چھتری’’ علمیہ اسمارٹ‘‘ اخبار

Maarif - - ٢٢٩ ء٢٠١٦ اكتوبر معارف -

ا م ب ا و ب ام ا ا ر عو و ا ا تر وا ا توا م تعاو م تار را ا با ب ر را ا رف را ب و راب و و ر و رور اور رو ا ت ا و م ب و ا ا ا و ب ام ر ر ا ا ر م و ا رم و را ا موما ا ب ا ا ا ا تر مار ا و ا ر با ب رم ر موا اور و ر و م ور و اور رم تر ت روا ر م ت ارا ا تر و و ا تر وت ر ار ا م ر ا ا ا ا ا ا و ر ا تر ار ت ر ر ر و ا م ا توا م ع ر ا ب و ا ا ر ا م وا ف ت م ا ر را ب ات و ار ا م ا و ار ا ب ر و و موبا اور ب ر را ب ا ا م تار را و و ب و

ء٢٠١ ا ٩ ا ا مر

Newspapers in Urdu

Newspapers from India

© PressReader. All rights reserved.