¡ªË⁄U-øÊ¥¬Ê ◊¥ Æ.{ Á◊.◊Ë., ’◊Ã⁄UÊ ◊¥ v.w Á◊.◊Ë., ‚ÈΣ§◊Ê ◊¥ x.Æ Á◊.◊Ë. ÃÕÊ ’ˡʬÈ⁄U ◊¥ Æ.v Á◊.◊Ë., •ı‚à fl·Ê¸ OE¡¸ Σ§Ë ªß¸– wz •ªSÃU (OE‡Ê’ãäÊÈ)– ¬˝OE‡Ê Σ‘§ ⁄UÊ¡Sfl ∞fl¥ •Ê¬OEÊ ¬˝’¥oeŸ Áfl÷ʪ mÊ⁄UÊ ’ŸÊ∞ ª∞ ⁄UÊíÿ SÃ⁄UËÿ ’Ê…Π ÁŸÿ¥òÊáÊ Σ§ˇÊ ◊¥ ‚¥Σ§Á‹Ã ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË Σ‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U ¬˝OE‡Ê ◊¥ ∞Σ§ ¡ÍŸ ‚ •’ ÃΣ§ Σ§È‹ ~wÆ.Æ Á◊.◊Ë. •ı‚à fl·Ê¸ OE¡¸ Σ§Ë ¡Ê øÈΣ§Ë „Ò– ¬˝OE‡Ê ◊¥ ‚flʸÁoeΣ§ ’ˡʬÈ⁄U Á¡‹ ◊¥ v~}y.| Á◊.◊Ë. •ı⁄U ‚’‚ ãÿÍŸÃ◊ ‚⁄UªÈ¡Ê ◊¥ {wÆ.x Á◊.◊Ë. •ı‚à fl·Ê¸ •’ ÃΣ§ Á⁄UΣ§Ê«¸ Σ§Ë ªß¸ „Ò– ⁄UÊíÿ SÃ⁄UËÿ ’Ê…Π ÁŸÿ¥òÊáÊ Σ§ˇÊ ◊¥ ‚¥Σ§Á‹Ã Σ§Ë ªß¸ ¡ÊŸΣ§Ê⁄UË Σ‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U ∞Σ§ ¡ÍŸ ‚ •’ ÃΣ§ ‚Í⁄U¡¬È⁄U ◊¥ vÆ~}.y Á◊.◊Ë., ’‹⁄UÊ◊¬È⁄U ◊¥ |}y.y Á◊.◊Ë., ¡‡Ê¬È⁄U ◊¥ ~}Æ.} Á◊.◊Ë., Σ§ÙÁ⁄UÿÊ ◊¥ }|z.w Á◊.◊Ë., ⁄ UÊÿ ¬ È⁄ U ◊  ¥ | Æy.{ Á ◊ . ◊ Ë., ’‹ıOEÊ’Ê¡Ê⁄U ◊¥ |}x.x Á◊.◊Ë., ª Á⁄ UÿÊ’¥ OE ◊  ¥ |} z.} Á ◊ . ◊ Ë., ◊„Ê‚◊ÈãOE ◊¥ ~z{.x Á◊.◊Ë., oe◊Ã⁄UË ◊¥ |~y.x Á◊.◊Ë., Á’‹Ê‚¬È⁄U ◊¥ ~zz.} Á◊.◊Ë., ◊È¥ª‹Ë ◊¥ {}}.x Á◊◊Ë, ⁄UÊÿª…Π ◊¥ }ÆÆ.{ Á◊.◊Ë., ¡Ê¥¡ªË⁄U-øÊ¥¬Ê ◊¥ }vx.w Á◊.◊Ë. ÃÕÊ Σ§Ù⁄U’Ê ◊¥ vÆ{Æ.} Á◊.◊Ë. •ı‚à fl·Ê¸ OE¡¸ Σ§Ë ªß¸– ß‚Ë ⁄UÊÿ¬È⁄U, ◊ÎÃΣ§ ‚◊ÿ ◊¥ ߸U‹Ê¡ Ÿ„UË¥ Á◊‹Ê •ÊÒ⁄U •Ê¡ ⁄U◊‡Ê Σ§Ë ◊ÊÒà „UÊ ªÿË– ∞Σ§ ÁOEŸ ¬„U‹ „UË Á¡‹Ê ¬¥øÊÿà ‚OESÿ üÊË◊ÃË ◊Ê‹ÃË ◊È«ΠÊ◊Ë, ¬Ífl¸ Á¡‹Ê ¬¥øÊÿà ‚OESÿ Ÿ¥OE‹Ê‹ ◊È«ΠÊ◊Ë •ÊÒ⁄U •ãÿ ¡Ÿ ¬˝ÁÃÁŸÁäÊÿÊ¥ Ÿ Σ§‹Ä≈U⁄U OEË¬Σ§ ‚ÊŸË ‚ Á◊‹Σ§⁄U ‚¥¡ËflŸË vÆ} ∞ê’È‹¥‚ Σ§Ë √ÿflSÕÊ OEÈM§SÕ Σ§⁄UŸ Σ§Ë ◊Ê¥ª Σ§Ë ÕË– √ÿflSÕÊ ◊¥ ‚ÈäÊÊ⁄U Ÿ„UË¥ „ÈU•Ê •ÊÒ⁄U wy ÉÊ¥≈U Σ§ ÷ËÃ⁄U „UË ∞Σ§ ’ìÊ Σ§Ë ◊ÊÒà „UÊ ªÿË– üÊË ◊È«ΠÊ◊Ë Ÿ SflÊSâÿ ◊ ¥ òÊË ≈ UË∞‚ Á‚¥„ UOE  fl ‚  OE¥ÃflÊ«ΠÊ Σ§Ë SflÊSâÿ √ÿflSÕÊ Σ§Ê ‚ÈäÊÊ⁄UŸ •ÊÒ⁄U ‚¥¡ËflŸË vÆ} ∞ê’È‹¥‚ Σ§ ◊Ê◊‹ ◊¥ Σ§«ΠË Σ§Ê⁄U¸flÊ߸ Σ§Ë ◊Ê¥ª ÷Ë Σ§Ë „ÒU– ©Uã„UÊ¥Ÿ Σ§„UÊ „ÒU ÁΣ§ •ª⁄U √ÿflSÕÊ ◊¥ ‚ÈäÊÊ⁄U Ÿ„UË¥ „ÈU•Ê ÃÊ ÷Ê¡¬Ê •Ê¥OEÊ‹Ÿ Σ§ Á‹∞ ’Êäÿ „UÊªË– wz •ªSà (OE‡Ê’ãäÊÈ)– ‚¥¡ËflŸË ∞ê’È‹‚¥ Σ§ ‚◊ÿ ¬⁄U Ÿ„UË¥ ¬„UøÈ¥ ¬ÊŸ Σ§ Σ§Ê⁄UáÊ OE¥ÃflÊ«ΠÊ é‹ÊΣ§ Σ§ ÃÊÿ‹¥Σ§Ê ◊¥ } ‚Ê‹ Σ§ ∞Σ§ ◊Ê‚Í◊ Σ§Ë ‚¬¸OE¥‡Ê ‚ ◊ÊÒà „UÊ ªÿË– ◊ÎÃΣ§ ’Ê‹Σ§ ⁄U◊‡Ê ‚Ê⁄UË Σ§ˇÊÊ ÃË‚⁄UË Σ§Ê ¿UÊòÊ ÕÊ– ÃÊÿ‹¥Σ§Ê ¬≈U‹¬Ê⁄UÊ ◊¥ ’ÈäÊ⁄UÊ◊ ‚Ê⁄UË •¬Ÿ ¬Á⁄UflÊ⁄U Σ§ ‚ÊÕ ⁄U„UÃÊ ÕÊ– ’ËÃË ⁄UÊà ‹ª÷ª vw ‚ v ’¡ Σ§ ’Ëø ©U‚Σ§ ¬ÈòÊ ⁄U◊‡Ê Σ§Ê Σ§⁄ÒUà ‚Ê¥¬ Ÿ «U‚ Á‹ÿÊ– ¬ Á⁄ U¡ Ÿ ‚¥¡ ËflŸË vÆ} ∞ê’È‹¥‚ Σ§ Á‹∞ »§ÊŸ Σ§⁄UÃ ⁄U„U, ‹ÁΣ§Ÿ ÁΣ§‚Ë ¬Σ˝§Ê⁄U Σ§Ê ¡flÊ’ Ÿ„UË¥ Á◊‹Ê– ßU‚Σ§ ’ÊOE ¬Á⁄U¡ŸÊ¥ Ÿ OE¥ÃflÊ«ΠÊ ◊¥ ÃÊÿ‹¥Σ§Ê Σ§ ⁄U„UŸ flÊ‹ ∞Σ§ ÁŸ¡Ë flÊ„UŸ ◊ÊÁ‹Σ§ ‚ ‚¥¬Σ¸§ ÁΣ§ÿÊ •ÊÒ⁄U ßU‚Σ§ ’ÊOE OE⁄U ⁄UÊà ©U‚ OE¥ ÃflÊ«ΠÊ Á¡‹Ê •S¬ÃÊ‹ ◊¥ ÷Ã˸ Σ§⁄UÊÿÊ ªÿÊ– ÿ„UÊ¥ OE⁄U ‚ ¬„È¥UøŸ Σ§ Σ§Ê⁄UáÊ ©U‚ ‚„UË OE¥ÃflÊ«ΠÊ, ÃÊÿ‹¥Σ§Ê ◊¥ } ‚Ê‹ Σ§ ⁄U◊‡Ê Σ§Ê Σ§⁄ÒUà Ÿ «U‚ Á‹ÿÊ ÕÊ ÁŸ¡Ë flÊ„UŸ ‚ •S¬ÃÊ‹ ¬„È¥UøŸ ◊¥ OE⁄UË ’ŸË ◊ÊÒÃ Σ§Ë fl¡„U •√ÿflSÕÊ ¬⁄U Σ§‹Ä≈U⁄U ‚ ∞Σ§ ÁOEŸ ¬„U‹ „UË Á◊‹ Õ ¡Ÿ¬˝ÁÃÁŸÁäÊ NECC w{.Æ}.wÆwÆ •¢«UÊ ◊Ȫ˸ Σ§ÊΣ§⁄U‹ y.x® v®® 5.z® vwz vv® vz® »§Ê◊¸ ÁøÀ„U⁄U OE¡¸Ÿ •¥«UÊ {z L§. ◊Ȫ˸ πÊOE ¬˝Áà ≈˛UÊ‹Ë |ÆÆ M§. CSPFA ¬˝Σ§Ê‡ÊΣ§, ◊Ⱥ˝Σ§- ⁄UÊ¡Ëfl ⁄¢U¡Ÿ üÊËflÊSÃfl mÊ⁄UÊ ¬òÊΣ§Ê⁄U ¬˝Σ§Ê‡ÊŸ ¬˝Ê.Á‹. Σ§ Á‹∞ OE‡Ê’ãoeÈ ¬Á⁄U‚⁄U ⁄UÊ◊‚ʪ⁄U¬Ê⁄UÊ ⁄UÊÿ¬È⁄U ‚ ¬˝Σ§ÊÁ‡Êà ∞fl¢ ◊ÈÁº˝Ã– ‚ê¬ÊOEΣ§- ⁄UÊ¡Ëfl ⁄¢U¡Ÿ üÊËflÊSÃfl– ¬˝‚ ¬¢¡ËÿŸ- {Æ|w/z~ «UÊΣ§ ¬¢¡ËÿŸ-‚Ë¡Ë/⁄UÊÿ¬È⁄U ‚¢÷ʪ/v~/wÆv}-wÆ »§ÊŸ- (Æ||v) yÆ|||zÆ, yÆ|||{Æ, ww~wÆvv/ww »Ò§Ä‚-wzxy~zz email id: deshbandhu­raipur@gmail.com, website:deshbandhu.co.in CMYK PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.