Mov­ing On: IAS of­fi­cers re­tir­ing in Oc­to­ber 2017

Gfiles - - TRACKING -

ANDHRA PRADESH Bhan­war Lal ( 1983) BI­HAR Suresh Prasad Sah ( 2006) HARYANA Ashok Lavasa ( 1980) Suprabha Dahiya ( 1994) Chan­der Parkash ( 1995) MA­HA­RASH­TRA V Giri­raj ( 1985) MAD­HYA PRADESH Shivanand Dubey ( 1996) Push­palata Singh ( 1998) Shiv NS Chouhan ( 2003) PUN­JAB Sukhvin­der Singh ( 2006) RA­JASTHAN Babu Lal Jatawat ( 2001) TAMIL NADU Ashok Ku­mar Gupta ( 1981) S Mu­ru­gaia ( 1998) M Raviku­mar ( 2004) TRIPURA Balin Deb­barma ( 2005) UT­TAR PRADESH Pra­man­shu ( 1999) Chan­dra Kant ( 1999) Pramod Chan­dra Gupta ( 2002) UNION TER­RI­TORY Akash Ma­ha­p­a­tra ( 2002)

Newspapers in English

Newspapers from India

© PressReader. All rights reserved.