SHIVAM FER­TIL­ITY & IVF CEN­TRE

IVF India - - Jalandhar, Punjab -

Doc­tor’s Panel:

Dr. Ku­mud Pas­richa, Dr. Ramesh Anand, Dr. Kulbir Sharma, Dr. Anil Kumar, Dr. Rakhi Goyal Dr. Rachna jain, Dr. Ritesh Ag­gar­wal, Dr. Su­gandha Bha­tia, Dr. Ajay Sharma, Dr. Hi­mani

Ad­dress :

416-Adarsh Na­gar, Ka­purthala Chowk, Ja­land­har City, Pun­jab Branch: E-16, La­j­pat Na­gar, New-Delhi. Phone : +91-0181-5061600 Mo­bile : +91-98767-09795, +91-98141-24343 E-Mails : ku­mud­pas­richa@hot­mail.com, info@shiv­amivf­cen­tre.com, info@shiv­amivf­cen­tre.in Web­site : www.shiv­amivf­cen­tre.com, www.shiv­amivf­cen­tre.in

Newspapers in English

Newspapers from India

© PressReader. All rights reserved.